Departament d'Història i Història de l'Art

Docència

Contacte

Departament d'Història i H. de l'Art
Facultat de Lletres
Campus Barri Vell mapa de situacio
Plaça Ferrater Mora, 1
17071 GIRONA

Tel. 972 418213

Email: dir.dephha@udg.edu

 

Secretaria Departament

Ester Prat

Chantal Caballeria

Centres docents on el departament imparteix docència

Font de les dades: Pla docent

Assignatures impartides pels professors del departament

ANTROPOLOGIA SOCIAL

Codi Títol assignatura
Descriptor
3501MO1804 Antropologia contemporània: imatge, cultura i pensament
 
3102G04039 Antropologia de les representacions simbòliques
 Estudi de les dimensions simbòliques de les manifestacions socials i culturals de la humanitat
3102G04021 Arqueologia-patrimoni, paleografia, antropologia
 Itinerari pensat per aquells que s’orienten cap a Història Antiga, Arqueologia, Antropologia, Paleografia, Diplomàtica i Història Medieval. El seu disseny combina l’apropament a les restes materials i l’ús de les fonts històriques escrites i de les fonts etnogràfiques a més de proporcionar el coneixement de les diferents metodologies de les disciplines esmentades. L’assignatura està estructurada en tres grans blocs. El primer està format pels tres primers temes del programa i es dedica a l’Arqueologia i a la Prehistòria, curant d’apropar i fer conèixer les bases metodològiques d’ambdues ciències d’estudi del passat humà. El segon bloc, format també per tres temes, es dedica a l’Etnografia com a disciplina per conèixer la diversitat i les semblances de les societats humanes tant des del punt de vista social com cultural. El tercer bloc, constituït pels darrers quatre temes, pretén proporcionar els coneixements per l’estudi de les fonts escrites i els mètodes d’anàlisi de les mateixes que permeten un coneixement científic del passat medieval.
3102G04042 Patrimoni històric, mètodes per a l'anàlisi històrica
 Itinerari del mòdul instrumental dissenyat bàsicament per als alumnes que s’orienten cap a la història moderna i contemporània. El seu contingut combina una aproximació a les fonts documentals –arxivístiques, bibliogràfiques i digitals- i a les fonts materials d’interès per a la investigació històrica, amb la presentació d’un ventall ampli de metodologies d’anàlisi tant quantitatives com qualitatives.


ARQUEOLOGIA

Codi Títol assignatura
Descriptor
3102G04043 Arqueologia
 
3102G04021 Arqueologia-patrimoni, paleografia, antropologia
 Itinerari pensat per aquells que s’orienten cap a Història Antiga, Arqueologia, Antropologia, Paleografia, Diplomàtica i Història Medieval. El seu disseny combina l’apropament a les restes materials i l’ús de les fonts històriques escrites i de les fonts etnogràfiques a més de proporcionar el coneixement de les diferents metodologies de les disciplines esmentades. L’assignatura està estructurada en tres grans blocs. El primer està format pels tres primers temes del programa i es dedica a l’Arqueologia i a la Prehistòria, curant d’apropar i fer conèixer les bases metodològiques d’ambdues ciències d’estudi del passat humà. El segon bloc, format també per tres temes, es dedica a l’Etnografia com a disciplina per conèixer la diversitat i les semblances de les societats humanes tant des del punt de vista social com cultural. El tercer bloc, constituït pels darrers quatre temes, pretén proporcionar els coneixements per l’estudi de les fonts escrites i els mètodes d’anàlisi de les mateixes que permeten un coneixement científic del passat medieval.
3102G05018 Art antic I. Proper orient
 Estudi general de la història de l'art antic en el Pròxim Orient, especialment a Egipte i l'àrea mesopotàmica.
3501MO2422 Disciplines arqueològiques
 S’explicaran algunes de les disciplines que ens apropen al coneixement de l’Antiguitat. En concret, el curs formarà l’estudiant en la numismàtica antiga.
3501MO2423 El món clàssic: registre, documentació i interpretació
 En aquesta assignatura es formarà els alumnes en la documentació de camp pròpia de l’arqueologia clàssica. Concretament: documentar,analitzar i comprendre estructures arqueològiques. També se centrarà en la identificació i classificació de la cultura material protohistòrica i d'època clàssica.
3501MO2941 Gestió de les organitzacions patrimonials
 Les polítiques relacionades amb el patrimoni natural i cultural. Agents. La gestió del patrimoni. Concepte público-privat. Tendències internacionals en la gestió. Models d'organització i gestió. Gestió de museus, biblioteques, centres d'interpretació, parcs naturals, espais protegits, ciutats històriques, bens culturals arqueològics, arquitectònics, rutes naturals,...
3102G04027 Història antiga
 Estudi del passat humà en els seus diversos aspectes durant l’edat antiga, amb referència especial a la història antiga de la península Ibèrica .
3102G04023 Historiografia
 Introducció als principals corrents historiogràfics, actuals i històrics, que han conformat el saber històric. Es posarà especial èmfasi en els corrents historiogràfics sorgits a partir del segle XIX, coincidint amb la professionalització de la història. La segona part de l'assignatura estarà dedicada als corrents de pensament arqueològic.
3501MO2951 Institucions del Patrimoni
 Es presentaran les institucions que tenen competències en la protecció, la conservació i la restauració del Patrimoni Cultural, des de l'estrat global al local: institucions i comitès internacionals, estats, governs autònoms i regionals, ajuntaments. Responsabilitats, competències i activitats.


CIÈNCIES I TÈCNIQUES HISTORIOGRÀFIQUES

Codi Títol assignatura
Descriptor
3102G04021 Arqueologia-patrimoni, paleografia, antropologia
 Itinerari pensat per aquells que s’orienten cap a Història Antiga, Arqueologia, Antropologia, Paleografia, Diplomàtica i Història Medieval. El seu disseny combina l’apropament a les restes materials i l’ús de les fonts històriques escrites i de les fonts etnogràfiques a més de proporcionar el coneixement de les diferents metodologies de les disciplines esmentades. L’assignatura està estructurada en tres grans blocs. El primer està format pels tres primers temes del programa i es dedica a l’Arqueologia i a la Prehistòria, curant d’apropar i fer conèixer les bases metodològiques d’ambdues ciències d’estudi del passat humà. El segon bloc, format també per tres temes, es dedica a l’Etnografia com a disciplina per conèixer la diversitat i les semblances de les societats humanes tant des del punt de vista social com cultural. El tercer bloc, constituït pels darrers quatre temes, pretén proporcionar els coneixements per l’estudi de les fonts escrites i els mètodes d’anàlisi de les mateixes que permeten un coneixement científic del passat medieval.
3501MO2427 Art, cultura i institucions en l'edat mitjana
 En les societats medievals, com en les d'altres èpoques, els poders eclesiàstics (episcopals, canonicals i abacials) i laics (regis, aristocràtics i burgesos) van percebre la necessitat de recolzar les seves accions i manifestacions socials mitjançant promocions artístiques i elaboracions discursives que avalessin les seves estratègies de legitimació i recolzessin la seva justificació ideològica. Aquesta és la causa i la raó de ser de nombrosos productes culturals (textuals, arquitectònics, artístics i protocol·laris) l'estudi dels quals s'enriqueix quan s'analitzen des d'aquest punt de vista multidisciplinar (des de l'arqueologia a la teologia). En aquesta assignatura es presentaran estudis específics de grans projectes artístics, literaris, filosòfics que des de les catedrals, els palaus i les clausures es van desplegar per servir com a instruments de promoció política, social i institucional.
3501MO2532 Cultura, universitat i dret
 
3102G04038 Història de les dones
 En aquesta assignatura es pretén que l'alumnat conegui que hi ha una altra forma de mirar la història que no és aquella "neutra" a la que majoritàriament estem acostumats. La història es pot estudiar i llegir des de la diferència sexual, perquè al món -que és un- existeixen dos sexes: homes i dones, iguals en valors però diferents. 50%
3102G04045 Història política i cultural
 


HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

Codi Títol assignatura
Descriptor
3501MO2434 Canvis i continuïtats en el món rural (segles XVI-XXI)
 L'objectiu de l’aquesta matèria és abordar, a partir de la presentació de recerques en curs alguns processos bàsics de transformació del món rural modern i contemporani mitjançant un enfocament d'història comparada
3501MO1826 Comunicar i informar en les institucions municipals
 
3102G01022 Cultura contemporània I
 Identificació de diferents formes de gestió cultural, atenent exemples d'aplicació en l'àmbit públic i en el privat, i anàlisi de la seva incidència en la producció, difusió i recepció de la cultura al món contemporani.-Descripció i diferenciació dels estudis de gènere i anàlisi de la seva influència en una reinterpretació del llegat cultural destinada a revalorar l'aportació femenina i a reconsiderar la cultura i l'art com formes de transmissió de la construcció social de la identitat.-Anàlisi i interpretació del món contemporani a partir dels referents i claus que aporta la Història.-Descripció i interpretació de l'evolució de les societats contemporànies observant l'homogeneïtzació derivada de la globalització, però també l'afirmació i perseverança d'identitats culturals diferenciades.
3102G04029 Història contemporània
 Estudi històric del període comprès entre 1776 i 1945, des de la política i l'economia fins a la cultura i la ideologia, amb un èmfasi especial en la història d'Europa.
3102G04020 Història de Catalunya
 Breu panoràmica als aspectes comuns que caracteritzen la Història de la Península Ibèrica des de l'aparició de l'home sobre el terra peninsular fins al franquisme, posant l’accent en l'evolució dels regnes hispànics i de la Corona d'Aragó, la seva diversa constitució interna i els aspectes divergents, així com el conflicte social que han caracteritzat el seu desenvolupament final.
3501MO2954 Història del patrimoni i patrimoni de la història
 Les capes de la Història, com si d'un palimpsest es tractés, han acumulat una herència que és la suma dels vestigis conservats i de la memòria històrica. El valor patrimonial d'aquests vestigis i aquesta memòria ha experimentat una evolució, segons els gustos i les modes, juntament amb el sedàs del temps. Però les mostres de les successives civilitzacions que ens han arribat i a les que hem atribuït un valor patrimonial són, al seu torn, el resultat d'uns processos històrics, de l'evolució mateixa de la Història de la humanitat. La relació entre la pròpia dinàmica de la Història del Patrimoni que el temps i la memòria han seleccionat, conformen una interacció imprescindible en una permanent acció causa-efecte.
3102G04030 Història d'Espanya
 Història d'Espanya.
3102G04045 Història política i cultural
 
3501MO2436 Història, memòria, identitats
 'Aproximació a l'estudi de les relacions entre els processos de construcció de memòries i identitats individuals i col•lectives a l’època contemporània, amb especial èmfasi en el segle XX. Aquest plantejament general es materialitza en l'anàlisi de l'impacte que les ideologies totalitàries van tenir sobre un conjunt d'intel•lectuals que s’havien reclamat hereus i partícips de les tradicions liberals. '
3501MO2944 Instruments d'accés al patrimoni natural i cultural: difusió i comunicació
 S'analitzen les accions de difusió i comunicació que duen a terme les institucions culturals encarregades de l'estudi i conservació del patrimoni: l'acció cultural i l'educació, les exposicions temporals, les publicacions, i totes aquelles activitats destinades a difondre el patrimoni. Les accions de comunicació, Internet, mitjans escrits i visuals, publicitat en tots els suports, constitueixen els vehicles de difusió. Es difon el bé patrimonial en base a tres conceptes: el seu significat científic, el significat cultural i com a projecte cultural.
3102G00002 L’evolució de les societats humanes
 Introducció a l'evolució de les societats humanes des d'un punt de vista interdisciplinar. Es proposa d'introduir als estudiants en els continguts i conceptes que són essencials per analitzar una societat humana en qualsevol moment del temps i les implicacions territorials que tal evolució suposa. Això inclou l'anàlisi de les grans qüestions que tenen plantejades avui les societats contemporànies. Des d'aquest punt de vista espai i temps són vistos com dos vessants essencials i interrelacionades de la vida humana.
3102G00016 Món actual I. Pau i conflicte en el món actual: economia, política i societat
 Aproximació a les grans línies d'evolució de la vida econòmica i social, així com de les característiques polítiques, del període que s'obre amb el final de la Segona Guerra Mundial i arriba fins als nostres dies. Reflexió específica sobre les dinàmiques de cooperació i de conflicte que es registren tant en el sistema de relacions internacionals com en el marc dels Estats-nació.
3102G00017 Món actual II. Pau i conflicte en el món actual: patrimoni, memòria i identitat
 A partir de reflexions generals i de l'estudi de casos concrets, en aquesta assignatura s'analitzaran un seguit de problemes relacionats amb el patrimoni cultural, la memòria i la construcció de les identitats amb posterioritat a la Segona Guerra Mundial
3102G04036 Organitzacions patrimonials
 Analitzar les formes d’organització i de funcionament de les organitzacions dedicades a la gestió del Patrimoni Cultural.
3501MO2940 Paisatges culturals
 Es parteix d'una concepció cultural del paisatge que entén el territori com a una construcció geohistòrica, i el paisatge com a una construcció social. Es per això que l'assignatura dóna una gran rellevància a conceptes com els de memòria, identitat, arquetips paisatgístics o percepció sensorial del paisatge. El curs mostra també com i perquè en els darrers anys el paisatge ha entrat a formar part de les polítiques públiques, en especial les de caràcter territorial i patrimonial.
3102G01031 Seminari de Lletres I
 Aquest mòdul està pensat perquè l'estudiant pugui aprofundir en diferents àmbits dels estudis culturals oferts des de la Facultat de Lletres. L'estudiant del Grau de Comunicació Cultural haurà d'escollir dos seminaris optatius de 12 crèdits entre tots els que ofereixin els diferents graus de la Facultat de Lletres. D'aquesta manera, el graduat en Comunicació Cultural podrà disposar d'una formació cultural més intensa i diversificada, ja que cada estudiant podrà decidir en quin tipus de continguts humanístics i culturals defineix aquest mòdul.
3501MO2420 Taller de recerca
 Els tallers de recerca tenen com a principal objectiu el fet d’acompanyar l’estudiant en el procés de preparació i redacció del treball final del Màster. Els alumnes que es matriculin en aquesta assignatura, que també estaran matriculats en el Treball Final de Màster, es reuniran durant algunes sessions del segon semestre per compartir la seva experiència investigadora. Cada estudiant del Màster realitzarà dues exposicions orals: 1) exposició sobre les fonts primàries de la seva recerca i els problemes que presenta el seu estudi; planificació del Treball Final de Màster; 2) presentació d’una recerca a punt de finalitzar, que consistirà en el Treball Final de Màster. Les competències avaluables en aquesta matèria correspondran a la capacitat d’expressar-se oralment i a la de preparar un projecte de recerca de forma adequada.


HISTÒRIA D'AMÈRICA

Codi Títol assignatura
Descriptor
3102G04043 Arqueologia
 
3501MO1640 Complements per a la formació de l'àmbit de ciències socials
 Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a les Ciències Socials, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.
3102G04049 Història d'AmèricaLlatina contemporània
 Història d'Amèrica Llatina Contemporània, amb una especial atenció a les causes de l'inequitat social i étnica.
3501MO1684 Pràcticum
 80


HISTÒRIA DE L'ART

Codi Títol assignatura
Descriptor
3108G01025 Anàlisi cultural turística
 Anàlisi del nivell d'adaptació al turisme de l'oferta cultural.
3102G00003 Anàlisi dels mitjans de comunicació
 -Descripció i anàlisi dels principals mitjans de comunicació escrits, audiovisuals i digitals, i dels seus models teòrics. -Anàlisi i interpretació dels mitjans de comunicació al llarg de la història en el domini universal. -Anàlisi i interpretació de la funció dels mitjans de comunicació al món contemporani.-Descripció, anàlisi i interpretació de les representacions de l'actualitat que ofereixen els mitjans de comunicació.-Anàlisi de diferents models informatius i interpretatius, tant nacionals com internacionals -Gèneres de frontera: el reportatge literari, el fotoperiodisme, el documental audiovisual.-El llenguatge publicitari, internet i els blocs personals.
3102G05019 Art antic II. Grècia i Roma
 Estudi general de la història de l'art antic a Grècia i Roma.
3102G05023 Art Barroc
 Estudi general de la Història de l'Art, en els seus diversos aspectes, des de principis del segle XVII fins a finals del segle XVIII.
3102G05047 Art clàssic: escultura Greco-Romana
 Presentació de les religions del món clàssic a través de la mitologia i de la seva representació iconogràfica.
3102G05024 Art contemporani I
 Estudi general de la història de l'art, en els seus diversos aspectes i manifestacions artístiques, al llarg del segle XIX.
3102G05025 Art contemporani II
 Estudi general de la història de l'art, en els seus diversos aspectes i manifestacions artístiques, al llarg del segle XX.
3102G05022 Art del Renaixement
 Estudi general de la Història de l'Art de l'època del Renaixement, especialment centrada en Itàlia, el focus d'irradiació de la revolució renaixentista però atenta als efectes que provocà en altres centres de l'avantguarda artística europea.
3102G05038 Art i arquitectura a Espanya: les èpoques del Renaixement i del Barroc
 Estudi del les manifestacions artístiques mes rellevants produïdes als territoris hispànics durant els segles XVI, XVII i XVIII. L'assignatura combinarà recorreguts diversos per observar i analitzar la trajectòria dels autors més avantguardistes, les obres de major vigor creatiu, però també els processos d'incorporació de la plàstica dels diversos territoris de la corona als canvis del codi de representació divulgat des de la Itàlia del Renaixement, o de seguiment i adaptació creativa o artesanal de les avantguardes europees.
3102G05036 Art i conflictes en el món antic
 Art, conflicte i política com a representació de l'Imperi Romà en l'època imperial.
3102G05037 Art medieval hispànic
 Estudi del les manifestacions artístiques mes rellevants produïdes als territoris hispànics durant els segles IX al XV. L'assignatura combinarà recorreguts diversos per observar i analitzar la trajectòria de les obres de major significació històrica i cultural, així com els processos de gestació de significats i de transferència i reinterpretació de formes i estructures espacials d'ús eclesiàstic i civil.
3501MO2427 Art, cultura i institucions en l'edat mitjana
 En les societats medievals, com en les d'altres èpoques, els poders eclesiàstics (episcopals, canonicals i abacials) i laics (regis, aristocràtics i burgesos) van percebre la necessitat de recolzar les seves accions i manifestacions socials mitjançant promocions artístiques i elaboracions discursives que avalessin les seves estratègies de legitimació i recolzessin la seva justificació ideològica. Aquesta és la causa i la raó de ser de nombrosos productes culturals (textuals, arquitectònics, artístics i protocol·laris) l'estudi dels quals s'enriqueix quan s'analitzen des d'aquest punt de vista multidisciplinar (des de l'arqueologia a la teologia). En aquesta assignatura es presentaran estudis específics de grans projectes artístics, literaris, filosòfics que des de les catedrals, els palaus i les clausures es van desplegar per servir com a instruments de promoció política, social i institucional.
3102G05057 Catedrals, monestirs i palaus
 En els grans conjunts monumentals de l'Edat Mitja es van consumar les primeres experiències d'integració artístiques del món occidental. Les grans fàbriques tants religioses com civils, urbanes o rurals, expressen a través de la seva arquitectura la significació de les institucions que acullen. Els programes visuals desplegats en l'interior dels seus diferents àmbits posen de manifest els interessos, aspiracions, espiritualitat i ideologia de comunitats religioses, reis o nobles.
3102G01020 Comunicació audiovisual I
 Conèixer els avenços tecnològics que han sorgit al llarg de la història i que han contribuït a la configuració actual dels Mitjans de Comunicació Audiovisual. -Descripció dels principals debats entorn de les transformacions de la cultura audiovisual en la societat contemporània, centrant-se en els nous camins que s'obren amb la interrelació entre la imatge i la informàtica.-Conèixer els suports de les imatges i establir una diferenciació entre suport analògic, electrònic i digital. Situant cada un d'ells en un lloc específic dins del món audiovisual.-Visionar algunes obres representatives de la producció actual analitzant les fronteres que separen la creació documental, la ficció i l'avantguarda experimental.-Conèixer i saber utilitzar els elements que componen el llenguatge audiovisual com la imatge fixa, la imatge en moviment i els processos d'enregistrament sonor.
3102G05049 Conservació i restauració del patrimoni històric-artístic
 Aquesta assignatura estarà dedicada a donar als estudiants una formació que els permeti entendre els processos de restauració i que els capaciti per plantejar i opinar sobre aquests processos. Per aquest motiu l'assignatura se centrarà en conèixer les causes i els factors de degradació dels elements que constitueixen el patrimoni històric-artístic, plantejar actuacions de conservació preventiva i tenir un coneixement sobre la restauració, a partir de l'anàlisi dels criteris i conceptes aplicats i del procés tècnic d'intervenció.
3108G01084 Creació d'itineraris i viatges combinats
 Itineraris i viatges combinats: anàlisi legal i la seva confecció i programació com a productes turístics.
3102G05034 Cultura visual: del gravat al net-art
 Estudi de la cultura visual de la modernitat
3501MO0757 Cultural tourism in urban destinations
 
3102G05062 Cultures artístiques del món
 Cultures artístiques del món: Francisco de Goya i l'art de l'època de la Il·lustració
3102G05051 Darreres tendències de l'art contemporani
 Estudi dels moviments, tendències i artistes de l'art contemporani universal des dels anys 50 fins a l'actualitat, en totes les seves manifestacions artístiques.
3501MO1725 De la gestió cultural a la gestió del turisme cultural
 Traspàs del coneixement de la Gestió Cultural al Turisme Cultural. Fontes d’informació de la literatura acadèmica específica. Bases de la Gestió en Turisme Cultural
3501MO2958 Difusió, didàctica i mediació cultural
 Es presentaran els agents i les estratègies de la mediació vinculats a les institucions del Patrimoni i adaptades a les possibilitats i necessitats de les diferents tipologies de públic, d'audiències: gabinets i materials didàctics, exposicions temporals, tallers especialitzats en variades tipologies de públics (infantil , tercera edat, persones amb discapacitats físiques o psíquiques, etc.).
3108G01002 Dimensió socio-cultural del turisme
 Presentació de les principals teories del turisme. Relacions entre hostes i amfitrions. Anàlisi de les principals transformacions socials i culturals de l'activitat turística. Tipologies de turistes. Anàlisi de l'experiència turística.
3501MO2953 El mercat de l'art i dels bens culturals
 Principals figures i institucions del sector del patrimoni que és susceptible d'entrar en la compravenda i en transaccions econòmiques: col·leccionistes i col·leccionisme, antiquaris i antiguitats, empreses de subhastes, galeries d'art, fires i les seves especialitats, etc. També es proposaran continguts que introduiran a conceptes importants en la formació d'un conservador o expert en art, sobre taxació, peritació, mecenatge, etc. El curs es farà amb ponències d'experts convidats que parlaran des de la seva perspectiva professional.
3501MO2540 Escenaris i discurs del poder
 LES ASSIGNATURES D'AQUEST MASTER S'IMPARTEIXEN NOMÈS EN CASTELLÀ La asignatura Escenarios y discursos del Poder analiza las actividades de los papas, reyes y nobles durante su ejercicio del poder, elaborando edificios y recintos, con sus respectivos programas visuales. La asignatura analiza argumentos que transitan de los palacios a los panteones, del rey vivo al rey muerto, el rey triunfante en la memora y las imágenes como ars memoria. Del mismo modo, el Papa se proyecta en el ejercicio de su poder en la ciudad de Roma, de modo que se establece un paralelismo entre escenarios palatinos y eclesiásticos, que se analiza detalladamente. En Roma, en Palermo, Santiago o Toledo se consumaron grandes escenarios en los que se las imágenes se estratifican y asumen contenidos superpuestos, romanos y cristianos.
3501MO1808 Escriptures audiovisuals
 
3102G05054 Estètica de la fotografia
 La imatge fotogràfica ha arribat a tenir una importància extraordinària en la nostra vida quotidiana. Com a imatge d'identificació (en els carnets d'identitat i passaports) i com a forma de presentar-nos davant dels altres (perfils de facebook), però també com a testimoni dels llocs en els que hem estat, de la gent amb la que hem compartit part de la nostra història i d'algunes de les coses que hem fet. Col.lectivament, les imatges fotogràfiques ens presenten els esdeveniments del passat i ens descobreixen els espais i la gent de les nostres ciutats i del món. La revolució digital, d'altra banda, no ha fet sinó augmentar la seva importància. Des d'una altra perspectiva, és impossible accedir a una visió panoràmica de l'art del darrer segle i mig sense tenir en compte les aportacions de la fotografia. Aquest curs planteja una Història de la fotografia (per força incomplerta i fragmentària) a través d'algunes problemàtiques estètiques concretes, com la reinvenció fotogràfica del retrat, els reptes de la fotografia urbana i de la imatge fotogràfica de la ciutat, les possibilitats i els límits de la fotografia instantània, l'aparició i apogeu del fotoperiodisme o les paradoxes del gènere documental, així com algunes tendències de la fotografia actual. Des d'aquesta perspectiva, el curs analitzarà les obres d'alguns dels fotògrafs cabdals de la Història de la fotografia, com Nadar, Sander, Atget, Brassaï, Ray, Kertész, Stieglitz, Riis, Hine, Cartier-Bresson, Capa, Evans, Lange, Frank o Klein. I prestarà especial atenció als noms imprescindibles de la fotografia catalana com Català-Roca, Colom o Miserachs, així com alguns dels referents de la fotografia contemporània recent, com Sherman, Avedon, Arbus, Goldin, Spence, Goldblatt o Sekula.
3102G05028 Estètica de la producció i de la recepció de l'obra d'art
 Estudi i anàlisi, des d'una perspectiva històrica, de les principals idees estètiques amb què s'ha reflexionat entorn de la figura de l'artista, des del pensament grec fins a l'actualitat, i entorn de les problemàtiques teòriques vinculades a la recepció de l'obra d'art, des de l'aparició de la problemàtica del gust durant el segle XVII fins a l'articulació de l'Estètica de la recepció en la segona meitat del segle XX, les estètiques relacionals a finals del XX i els fenòmens de la postproducció i el sampler a principis del segle XXI.
3501MO1734 Gestió de projectes de turisme cultural
 Desenvolupament d’un projecte: redacció, presentació, defensa. Criteris d’avaluació. Models de projectes europeus i de la AECI
3102G05041 Gestió del patrimoni cultural
 Introduir l'alumne en la gestió cultural. Aprofundir en la gestió del Patrimoni Cultural. Establir el marc referencial de les tendències internacionals en la gestió del Patrimoni Cultural. Models de gestió. Espanya i les comunitats autònomes. La gestió de les infraestructures culturals.
3108G01082 Gestió del patrimoni cultural
 Estudiar les interaccions entre economia i cultura. Fer conscient a l’estudiant del marc econòmic, social, institucional en el que es desenvolupa la gestió de les institucions culturals. Conèixer les diferents tipologies del patrimoni cultural i la seva situació actual. Analitzar estudis de cas i realitzar propostes d’actuació.
3501MO2839 Gestió del turisme gastronòmic
 Desenvolupament d’un projecte vinculat al turisme gastronòmic: redacció, presentació, defensa. Criteris d’avaluació. Presentació d’experiències internacionals / Desarrollo de un proyecto vinculado con el turismo gastronomico: redacción, presentación, defensa. Criterios de evaluación. Presentación de experiencias internacionales.
3501MO1788 Gestió turística de destinacions urbanes
 Disseny d’estratègies turístiques a escala local. Modalitats de turisme a les ciutats. Anàlisi de demanda potencial. Instruments de gestió turística local.
3501MO1727 Gestió turística de museus i col·leccions
 Planificació, comunicació i difusió dels continguts pel mercat turística especialitzat en cultura. Desenvolupament del pla de gestió turística del museu
3501MO1728 Gestió turística del patrimoni i llocs Patrimonis de la Humanitat
 Model de gestió turística anglosaxó. Model mediterrani. Anàlisis de models de gestió turística del patrimoni tangible i intangible. Proposta millora sistemes de gestió a Espanya
3108G01047 Guiatge turístic
 Tècniques aplicables al guiatge turístic. Organització de viatges. Dinàmica de grups. Tècniques d'atenció al turista
3102G00015 Història de la ciència i la cultura
 Introducció a la història cultural i científica occidental. Se n'assenyalaran les etapes i se n'estudiaran les fites fonamentals. Es prestarà particular atenció a les convergències i divergències majors entre els àmbits científic, tecnològic, literari, artístic i filosòfic.
3102G05029 Història de la música
 Estudi general de la història de la música occidental des del Barroc, tot atenent als estils musicals i als seus contexts de producció i recepció.
3102G05021 Història de l'Art de la Baixa Edat Mitjana
 Una història de les imatges i els edificis de la Baixa Edat Mitjana (s. XI-XV) des de la perspectiva de la història de la cultura.
3102G05020 Història de l'art de l'Alta Edat Mitjana
 Anàlisi i coneixement de les manifiestacions arquitectòniques i del camp de la imatge a l'Europa occidental entre els segles III i X, art bizantí i art islàmic.
3102G05027 Història de les idees estètiques
 Anàlisi, des d'una perspectiva històrica i filosòfica, de les principals categories estètiques amb què s'ha reflexionat al voltant de l'obra d'art, amb atenció especial a la relació entre els textos teòrics (en els quals les esmentades categories han estat teoritzades) i les obres d'art o pràctiques artístiques (de l'època en què s'han formulat les esmentades teories).
3102G05030 Història i teoria del cinema
 L'assignatura realitzarà un recorregut diacrònic pels moviments cinematogràfics que han posat en crisi el sistema del cinema clàssic, que l'alumne ja haurà estudiat prèviament. Se centrarà en el cinema d'avantguarda, el documental, els moviments de postguerra -neorealisme italià-, nous cinemes dels anys seixanta, cinema asiàtic i propostes de cinema d'autor en el present.
3102G05039 Historiografia i metodologia
 Mostrar la Història de l'Art com una pràctica lligada a la Modernitat tot revisant alguns prejudicis arrelats en algunes institucions com la mateixa Universitat. Valor artístic, fonts literàries i documentals.Conceptes metodologics de la Hª de l'Art. El concepte patrimonial de l'art. Cultura visual i història de les imatges. Tractament del gènere.
3501MO2943 Instruments d'accés al patrimoni natural i cultural: marketing i públics
 Creació de productes destinats a difondre els patrimonis naturals i culturals; s'estudiarà el procés per a la seva creació, el coneixement de la planificació del marketing, els estudis de mercat, el comportament del consumidor cultural, la segmentació, el posicionament, els costos econòmics, etc. Estudis de públic, sistematització i valor com corrector de polítiques de difusió.
3102G00008 Introducció a la imatge cinematogràfica
 L'assignatura forma part dels crèdits inicials i té per objectiu servir d'introducció al mitjà d'expressió cinematogràfica, centrant-se en els seus orígens i en el desenvolupament i evolució del model clàssic, especialment el cinema clàssic d'Hollywood.
3102G00002 L’evolució de les societats humanes
 Introducció a l'evolució de les societats humanes des d'un punt de vista interdisciplinar. Es proposa d'introduir als estudiants en els continguts i conceptes que són essencials per analitzar una societat humana en qualsevol moment del temps i les implicacions territorials que tal evolució suposa. Això inclou l'anàlisi de les grans qüestions que tenen plantejades avui les societats contemporànies. Des d'aquest punt de vista espai i temps són vistos com dos vessants essencials i interrelacionades de la vida humana.
3102G05031 La construcció de la ciutat: arquitectura i urbanisme
 Temes i reflexions sobre arquitectura i urbanisme, especialment sobre la naturalesa i les idees de l'arquitectura i l'urbanisme presents en la història cultural fins a l'actualitat. L'assignatura posarà l'èmfasi en les qüestions relatives als conceptes de ciutat i d'espai urbà i, en el seu cas, a les fórmules per a materalizar-los al llarg del temps.
3501MO2955 La feina de conservador
 La missió del conservador, les seves capacitats, funcions i competències en el marc de les institucions del patrimoni, especialment les museístiques. La inventariació i la catalogació. Activitats de mediació i divulgació. La manipulació dels objectes, processos expositius, tractament de les reserves. Transport de bens culturals. Prestecs. Adquisicions.
3501MO1801 Metamorfosi de la cultura
 Estudi i aprofondiment d'un dels aspectes musicals del moviment contracultural dels anys 60 als EEUU, en relació amb les pràctiques desenvolupades per Andy Warhol a la Factory.
3108G01145 Mètodes i tècniques per a la recerca
 Introducció als principals mètodes i tècniques per a la recerca orientats a l'elaboració del Treball Final de Grau.
3501MO2957 Museografía i exposicions
 S'analitzaran els dos aspectes fonamentals de la labor museogràfica: en primer lloc la construcció de relats i en segon l'adaptació del principis generals de la museologia a la realitat arquitectònica, espacial, objectual, econòmica, del disseny d'escenaris per als continguts i els públics. Es dedicarà una atenció particular a la museografia efímera: el món de les exposicions temporals.
3102G05032 Museologia
 En aquesta assignatura es realitzarà una aproximació general, tant nivell teòric com pràctic, als museus. De manera més concreta es treballarà sobre el concepte de museologia, sobre les característiques de la gestió dels centres, sobre la gestió de col•leccions, sobre els edificis destinats a museus i les seves característiques o sobre les activitats i ús d'aquests centres. A més es farà també incidència en la legislació museològica.
3501MO2952 Museus i Museologia
 Introducció a la naturalesa dels museus i bases teòriques, missió i codi deontològic. S'analitzarà l'evolució històrica per a reflexionar sobre el seu caràcter complex i mutable, atesa l'estreta relació amb la societat, els canvis culturals o els contextes polítics i econòmics i sobre els nous rols que els estem assignant. Es presentaran també els grans museus de referència.
3102G05033 Músiques del món contemporani
 Estudi de les músiques del segle XX partint de la tradició musical occidental i establint els seus nexes amb músiques populars i improvisades com el jazz o la techno per arribar finalment al tractament de la música a l’era de la globalització.
3501MO2939 Patrimoni (natural i cultural). Bases ideològiques
 El Patrimoni Cultural, juntament amb el Patrimoni Natural, en un territori concret, porten al concepte de Paisatge Cultural. Se estudia els continguts de Patrimoni Cultural y Natural i es limita el concepte de territori. Se segueix l'evolució d'aquests conceptes al llarg de la història fins l'actualitat, juntament amb les successives normatives de la definició i protecció que la UNESCO ha establert.
3102G00009 Patrimoni cultural: conceptes i actuacions
 Aquesta assignatura introdueix els estudiants en el complex concepte de Patrimoni Cultural. En un marc ampli de definició de la cultura, el Patrimoni estableix la relació amb la memòria i la identitat, al territori on es troba. Així s'estableix la relació amb el Patrimoni Natural. La ciutat i el Patrimoni històric-artístic serà el segon gran tema a desenvolupar. La legislació sobre Patrimoni Històric artístic constitueix el marc que han de regir les actuacions sobre Patrimoni, i la seva ordenació. Les polítiques culturals entorn del Patrimoni establiran els objectius i estratègies per a la intervenció sobre el Patrimoni Cultural.
3501MO2950 Patrimoni Cultural: debats i perspectives crítiques
 Principals debats actuals entorn al Patrimoni Cultural. S'analitzarà la gran extensió actual de bens que es patrimonialitzen, la seva mercantilització, la participació en el desenvolupament, l'impacte en les comunitats locals, la implementació en processos participatius, etc.
3108G01073 Patrimoni de les destinacions
 L'assignatura proposa un recorregut pel patrimoni (cultural, natural i lúdic) de les principals destinacions turístiques del món. L'objectiu és que l'estudiant conegui els principals recursos patrimonials d'aquestes destinacions.
3102G04042 Patrimoni històric, mètodes per a l'anàlisi històrica
 Itinerari del mòdul instrumental dissenyat bàsicament per als alumnes que s’orienten cap a la història moderna i contemporània. El seu contingut combina una aproximació a les fonts documentals –arxivístiques, bibliogràfiques i digitals- i a les fonts materials d’interès per a la investigació històrica, amb la presentació d’un ventall ampli de metodologies d’anàlisi tant quantitatives com qualitatives.
3501MO2838 Patrimoni i cultura culinaris
 Introducció al concepte de patrimoni culinari i gastronòmic i a la seva diversitat en els àmbits local, nacional i internacional
3108G01059 Patrimoni turístic de Catalunya
 Principals elements patrimonials culturals de Catalunya a l'abast del Turisme. Continguts aplicats al guiatge turístic a Catalunya
3501MO1726 Planificació turística de destinacions urbanes
 Disseny d’estratègies turístiques a escala local. Modalitats de turisme a les ciutats. Anàlisi de demanda potencial. Instruments per la planificació turística local.
3501MO1735 Productes de turisme cultural
 Els productes clàssics. Els considerats nous productes. Sistemes interns de conceptualització, definició. Productes exitosos i productes fracassats. Anàlisis per producte, entorn, model de conceptualització i gestió. Com innovar
3501MO2956 Restauració i conservació preventiva
 Assegurar la preservació dels béns en condicions estables i perdurables mitjançant múltiples estratègies que van des del control ambiental fins al càlcul del risc d'un préstec temporal d'un objecte museogràfic. La intervenció física sobre patrimoni arquitectònic o bens inmobles per tal de restituir-se a una situació sense risc per a la seva conservació i adequada per a la seva presentació.
3102G01032 Seminari de Lletres II
 Aquest mòdul està pensat perquè l'estudiant pugui aprofundir en diferents àmbits dels estudis culturals oferts des de la Facultat de Lletres. L'estudiant del Grau de Comunicació Cultural haurà d'escollir dos seminaris optatius de 12 crèdits entre tots els que ofereixin els diferents graus de la Facultat de Lletres. D'aquesta manera, el graduat en Comunicació Cultural podrà disposar d'una formació cultural més intensa i diversificada, ja que cada estudiant podrà decidir en quin tipus de continguts humanístics i culturals defineix aquest mòdul.
3102G05040 Tècniques artístiques
 L'assignatura tindrà un caràcter pràctic, de taller. L'alumne rebrà i experimentarà amb tècniques artístiques bàsiques, com el dibuix, el gravat, la pintura, el modelat en fang i la fotografia.
3501MO2433 Tendències de l'art contemporani
  El pensament estètic de Maria Zambrano.
3102G05026 Teoria de l'art
 Introducció als temes fonamentals de la teoria de l'art occidental des d'una perspectiva crítica i genealògica.
3102G05035 Tradició i modernitat en l'art contemporani
 Estudi de les manifestacions artístiques del s. XX, amb especial atenció a les avantguardes històriques i les seves manifestacions a Catalunya.
3102G05042 Usos del patrimoni històric-artístic
 Estudi de les diferents modalitats dels usos del patrimoni històric-artístic. Prèvia introducció dels usos més històrics del patrimoni, es visionaran els seus sentits més estrictament actuals- turístic, arqueològic,monumental i paisatgístic, mercat i construcció d'identitats,-. D'aquesta manera, l'assignatura busca casar i posar èmfasi en l'anàlisi fresca i actual dels usos més estesos del patrimoni històric-artístic amb la preparació professional de l'alumne en aquest terreny.
3108G01190 Viatges i viatgers
 L'assignatura té per objecte estudiar aspectes geo-culturals generals de les regions continentals del planeta a traves de les ètnies, mercats, cerimònies, religions, paisatges i cultures del món fomentant l’interès per la diversitat que ens envolta i l’aprenentatge a través d’experiències vitals úniques. Un aprofundiment en el coneixement dels recursos culturals del món a traves del viatge. Viatjar és una experiència vital, una manera de redescobrir-se.


HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES

Codi Títol assignatura
Descriptor
3102G04047 Història econòmica contemporània
 L'objectiu de l'assignatura és estudiar la història econòmica mundial del segle XX i, molt especialment, el procés de desenvolupament experimentat per les economies europees durant el segle passat. Es pretén estimular la reflexió i l'anàlisi crítica sobre alguns dels problemes més rellevants de les transformacions econòmiques del món contemporani.
3102G04044 Història social i econòmica
 Aquest mòdul pretén aprofundir en la història social i econòmica de Catalunya, de l’època medieval a la contemporània, amb un especial èmfasi en les qüestions metodològiques i d’història comparada. És a dir en com vivien els homes i dones del passat, com obtenien recursos per viure o com es relacionaven entre si. En els diversos blocs es revisarà la principal bibliografia existent sobre el tema i es procurarà examinar exemples de fonts o documents dipositats als arxius, per exemplificar les qüestions tractades a classe.
3102G04023 Historiografia
 Introducció als principals corrents historiogràfics, actuals i històrics, que han conformat el saber històric. Es posarà especial èmfasi en els corrents historiogràfics sorgits a partir del segle XIX, coincidint amb la professionalització de la història. La segona part de l'assignatura estarà dedicada als corrents de pensament arqueològic.
3501MO2418 Noves tecnologies aplicades a les ciències humanes
 L'assignatura és una introducció a les tecnologies informàtiques apicables a la recerca en ciències humanes. El seu objectiu és familiaritzar l'estudiant amb repositoris documentals i amb altres insruments que permetin obtenir, catalogar i analitzar documentació amb rapidesa, agilitat i eficàcia. Al mateix temps, l'estudiant adquirirà habilitats en el disseny i gestió de programari i d'utilitats que puguin ser emprades creativamente en el tractament i l'anàlisi de la informació que es gestiona habitualment en els camps de recerca propis del màster (textual, visual, auditiva)
3102G04042 Patrimoni històric, mètodes per a l'anàlisi històrica
 Itinerari del mòdul instrumental dissenyat bàsicament per als alumnes que s’orienten cap a la història moderna i contemporània. El seu contingut combina una aproximació a les fonts documentals –arxivístiques, bibliogràfiques i digitals- i a les fonts materials d’interès per a la investigació històrica, amb la presentació d’un ventall ampli de metodologies d’anàlisi tant quantitatives com qualitatives.


HISTÒRIA MEDIEVAL

Codi Títol assignatura
Descriptor
3501MO2535 Economia i societat
 
3501MO2425 Espais urbans i mercats en l'occident medieval
 Les ciutats medievals poden ser considerades com a centres d'unes xarxes urbanes que relacionaven les ciutats i el seu entorn immediat amb la resta del món i a través de les quals circulaven persones, béns, serveis i idees. En aquesta assignatura s'analitzaran, per una banda, algunes de les institucions que convertiran a les ciutats medievals de l'Occident mediterrani en centres d'una xarxa i, per l'altra, alguns dels elements que hi circulaven.
3102G04030 Història d'Espanya
 Història d'Espanya.
3102G04019 Història medieval
 Estudi del passat humà en els seus diversos aspectes durant l’edat mitjana, amb especial referència a la història medieval d’Espanya.
3102G04044 Història social i econòmica
 Aquest mòdul pretén aprofundir en la història social i econòmica de Catalunya, de l’època medieval a la contemporània, amb un especial èmfasi en les qüestions metodològiques i d’història comparada. És a dir en com vivien els homes i dones del passat, com obtenien recursos per viure o com es relacionaven entre si. En els diversos blocs es revisarà la principal bibliografia existent sobre el tema i es procurarà examinar exemples de fonts o documents dipositats als arxius, per exemplificar les qüestions tractades a classe.


HISTÒRIA MODERNA

Codi Títol assignatura
Descriptor
3501MO2429 El pensament polític a l'Europa del Barroc
 Anàlisi interdisciplinar (històrica, filosòfica) del pensament polític de l'Europa dels segles XVI i XVII i les seves fonts. L'assignatura gira a l'entorn de dos eixos principals: (1) La irrupció maquiavèlica. El realisme polític de Maquiavel es converteix, des de la seva aparició, en el paradigma polític de referència. Se n'estudien l'impacte, les varietats, els adversaris. (2) La problemàtica teològico-política a l'Europa moderna, sobretot arran de les reformes religioses, i la influència de la religió en la vida social.
3102G04030 Història d'Espanya
 Història d'Espanya.
3102G04028 Història moderna
 Introducció general a la història d'aquest període (1450-1800) i a les seves diverses vessants: economia, societat, política, religió, cultura.
3102G04045 Història política i cultural
 
3102G00002 L’evolució de les societats humanes
 Introducció a l'evolució de les societats humanes des d'un punt de vista interdisciplinar. Es proposa d'introduir als estudiants en els continguts i conceptes que són essencials per analitzar una societat humana en qualsevol moment del temps i les implicacions territorials que tal evolució suposa. Això inclou l'anàlisi de les grans qüestions que tenen plantejades avui les societats contemporànies. Des d'aquest punt de vista espai i temps són vistos com dos vessants essencials i interrelacionades de la vida humana.


PREHISTÒRIA

Codi Títol assignatura
Descriptor
3102G04043 Arqueologia
 
3501MO1642 Especialitat de Geografia i Història: valors i coneixements per a la ciutadania de demà
 Es presentaran els fonaments i els recursos per educar a l'alumnat de secundària en el desenvolupament personal i la ciutadania. Això implica potenciar la seva autonomia personal, activar la participació ciutadana,valorar la convivència en democràcia, reflexionar sobre els drets i els deures, explicar el sentiment de pertanyença al col·lectiu, rebutjar a la discriminació i desenvolupar la responsabilitat ambiental. S'aprofitarà la diversitat històrica cultural i històrica de les societats per extreure'n els recursos didàctics.
3102G04048 Humans fóssils
 L'assignatura té per objectiu descriure l'evolució humana, contextualitzant-la dins l'ordre dels primats i paral·lelitzar-la amb els estadis culturals de la prehistòria.
3501MO2421 La cultura material de la Prehistòria
 Estudi teòric i pràctic de la cultura material a la Prehistòria
3102G04018 Prehistòria
 Introducció al marc ambiental i cronològic de la prehistòria, als aspectes socials, tècnics i econòmics de les comunitats prehistòriques i a les eines bàsiques per entendre llur evolució i distribució en el temps i l'espai. I això des dels primers homínids fins l'aparició de les civilitzacions antigues.
3501MO2420 Taller de recerca
 Els tallers de recerca tenen com a principal objectiu el fet d’acompanyar l’estudiant en el procés de preparació i redacció del treball final del Màster. Els alumnes que es matriculin en aquesta assignatura, que també estaran matriculats en el Treball Final de Màster, es reuniran durant algunes sessions del segon semestre per compartir la seva experiència investigadora. Cada estudiant del Màster realitzarà dues exposicions orals: 1) exposició sobre les fonts primàries de la seva recerca i els problemes que presenta el seu estudi; planificació del Treball Final de Màster; 2) presentació d’una recerca a punt de finalitzar, que consistirà en el Treball Final de Màster. Les competències avaluables en aquesta matèria correspondran a la capacitat d’expressar-se oralment i a la de preparar un projecte de recerca de forma adequada.