If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Department of Mechanical Engineering and Industrial Construction

Recull de notícies

Cerca de notícies


  

News archive

5/10/2017
Defensa de la tesi doctoral: " Characterization of the Translaminar Cohesive Law"
membres tribunal, directors i doctorand

Adrián Ortega Novillo del grup de recerca AMADE ha defensat la seva tesi doctoral el dia 20 d’abril.

La tesi d’Adrián Ortega proposa un mètode invers per a l’obtenció de la llei cohesiva translaminar a partir d’un assaig de la proveta Compact Tension. Bàsicament ha constat de tres fases: la caracterització de la proveta en materials ortotròpics, el desenvolupament d’un model semi-analític que replica el comportament de la proveta mentre es desenvolupa la zona de procés de fractura i l’aplicació d’aquest model per obtenir la llei cohesiva d’un laminat determinat a partir d’un assaig Compact Tension.

La tesi ha estat dirigida pels Drs. Pere Maimí i Emili González del departament d’EMCI i avaluada per un tribunal format pels Drs. Lars Berglund (KTH), Xiaodong  Xu (U Bristol) i Josep Costa (UdG).

 

Adrián Ortega’s thesis presents an inverse method to obtain the translaminar cohesive law from the results of the essay of a Compact Tension specimen. basically, it consists of three stages: specimen characterization for orthotropic materials, development of a semi-analytic model that reproduces the behavior of the specimen during the progress of the fracture zone and the application of this model to obtain the cohesive law for a specific laminate after a Compact Tension test.

The thesis’ advisors have been Drs. Pere Maimí and Emili González of the EMCI department and has been examined by a board gormed by Drs. Lars Berglund (KTH), Xiaodong  Xu (U. Bristol) and Josep Costa (UdG).