If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Department of Mechanical Engineering and Industrial Construction

Recull de notícies

Cerca de notícies


  

News archive

9/25/2017
PROGRAMA SERRA HÚNTER -oferta de contractació 2017

Perfil: Mecànica de materials i estructures de compòsits; Mecánica de materiales y estructuras de compuestos; Mechanics of materials and composite structures.

Professor Agregat

Perfil: Mecànica de materials i estructures de compòsits

 

Tasques a realitzar:

La docència a cobrir s’emmarca en la Mecànica de Materials i Estructures, comprenent les matèries d’Elasticitat, Resistència de Materials, Fonaments de càlcul d’Estructures, Elements Finits, Materials Compòsits i Mecànica de Sòlids, amb un enfocament adaptat al Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Tecnologies Industrials i al Màster en Mecànica de Materials i Estructures, tots ells amb perfil enfocat a la indústria.

 

Pel que fa a recerca s’espera que el candidat s’integri en la recerca del departament en el camp de la Mecànica de Materials i Estructures de Compòsits, amb un enfocament preferent a l’anàlisi experimental i a la caracterització mecànica de components i estructures de material compòsit.

 

Igualment, s’espera que el candidat s’involucri activament en tasques de gestió departamental així com en la coordinació docent i la gestió i direcció de laboratoris docents i de recerca.

 

 

 

Profesor Agregado

Perfil: Mecánica de materiales y estructuras de compuestos

 

Tareas a realizar:

La docencia a cubrir se enmarca en la Mecánica de Materiales y Estructuras, incluyendo las materias de Elasticidad, Resistencia de Materiales, Fundamentos de cálculo de Estructuras, Elementos Finitos, Materiales Compuestos y Mecánica de Sólidos, con un enfoque adaptado al Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en Tecnologías Industriales y al Máster  en Mecánica de Materiales y Estructuras, todos ellos con perfil enfocado a la industria.

 

Por lo que se refiere a investigación se espera que el candidato se integre en las actividades de investigación llevadas a cabo por el departamento en el campo de la Mecánica de Materiales y Estructuras de Compuestos, con un enfoque preferente en el análisis experimental y la caracterización mecánica de componentes y estructuras de material compuesto.

 

Así mismo, se espera que el candidato se involucre activamente en tareas de gestión departamental así como en la coordinación docente y la gestión y dirección de laboratorios docentes y de investigación.

 

 

 

Associate Professor

Profile: Mechanics of materials and composite structures

 

Tasks to be undertaken:

The teaching to be carried out is framed within the discipline of Mechanics of Materials and Structures, comprising the subjects of Elasticity and Strength of Materials, Fundamentals of Structural Analysis and Design, The Finite Element Method, Composite Materials and Solid Mechanics, all aimed at an industrial approach.

 

The candidate is expected to be integrated into the research conducted by the department in the field of Mechanics of Materials and Composite Structures, and more specifically in the experimental analysis and mechanical characterization of components and structures of composite materials.

 

Similarly, the candidate is expected to be actively involved in management functions within the department, as well as in teaching coordination and management of research and teaching laboratories.