Departament de Filosofia

Docència

Contacte

Departament de Filosofia
Facultat de Lletres
Pl. Ferrater Mora, 1
Campus Barri Vell mapa de situació
17071 GIRONA

Tel.  00.34.972.41.82.15

Fax. 00.34.972.41.89.78

* dir.depfilosofia@udg.edu

Centres docents on el departament imparteix docència

Font de les dades: Pla docent

Assignatures impartides pels professors del departament

ESTÈTICA I TEORIA DE LES ARTS

Codi Títol assignatura
Descriptor
3102G03036 Estètica I
 Introducció a l'estètica com a disciplina filosòfica mitjançant un recorregut per la història de les principals idees estètiques.


FILOSOFIA

Codi Títol assignatura
Descriptor
3102G00010 Antropologia filosòfica
 Estudi filosòfic de l'home i de les seves creacions culturals
3501MO2427 Art, cultura i institucions en l'edat mitjana
 En les societats medievals, com en les d'altres èpoques, els poders eclesiàstics (episcopals, canonicals i abacials) i laics (regis, aristocràtics i burgesos) van percebre la necessitat de recolzar les seves accions i manifestacions socials mitjançant promocions artístiques i elaboracions discursives que avalessin les seves estratègies de legitimació i recolzessin la seva justificació ideològica. Aquesta és la causa i la raó de ser de nombrosos productes culturals (textuals, arquitectònics, artístics i protocol·laris) l'estudi dels quals s'enriqueix quan s'analitzen des d'aquest punt de vista multidisciplinar (des de l'arqueologia a la teologia). En aquesta assignatura es presentaran estudis específics de grans projectes artístics, literaris, filosòfics que des de les catedrals, els palaus i les clausures es van desplegar per servir com a instruments de promoció política, social i institucional.
3102G03040 Comentaris de textos filosòfics III
 Lectura i comentari d'alguns textos fonamentals de la filosofia política contemporània
3102G03024 Corrents actuals de la filosofia
 Lectura i comentari de les Investigacions filosòfiques de Wittgenstein
3501MO2424 Cultura a l'antiguitat: de la Bíblia a Ciceró
 El curs tracta de dos grans temes: la Bíblia des de la perspectiva històrica, literària i arqueològica i l'estudi de Marc Tul·li Ciceró (Arpinium, 106 aC - Formia, 43 aC) polític, filòsof, escriptor i orador de l'antiga Roma.
3102G03044 Curs monogràfic I
 FILOSOFIA 3/18
3501MO2185 Didàctica de la filosofia
 DIDÀCTICA DE LA FILOSOFIA. L’objectiu d’un curs de Didàctica de la filosofia entesa com a disciplina filosòfica no ha de ser l’exposició o explicació del mètode per ensenyar filosofia, simplement perquè no hi ha un únic mètode. L’objectiu no és tampoc només l’exposició o explicació dels diferents recursos i estratègies per ensenyar filosofia, perquè no hi ha una única manera d’entendre’ls i aplicar-los. En realitat, la didàctica de la filosofia depèn dels nostres pressupòsits sobre l’educació i la filosofia. Així doncs, el nostre objetiu serà més aviat l’anàlisi filosòfica d’alguns procediments, recursos i estratègies que s’utilitzen en l’ensenyament de la filosofia.
3501MO2183 Drets humans: història i teoria
 
3501MO3066 Educació i societat
 L'educació como a propedèutica d'una societat democràtica i participativa, en la qual la filosofia és entesa com una experiència significativa d'anàlisi, reflexió i diàleg. La filosofia com a ontologia del present i com a instrument per problematitzar les complexes relacions entre el saber i el poder que configuren la societat contemporània.
3501MO2429 El pensament polític a l'Europa del Barroc
 Anàlisi interdisciplinar (històrica, filosòfica) del pensament polític de l'Europa dels segles XVI i XVII i les seves fonts. L'assignatura gira a l'entorn de dos eixos principals: (1) La irrupció maquiavèlica. El realisme polític de Maquiavel es converteix, des de la seva aparició, en el paradigma polític de referència. Se n'estudien l'impacte, les varietats, els adversaris. (2) La problemàtica teològico-política a l'Europa moderna, sobretot arran de les reformes religioses, i la influència de la religió en la vida social.
3501MO2615 El problema teològic-polític en la filosofia moderna
 El curs consistirà en un estudi del problema conceptual del teològico-polític
3102G03036 Estètica I
 Introducció a l'estètica com a disciplina filosòfica mitjançant un recorregut per la història de les principals idees estètiques.
3102G03037 Estètica II
 1. Estudi històric general dels principals autors i doctrines del pensament estètic. 2. Estudi dels principals autors i doctrines clàssiques de la filosofia de l'art i de la teoria de la bellesa. 3. Aproximació sistemàtica als principals problemes de l'estètica. 4. Introducció a l'obra dels principals autors de l'estètica contemporània. 5. Estètica de la literatura i de la música.
3102G00011 Ètica
 Aquest curs vol ser una introducció a l’ètica com a disciplina filosòfica, és a dir, com a reflexió sobre la moral i sobre les condicions conceptuals que la fan possible. Es posarà un especial ènfasi en el vocabulari específic de la materia. Hi haurà també una presentación dels clàssics més significatius de la teoría moral de caire clàssic (Aristòtil, Epicur, Kant Bentham-Mill) i una mínima presentació de les ètiques aplicades.
3108G03011 Ètica en la Publicitat i les Relacions Públiques
 Introducció al concepte d'ètica. Introducció a la responsabilitat social corporativa. Màrqueting social. Límits legals de la publicitat.
3102G03033 Filosofia moral
 JUSTIFICACIÓ DEL CURS: El curs pretén analitzar l’estatut epistemològic, la fonamentació i el valor de veritat que té la moralitat. La filosofia moral, entesa aquí com a metaètica, procura de manera general comprendre què és el que fem quan enunciem judicis morals. Ens plantejarem qüestions com: ¿quin és el significat dels termes morals?, ¿quina naturalesa és pròpia dels judicis morals?, ¿podem parlar d'«objectivitat» o de «coneixement» moral?, ¿són susceptibles els judicis morals de ser considerats veritables o falsos? ¿hem de considerar la seva «raonabilitat» més que la seva «validesa»? En aquest sentit abordarem els debats entre cognitivistes i no-cognitivistes, realistes i constructivistes i contextualistes i universalistes.
3102G00015 Història de la ciència i la cultura
 Introducció a la història cultural i científica occidental. Se n'assenyalaran les etapes i se n'estudiaran les fites fonamentals. Es prestarà particular atenció a les convergències i divergències majors entre els àmbits científic, tecnològic, literari, artístic i filosòfic.
3102G03018 Història de la filosofia antiga I
  Introducció als principals textos i autors de la filosofia grega antiga, posant un èmfasi especial en els problemes de la transmissió textual i en el context en què apareixen els primers textos filosòfics.
3102G03019 Història de la filosofia antiga II
 Introducció històrica als principals autors de la filosofia antiga amb consideració explícita al problema de les fonts: 1. Estudi de la contextualització històrica i historiogràfica dels principals autors i les doctrines d'aquest període. 2. Aproximació sistemàtica als principals problemes tractats en els diversos corrents de la filosofia antiga. 3. Introducció a l'obra dels principals autors.
3102G03023 Història de la filosofia contemporània
 Introducció als principals corrents de la filosofia contemporània i als principals debats relacionats amb ells.
3102G03020 Història de la filosofia medieval
 Estudi de l'obra dels principals filòsofs de l'època medieval: 1.Problemes específics de l'estudi de la Història de la Filosofia medieval. 2. Aproximació diacrònica al pensament de l'Edat Mitja. 3. Introducció a l'obra dels principals autors. 4. Lectura i comentari d'obres d'alguns pensadors medievals.
3102G03021 Història de la filosofia moderna I
 Estudi de la filosofia de l'època moderna. Del Renaixement a Leibniz
3102G03022 Història de la filosofia moderna II
 Estudi de la filosofia de l'època moderna. De Locke a Kant
3501MO2724 La crítica neoconservadora del liberalisme
 
3102G03029 Lògica I
 1. Nocions bàsiques de la teoria de conjunts. 2. Sintaxi i semàntica de la lògica proposicional. 3. Conceptes metalògics: conseqüència lògica i equivalència lògica per a la lògica proposicional.
3501MO2428 Noves tendències en els estudis del món medieval
 L’objectiu de l’assignatura és l’estudi de la influència que les noves tendències historiogràfiques han tingut en l’evolució recent de la recerca en les diverses disciplines dedicades a la història medieval (història, art, literatura y filosofia). Es farà especial atenció a les noves tendències en història cultural, econòmica, social i de gènere.
3501MO3062 Política
 Es presentaran de manera exhaustiva les concepcions filosòfiques de la política que dominen en el pensament contemporani. Després d’una primera secció en la qual es repassaran les teories clàssiques, el curs se centrarà en les discussions filosòfiques actuals sobre la política tant des de la perspectiva del realisme polític, centrat en l’anàlisi del poder i dels motivacions i les idees que tenen els individus en les situacions concretes de la política, com des dels intents de construir una teoria ideal dels drets o de la justícia. Es tracta de conjuminar els enfocaments normatiu i realista per dibuixar una figura tan complerta com sigui possible de la filosofia política contemporània, així com dels problemes que dificultes de dibuixar aquesta figura, és a dir, de les pràctiques polítiques, individuals i socials que qüestionen els sistemes i les lògiques amb què es persegueix i es persisteix en l’ordre establert.
3501MO2437 Problemes actuals de la filosofia
 En aquesta assignatura es tractaran alguns problemes filosòfics d’interès contemporani i lligats a les recerques en curs dels professors que l’impartiran. El seu objectiu és l'adquisició per part dels alumnes, a través de l’exemple del tractament crític d’aquests problemes, de les competències útils per a portar a terme una recerca filosòfica rigorosa.
3109G01012 Programa d'habilitats 5. Bioètica. Valoració crítica
 El mòdul consta de dues parts: la Bioètica i la medicina legal i forense. Dins la bioètica es comença per els fonaments i la metodologia de la presa de decisions, es descriu el marc legal principal i es revisen les situacions clíniques en les que es generen qüestions o conflictes ètics i legals. També inclou tot el referent a la deontologia mèdica i els diferents comitès que funcionen al sistema sanitari relacionats amb la bioètica. En relació a la Medicina Legal i Forense es revisen els aspectes legals de la mort, de la responsabilitat mèdica, els documents legals i aspectes generals de criminologia i genètica forense. La Bioètica es treballarà a partir de dos casos d'ABP, tres seminaris i dos tallers de role-playing. La Medicina Legal i Forense es treballarà en format de seminaris. Estan programades pràctiques voluntàries de Medicina Legal i Forense a l'Institut de Medicina Legal de Girona
3102G03043 Qüestions disputades III
 Introducció a la bioètica
3501MO3071 Racionalitat aplicada
 S'estudiarà en quina mesura les raons de les nostres creences i accions són vàlides o convincents amb base a les teories normatives de la racionalitat. Per això es considerarà la polivalència del concepte de racionalitat, així com de les teories al respecte, donada la dificultat que comporta a l'hora de jutjar una acció, enunciat o persona com a racional (o irracional) o a l'hora de construir una teoria de la racionalitat. Des d'aquesta desconcertant diversitat, s'analitzaran els debats actuals sobre el concepte de racionalitat per discernir si hi ha unitat darrere de la diversitat i de quina unitat es tracta. Tot això per aplicar els supòsits teòrics sobre la racionalitat a la investigació i la metodologia científiques, la percepció social del coneixement i la història de la ciència.
3102G03049 Temes d'història de la filosofia III
 Lectura de la 'Metafísica' d'Aristòtil
3102G01026 Teoria de la comunicació I
 -Descripció dels fonaments teòrics i metodològics de l'anàlisi crítica del discurs -Descripció i anàlisi de les principals metodologies d'anàlisi del discurs (pragmàtica, icònica, ideològica, crítica cultural).-Descripció i anàlisi dels sistemes de recepció de la cultura en diferents àmbits sociològics. -Descripció, anàlisi i interpretació de la producció i la recepció dels diferents llenguatges comunicatius. -Anàlisi de la funció i el sentit ètic del periodisme i dels professionals de la comunicació al món contemporani.
3102G03027 Teoria del coneixement
 Què és l’epistemologia o teoria del coneixement? És la branca de la filosofia que s’ocupa del coneixement i la creença justificada. No obstant, això és dir ben poc ja que el coneixement i la creença justificada també constitueixen l'objecte d'estudi d'altres disciplines con la psicologia o la ciència cognitiva. Per entendre allò que distingeix un tipus de teorització d’una altra és útil plantejar-nos qui tipus de problemes distintius afronta la investigació filosòfica sobre el coneixement i la creença justificada. Com estudi del coneixement l'epistemologia tracta de respondre les següents qüestions: Quines són les condicions necessàries i suficients pel coneixement? Quines són les fonts de coneixement? Quins són els seus límits? És possible el coneixement? Són legítimes les posicions escèptiques que defensen que no podem tenir coneixement sobre el món extern? Com estudi de la creença justificada l'epistemologia tracta de respondre les següents qüestions: Quan una creença està justificada? Què és el que fa que una creença estigui justificada? És la justificació quelcom intern o extern a les nostres ments? Quina és l'estructura de la justificació perceptiva? En aquest curs introductori proporcionarem una visió general dels problemes que sorgeixen d'aquestes qüestions i d'algunes de les teories més importants que s'han formulat per tal de donar-los-hi resposta.


FILOSOFIA MORAL

Codi Títol assignatura
Descriptor
3102G03040 Comentaris de textos filosòfics III
 Lectura i comentari d'alguns textos fonamentals de la filosofia política contemporània
3108G03011 Ètica en la Publicitat i les Relacions Públiques
 Introducció al concepte d'ètica. Introducció a la responsabilitat social corporativa. Màrqueting social. Límits legals de la publicitat.
3102G03034 Filosofia política I
 En aquest curs farem una introducció a la filosofia política a partir de la lectura d'algunes de les obres més importants del pensament polític de l'època moderna.
3102G03035 Filosofia política II
 En aquest curs ens proposem veure i examinar algunes de les controvèrsies més importants de la filosofia política actual. En concret, ens centrarem en els debats més importants al voltant de la qüestió de la nació i al voltant de la democràcia.
3501MO2738 Political liberalism and its problems
 Abordarem un aspecte problemàtic per al liberalisme contemporani: el nacionalisme


LÒGICA I FILOSOFIA DE LA CIÈNCIA

Codi Títol assignatura
Descriptor
3108G03013 Consum i publicitat
 Sociologia del consum: Grups socials i consum. Estructura social i consum. L'oci del consum. Psicologia de la publicitat: Processos psicològics bàsics i processos psicològics superiors en la publicitat. Persuasió a través de processos comunicatius, canvi d'actituds i altres processos psicosocials.
3501MO2183 Drets humans: història i teoria
 
3108G03011 Ètica en la Publicitat i les Relacions Públiques
 Introducció al concepte d'ètica. Introducció a la responsabilitat social corporativa. Màrqueting social. Límits legals de la publicitat.
3501MO2828 Filosofia de l’Acció
 La teoria clàssica de la racionalitat; intencionalitat, acció i significat; la lògica de les raons; raons pràctiques; lògica deòntica; la dimensió temporal del jo; akrasia; consciència i lliure albir.
3102G03028 Filosofia de la ciència
 1. Causalitat. 2. Lleis naturals. 3. Explicació científica.
3102G03031 Filosofia del llenguatge I
 1. Nocions bàsiques de la filosofia del llenguatge: distinció tipus / exemplar; distinció ús / esment de signes; oració, enunciat, proferència, proposició, valor de veritat, condicions de veritat; sintaxi, semàntica i pragmàtica. 2. La filosofia del llenguatge de Frege. 3. La filosofia del llenguatge de Rusell.
3102G03032 Filosofia del llenguatge II
  1.Quine i la indeterminació de la traducció 1.1. Naturalisme i empirisme 1.2. Els dos dogmes de l’empirisme 1.3. Elements bàsics del conductisme quineà 1.4. Traducció radical 1.5. Inescrutabilitat de la referència i indeterminació de la traducció 2.La concepció griceana del significat 2.1. La teoria de l’acció racional de Davidson 2.2. Austin 2.2.1. Emissions realitzatives i constatatives 2.2.2. Teoria dels actes de parla 2.2.3. Searle. Anàlisi d’un tipus d’acte parla: promeses 2.3. Grice 2.3.1. Significat natural i significat no natural 2.3.2. Significat ocasional del parlant 2.3.3. Significat lingüístic 2.4. Lewis i Schiffer: convencions i significat lingüístic 2.5. Implicatures
3102G03029 Lògica I
 1. Nocions bàsiques de la teoria de conjunts. 2. Sintaxi i semàntica de la lògica proposicional. 3. Conceptes metalògics: conseqüència lògica i equivalència lògica per a la lògica proposicional.
3102G03030 Lògica II
 1. Càlcul de lògica proposicional. 2. Sintaxi i semàntica de la lògica de primer ordre. 3. Conseqüència i equivalència lògica. 4. Càlcul deductiu en primer ordre. 5. Formalització.
3102G03025 Metafísica I
 Anàlisi sistemàtica de les conceptualitzacions d’allò real en la seva estructura transcendental i categorial, així com el problema del sentit i les diverses maneres de la seva totalització. 1. Sobre el que hi ha. Universals, propietats i particulars. El problema de les realitats intensionals. 2. Causa i efecte. El problema de la llibertat de la voluntat. 3. La naturalesa del temps i de l'espai. 4. El mental i el físic. El problema de la seva naturalesa i interrelació. 5. Identitat i identitat personal. 6. El realisme metafísic: realisme essencialista i realisme científic. 7. Antirealisme, irrealisme i idealisme. 8. Realitat i aparença. 9. Realitat, Necessitat, Possibilitat. 10. El problema del sentit del real. És el no res una possibilitat?
3102G03026 Metafísica II
 Anàlisi de temes bàsics en la tradició metafísica occidental
3501MO2416 Metodologia de la recerca en ciències Humanes
 L'objectiu del curs és el d'introduir els alumnes en els problemes metodològics amb què s'han d'enfrontar els investigadors en ciències humanes. En l'assignatura es tractaran, des de la perspectiva de la filosofia de la ciència, , els conceptes bàsics per a la recerca i es repassaran alguns debats epistemològics i metodològics rellevants, amb especial referència als problemes ètics i responsabilitats socials associats a la investigació científica en l’actualitat.
3501MO2757 Temes de Filosofia de la Ment