Departament de Física

Física aplicada

Contacte

Departament de Física

Edifici PII

Campus de Montilivi mapa de situacio

17071 GIRONA

Tel. 972 418379

Física aplicada

PRESENTACIÓ

L'Àrea de Física Aplicada pertany al Departament de Física i té assignada la docència de les assignatures de Fonaments físics dels primers cursos dels estudis tècnics a l'Escola Politècnica Superior. Per altra banda, el professorat de l'àrea dóna suport (imparteix assignatures) a ensenyaments de la Facultat de Ciències, així com als programes de doctorat en Medi Ambient i en Química i Física de les Molècules i els Materials, Ciències de la Salut i Biotecnologia.

 

DOCÈNCIA

Pràctiques de Fonaments físics

   

  Comentaris: coordinadora de l'Àrea de Física Aplicada

   


   

  Enllaços d'interès

  Problemes resolts de física i qüestions.
  Física amb ordinador.
  Pàgina de la Universitat Estatal de Carolina del Nord.
  Pàgina de la Universitat de Washington.
  Pàgina de la Universitat de Maryland.

  Associacions de professionals de la docència en física

  American Association of Physics Teachers.
  American Physical Society. Divisió d'educació.
  American Journal of Physics .
  Council of State Science Supervisors.
  National Science Teachers Association.

  Llistat d'assignatures

  FÍSICA APLICADA

  Codi Títol assignatura
  Descriptor
  3105G10014 Anàlisi dels aliments i control de qualitat
   Anàlisis biològiques i bioquímiques. anàlisis espectroscòpiques. Cromatografia. Electroforesi. Propietats físiques: Color; Anàlisis tèrmiques, Reologia. Textura: avaluació instrumental. Microestructura (microscòpia òptica, electrònica, de fluorescència). Anàlisi sensorial. Avaluació de propietats funcionals de components alimentaris. Control de qualitat.
  3501MO2784 Bases científiques del canvi ambiental
   L’assignatura parteix d’una descripció del sistema climàtic que contempla els elements que el constitueixen i els factors que el configuren, incloent les retroaccions, el balanç energètic, l’efecte hivernacle i la circulació oceànica. Es continua amb el tractament de la variabilitat espacial i temporal, les escales climàtiques i els episodis extrems, per arribar a l’estudi de l’antropocè, les causes i evidències del canvi climàtic, els efectes sobre el medi natural, com ara els recursos hídrics, la degradació del sòl i la desertització, i el canvi climàtic a Europa i la Mediterrània. També es para atenció en la modelització climàtica, la regionalització de les simulacions, i els escenaris i projeccions de futur.
  3501MO1598 Complements per la formació de l'àmbit científic tecnològic
   Àmbit de Tecnologia: La matèria analitza el treball docent dins el context d’un centre de secundària:estructura, organització i documents d’un departament tecnologia. La matèria convida a conèixer els trets més significatius del currículum de tecnologia pels diferents nivells educatius i, en especial, en l’etapa de secundària obligatòria. Aquest coneixement permetrà a l’alumne desenvolupar les seves programacions didàctiques i millorar el seguiment d’altres matèries del màster. La matèria també convida a conèixer la tipologia de diferents activitats, entre altres, resolució de problemes, les petites recerques, els treballs experimentals o el desenvolupament dels treballs de recerca del batxillerat. En aquest punt de transició a la universitat la matèria analitza i dóna a conèixer alguns factors de relació entre institut i universitat i institut i altres institucions educatives.
  3501MO1600 Especialitat de Física i Química: complements de física
   
  3103G00081 Física
   Anàlisi vectorial. Cinemàtica i dinàmica. Gravitació. Treball i energia. Quantitat de moviment. Xocs. Dinàmica de sòlids. Fluids: hidrostàtica i hidrodinàmica. Electricitat: electrostàtica. Magnetisme: camp magnètic, inducció magnètica, magnetisme a la matèria. Ones. Òptica física: polarització, interferència i difracció. Radioactivitat. Materials radioactius.
  3103G04072 Física
   Anàlisi vectorial. Cinemàtica i dinàmica. Gravitació. Treball i energia. Quantitat de moviment. Xocs. Dinàmica de sòlids. Fluids: hidrostàtica i hidrodinàmica. Electricitat: electrostàtica. Magnetisme: camp magnètic, inducció magnètica, magnetisme a la matèria. Ones. Òptica física: polarització, interferència i difracció. Radioactivitat. Materials radioactius.
  3105G06004 Física 1
   Amb aquesta assignatura es pretén familiaritzar l'alumne amb els conceptes fonamentals relacionats amb les lleis de la mecànica, resistència de materials, estàtica i dinàmica de fluids.
  3105G06005 Física 2
   Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de Termodinàmica, Camps i Electromagnetisme, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria
  3105G07006 Física i electrònica
   Electromagnetisme i matèria. Circuits elèctrics en règim permanent i transitori. Suport físic de les comunicacions. Components electrònics. Amplificador operacional. Instrumentació electrònica. Tractament digital del senyal.
  3105G00013 Fonaments de ciència de materials
   Amb aquesta assignatura l'alumne comprendrà la relació existent entre l'estructura, el processament i les propietats dels materials. Per una altra banda, es descriuran les tres famílies més importants de materials estructurals (metal·lics, ceràmics i polímers)
  3105G00001 Fonaments de física 1
   Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de la Mecànica i la Termodinàmica, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.
  3105G00021 Fonaments de física 1
   Estática i deformació dels sòlids. Hidráulica. Oscil·lacions. Acústica.
  3105G08003 Fonaments de física 1
   Mecànica clàssica. Ones. Mecànica de fluids. Termodinàmica.
  3105G00002 Fonaments de física 2
   Lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
  3105G00022 Fonaments de física 2
   Termologia i higrotèrmia. Electricitat i magnetisme. Òptica i il·luminació.
  3105G08004 Fonaments de física 2
   Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de Camps i Electromagnetisme, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.
  3501MO2789 Gestió energètica
   L'assignatura es centra en l'eficiència i la diversificació de fonts d'energia com a instruments determinants en la gestió energètica, la qual tindrà un paper fonamental en el futur de l’evolució global. Es parteix dels coneixements assolits en les assignatures del mòdul obligatori per ampliar la comprensió sobre l'efecte que té la generació i ús de l’energia com a contribuent al canvi global, i aprofundir en el paper que en conseqüència pot jugar per mitigar aquest canvi. S’aborden aspectes tècnics bàsics de les fonts d’energia, incloent fòssils i renovables, la distribució de la producció i del consum, geogràficament i per sectors, i l’evolució al llarg del temps. Així mateix, es plantegen els principals conceptes relacionats amb l'estalvi i l'eficiència energètica. S'estudien casos concrets d'àmbits com l'edificació i el transport.
  3103G03094 Meteorologia i climatologia
   L'atmosfera. Descripció. Origen i composició. Estructura vertical. Termodinàmica. Dinàmica. Meteorologia sinòptica. Clima. Canvi climàtic.
  3501MO1684 Pràcticum
   80
  3501MO2063 Seminaris sobre mecànica de materials i estructures
   Eines de computació. Comunicació científico-tècnica. Tipologies i selecció de materials per a ús estructural. Tècniques experimentals per a la caracteritzaciò mecànica de materials d'ús estructural. Tècniques i mètodes estadístics en mecànica de materials i estructures
  3501MO2779 Taller: Instruments per a l'adaptació al canvi ambiental
   Aquesta matèria s’ha de plantejar com una interacció entre les altres tres matèries troncals. Preferiblement, s’hauria d’impartir de manera intensiva al final del primer semestre. A partir del plantejament d’una problemàtica ambiental real i de la formulació d’un seguit de qüestions que interrelacionin temàtiques socials, de medi natural i de vectors ambientals, es demanarà als estudiants que analitzin, en grups (formats per individus procedents de diferents disciplines), cada un dels elements , fases del procés i impactes que conformen la complexitat del canvi ambiental estudiat.