If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Department of Mechanical Engineering and Industrial Construction

Bachelor's degrees

Assignatures impartides pels professors del departament

ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ

Codi Títol assignatura
Descriptor
3501MO2262 Ampliació d’estructures
 Aprofundir en els aspectes del càlcul i disseny d’estructures d’acer. Aprofundir en els aspectes del càlcul i disseny d’estructures de formigó. Estructures amb materials avançats. Incidir en els aspectes específics de les seves tipologies estructurals, requeriments tècnics i la normativa aplicable per a cada tecnologia.
3105G04040 Ampliació d'instal·lacions industrials
 Concepció i projecte de plantes industrials i disseny de les seves instal·lacions. Integració de les instal·lacions a l'edificació, al procés, a la construcció i a l'urbanisme. Normativa.
3501MO2066 Anàlisi estructural avançat
 Anàlisi no lineal. No linealitat: de contorn, del material, geomètrica. Anàlisi no lineal amb elements finits. Formulació amb no linealitat geomètrica. Mètodes de solució i estabilitat. Inestabilitat. Vinclament. Comportament diferit, anàlisi en el temps. Estudi de casos de enginyeria en mecànica de materials i estructures
3105G12048 Anàlisi i rehabilitació d’edificis històrics
 Estudi i intervenció en estructures existents
3105G04027 Construcció i intal·lacions industrials
 Concepció i projecte de plantes industrials industrials i disseny de les seves instal·lacions.Integració de les instal·lacions a l'edificació, al procés, a la construcció i a l'urbanisme. Normativa.
3501MO2261 Disseny i construcció de plantes industrials
 Disseny i construcció d’edificis i plantes industrials. Projecte integrat de plantes industrials. Mecànica de sòls i fonaments especials. Elements prefabricats. Execució, control i manteniment.
3105G04025 Elasticitat i resistència de materials
 Elasticitat i Resistència de Materials
3105G00036 Estructures 1
 Introducció al comportament resistent de materials i estructures. Esforços i deformacions en estructures isostàtiques. Comprovació seccional.
3105G11032 Estructures 3
 Disseny i càlcul d'estructures de formigó i acer. Disseny i càlcul d'estructures de fusta i d'obra de fàbrica. Disseny i càlcul de sistemes de fonamentació i contenció.
3105G04038 Estructures de formigó
 Càlcul d'estructures de formigó
3105G04039 Estructures metàl·liques
 Disseny i càlcul d'estructures metàl·liques
3501MO2254 Estructures
 Càlcul d’estructures. Tipologies estructurals. Estats límits. Accions. Combinació d’accions. Bases del dimensionament d’elements estructurals. Principis de disseny d’estructures metàl·liques i de formigó.
3105G04017 Fonaments de resistència de materials
 Conceptes i lleis fonamentals de la resistència de materials
3105G11001 Geotècnia
 Geotècnia aplicada, mecànica del sòl orientada a la classificació i caracterització dels sòls i els seus comportaments
3501MO2263 Infraestructures i serveis urbans
 Planejament urbanístic. Infraestructures. Xarxes bàsiques de serveis urbans. Vialitat. Instal·lacions específiques. Sanejament. Aigua. Enllumenat públic. Electricitat. Gas. Execució, control i manteniment.
3501MO2255 Instal·lacions industrials
 Projecte i disseny d’instal·lacions industrials. Implantació d’instal·lacions i interrelació amb edificis i processos. Execució, verificació, control i manteniment d’instal·lacions. Normativa i seguretat. Aspectes mediambientals i sostenibilitat.
3105G08020 Introducció a les estructures
 Introducció a les estructures
3501MO3060 Materials compostos en construcció
 Materials compostos en construcció. Propietats, durabilitat, normes i codis. Armat d'elements amb materials compostos. Reforços amb materials compostos. Disseny en estat límit últim. Disseny en servei. Estudi de casos.
3501MO2062 Mecànica de materials i estructures aplicada
 Exemples aplicats i casos reals i simulats de enginyeria mecànica de materials i estructures. Casos de resolució de problemes i projectes en mecànica de materials i estructures en diferents sectors: indústria de productes, equips i màquines, industrial del transport (vehicles, aeroespacial, etc.) i edificació
3501MO2059 Mecànica de sòlids
 Estudi dels principis de conservació en mecànica de sòlids. Equacions de moviment i comportament mecànic de materials. Definició de deformació i tensió. Elasticitat. Assaig en laboratori mecànic, extensometria i correlació digital d'imatges. Criteris de falla. Introducció a la modelització del dany i plasticitat. Exemples de problemes en enginyeria
3105G00012 Resistència de materials
 Introducció al comportament resistent de materials i estructures.
3501MO2063 Seminaris sobre mecànica de materials i estructures
 Eines de computació. Comunicació científico-tècnica. Tipologies i selecció de materials per a ús estructural. Tècniques experimentals per a la caracteritzaciò mecànica de materials d'ús estructural. Tècniques i mètodes estadístics en mecànica de materials i estructures
3105G08031 Taller d'ensinistrament professional
 Capacitació de l'enginyer per relacionar-se amb l'administració i l'entorn laboral.


ENGINYERIA DELS PROCESSOS DE FABRICACIÓ

Codi Títol assignatura
Descriptor
3501DC0014 Com escriure un article en Tecnologia
 Preparar i redactar un article per a la seva difusió. Com seleccionar la revista adient per a la seva recerca. Preparació de l’abstract. Procés de tramesa d’un article. Millora de l’article.
3501MO2244 Disseny i assaig de màquines
 Selecció i dimensionament dels elements mecànics d'una màquina. Disseny a estàtica i a fatiga. Aplicacions de disseny: eixos, cilindres a pressió, rodaments, unions, ressorts, transmissions. Disposició general del conjunt de la màquina. Simulació i assaig del comportament dels elements.
3105G05046 Disseny i fabricació amb materials plàstics
 Disseny de productes i components plàstics. Descripció dels processos de fabricació amb materials plàstics
3501MO2249 Fabricació integrada
 Introducció als sistemes de fabricació avançats; fabricació flexible, fabricació automatitzada i fabricació inteligent. Noves tecnologies de fabricació com ara la fabricació de alta velocitat, la deformació incremental de xapa o les tecnologies de fabricació per aditivació. La integració de la funció disseny amb la fabricació. Enginyeria concurrent.
3105G00011 Fonaments de mecànica
 Fonaments d'estàtica, cinemàtica i dinàmica de mecanismes i màquines
3105G08038 Planificació de processos productius
 Mètodes per la planificació dels processos de fabricació a partir de les característiques tècniques dels productes i dels recursos necessaris. Activitats principals que intervenen el procés de desenvolupament d’un producte, focalitzant la integració entre disseny i fabricació des de les fases inicials del disseny. Selecció de processos de fabricació i estimació de costos. Enginyeria concurrent i sistemes CAPP.
3105G04031 Processos de fabricació 1
 Sistemes i processos de fabricació de ferritja: tradicionals i no convencionals. Metrologia, qualitat i rugositat.
3105G04032 Processos de fabricació 2
 Sistemes i processos de fabricació de conformació tradicionals i no convencionals. Planificació de processos.
3105G04036 Tecnologies avançades de fabricació
 Tecnologies modernes de fabricació. Sistemes de control numèric. Màquines eina de control numèric. Sistemes de fabricació integrats i flexibles.
3105G08015 Tecnologies de fabricació
 Processos i sistemes de fabricació. Disseny i assaig de màquines. Tècniques de medició i control de qualitat


ENGINYERIA MECÀNICA

Codi Títol assignatura
Descriptor
3105G04030 Càlcul de màquines
 Càlcul, construcció i assaig de màquines
3105G04029 Càlcul de mecanismes
 Anàlisi de mecanismes i màquines. Sistemes de transmissió. Modelització dinàmica. Vibracions i soroll
3105G04014 Control de sistemes mecànics
 Automatització Industrial. Control de sistemes mecànics.
3105G04035 Disseny de màquines
 Disseny de conjunts mecànics. Selecció dels materials i dels elements. Càlculs, simulacions i proves experimentals en disseny de màquines.
3105G04034 Disseny de mecanismes
 Mecanismes: Creativitat i síntesi de solucions. Geometria. Moviment. Transmissió de forces.
3501MO2064 Disseny i anàlisi de compòsits amb elements finits
 Propietats elàstiques dels materials ortotròpics. Teoria de laminats. Efectes higrotèrmics. Criteris de falla. Efectes de vora, delaminació i aplicació dels elements cohesius. Micromecànica
3501MO2244 Disseny i assaig de màquines
 Selecció i dimensionament dels elements mecànics d'una màquina. Disseny a estàtica i a fatiga. Aplicacions de disseny: eixos, cilindres a pressió, rodaments, unions, ressorts, transmissions. Disposició general del conjunt de la màquina. Simulació i assaig del comportament dels elements.
3501MO2068 Disseny mecànic amb elements finits
 Determinació de càrregues. Anàlisi de falla estàtica i a fatiga amb elements finits. Anàlisi de rigidesa. Casos en elements de màquines.
3501MO2061 Eines de pre i post-proces per anàlisis estructurals per elements finits
 Introducció programes d'elements finits. Tipus i característiques d'elements. Tècniques de modelització i mallat. Càrregues i condicions de contorn. Simulació de materials i estructures lineals i elàstiques. Post-procés. Equacions d'acoblament i submodels. Anàlisi no lineal i no linealitats geomètriques. Comportament no lineal de material. Contacte. Transferencia de calor. Anàlisi dinàmica i modal.
3501MO2058 El mètode dels elements finits en la mecànica d'estructures
 Introducció al mètode dels elements finits. El mètode directe de les rigideses. Forma forta i forma dèbil en problemes d'una dimensió. Formulació d'elements finits per problemes d'una o dues dimensions. Formulació d'elements finits per bigues y pòrtics. Anàlisi de plaques. Anàlisi modal y vinclament. Tipologies de codis comercials d'elements finits: codis explícits i codis implícits
3105G04043 Elements de màquines
 Disseny i càlcul d'elements de màquines
3105G08021 Elements de màquines
 Disseny de màquines.
3501MO2257 Enginyeria del transport
 Principis, mètodes i tècnica del transport i manutenció industrial. El transport a la indústria. Cadena logística. Distribució en planta. Magatzems; aparells i sistemes de manutenció lligats al magatzem. Manipulació de mercaderies en fàbriques. Disseny d'elements de manutenció mecànica. Tipus d'accionament i de transmissions. Modelització de sistemes dinàmics en vehicles. Normatives comunitària i espanyola del transport en carretera.
3105G06054 Expressió Gràfica
 Bases per la interpretació, redacció y validació de documentació tècnica en format gràfic. Introducció a les tècniques de disseny assistit per ordinador.L'expressió gràfica a l'enginyeria és un llenguatge gràfic basat en normes tècniques mundialment acceptades. El domini del llenguatge gràfic és important per compartir informació de projectes d'enginyeria entre professionals de diferents àmbits i nacionalitats. De la mateixa manera aquest llenguatge permet modelitzar i representar problemes tècnics d'una manera entenedora.
3105G00011 Fonaments de mecànica
 Fonaments d'estàtica, cinemàtica i dinàmica de mecanismes i màquines
3105G08012 Fonaments de mecànica
 Fonaments d'estàtica, cinemàtica i dinàmica de mecanismes i màquines.
3105G08037 Manteniment industrial
 Gestió del manteniment correctiu. Implantació del manteniment preventiu
3501MO2060 Mecànica de la fractura
 Introducció a la mecànica de la fractura. Mecànica de la fractura elàstica lineal. Singularitats de tensió. Energia disponible per la fractura. R-curve. Factor d'intensitat de tensions. Mètodes experimentals en LEFM. Mètodes numèrics en LEFM. Mecànica de la fractura elastoplàstica, J-integral. Mètodes experimentals EPFM. Fractura en materials quasi-fràgils. Models de zona cohesiva. Fractura dinàmica i impacte. Fatiga
3501MO2062 Mecànica de materials i estructures aplicada
 Exemples aplicats i casos reals i simulats de enginyeria mecànica de materials i estructures. Casos de resolució de problemes i projectes en mecànica de materials i estructures en diferents sectors: indústria de productes, equips i màquines, industrial del transport (vehicles, aeroespacial, etc.) i edificació
3501MO2059 Mecànica de sòlids
 Estudi dels principis de conservació en mecànica de sòlids. Equacions de moviment i comportament mecànic de materials. Definició de deformació i tensió. Elasticitat. Assaig en laboratori mecànic, extensometria i correlació digital d'imatges. Criteris de falla. Introducció a la modelització del dany i plasticitat. Exemples de problemes en enginyeria
3501MO2071 Modelització constitutiva avançada
 Introducció a la modelització constitutiva. Bases termodinàmiques. Estabilitat. Plasticitat i deformacions permanents. Degradació. Fractura. Lley cohesiva. Adherència. Estudi de casos d'enginyeria en mecànica de materials i estructures
3501MO2067 Optimització en enginyeria mecànica
 Mètodes d'optimització clàssics. Mètodes d'optimització moderns/heurístics: basats en sistemes de partícules, colonies de formigues, algoritmes genètics. Mètodes de simplificació del sistema: xarxes neuronals. Optimització multiobjectiiu. Aplicació a casos reals en un entorn de programació i elements finits
3105G04021 Projectes
 Metodologia, organització i gestió de projectes
3105G08051 Projectes
 Metodologia. Organització i gestió de projectes
3501MO2063 Seminaris sobre mecànica de materials i estructures
 Eines de computació. Comunicació científico-tècnica. Tipologies i selecció de materials per a ús estructural. Tècniques experimentals per a la caracteritzaciò mecànica de materials d'ús estructural. Tècniques i mètodes estadístics en mecànica de materials i estructures
3105G08033 Simulació de sistemes mecànics
 L'ús de programari de simulació en el disseny de sistemes mecànics és una realitat i l'enginyer actual n'ha de conèixer els principis bàsics de funcionament. El curs presenta i introdueix l'aplicació de diferents tipus de programari de simulació en l'àmbit de l'enginyeria mecànica en tres grans blocs: (i) entorn de programació (MATLAB), (ii) simulació de dinàmica de mecanismes i (iii) optimització i disseny probabilista (dins un codi d'elements finits, al full de càlcul o en un entorn de programació). El funcionament del curs està basat en l'estudi de casos en els que s'aplicaran tècniques de simulació.
3105G08031 Taller d'ensinistrament professional
 Capacitació de l'enginyer per relacionar-se amb l'administració i l'entorn laboral.
3501MO2065 Tècniques de producció i experimentals per compòsits
 Introducció als diferents mètodes de fabricació de materials compòsits. Producció de laminats. Efectes tèrmics. Mètodes de simulació per a la producció de materials compòsits. Assaigs de caracterització mecànica de materials compòsits. Assaigs de caracterització tèrmica. Tècniques avançades d'assaig
3105G04016 Teoria de màquines
 Estàtica, cinemàtica i dinàmica del sòlid rígid i aplicacions fonamentals a l'enginyeria. Anàlisi cinemàtic i dinàmic de mecanismes i màquines
3105G08013 Teoria de màquines
 Cinemàtica i dinàmica de mecanismes i màquines.


MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS

Codi Títol assignatura
Descriptor
3105G06040 Enginyeria i disseny de les agroindústries
 Bases per al disseny d'indústries agroalimentàries. Termometria. Psicrometria. Fonaments de la transferència de calor. Aïllament tèrmic. Instal·lacions de calor i de fred a la indústria alimentària.
3105G04023 Enginyeria tèrmica
 Aplicacions d'enginyería tèrmica. Equips i generadors tèrmics. Calor i fred industrial.
3105G08018 Enginyeria tèrmica
 Aplicacions d'enginyería tèrmica. Equips i generadors tèrmics. Calor i fred industrial.
3501MO2789 Gestió energètica
 L'assignatura es centra en l'eficiència i la diversificació de fonts d'energia com a instruments determinants en la gestió energètica, la qual tindrà un paper fonamental en el futur de l’evolució global. Es parteix dels coneixements assolits en les assignatures del mòdul obligatori per ampliar la comprensió sobre l'efecte que té la generació i ús de l’energia com a contribuent al canvi global, i aprofundir en el paper que en conseqüència pot jugar per mitigar aquest canvi. S’aborden aspectes tècnics bàsics de les fonts d’energia, incloent fòssils i renovables, la distribució de la producció i del consum, geogràficament i per sectors, i l’evolució al llarg del temps. Així mateix, es plantegen els principals conceptes relacionats amb l'estalvi i l'eficiència energètica. S'estudien casos concrets d'àmbits com l'edificació i el transport.
3105G04041 Instal·lacions de climatització
 Introducció a la climatització. Descripció d'elements d'instal·lacions. Paràmetres característics de l'envolupant tèrmica. Càlcul de càrregues tèrmiques. Estudi de l'aire humit i Psicrometria. Càlcul d'instal·lacions de calefacció. càlcul d'instal·lacions d'aire condicionat i climatització. Eficiència energètica.
3105G09031 Instal·lacions d'energies renovables
 Disseny i dimensionament d'instal·lacions d'energies renovables.
3501MO2243 Màquines hidràuliques i tèrmiques
 Estudi integral de les màquines térmiques i hidrauliques. L'assignatura es centra en els parametres de disseny i estudi organic principalment dels motors de combustió interna alternatius, però també es tractaran les turmaquines térmiques i els compressors.
3501MO2062 Mecànica de materials i estructures aplicada
 Exemples aplicats i casos reals i simulats de enginyeria mecànica de materials i estructures. Casos de resolució de problemes i projectes en mecànica de materials i estructures en diferents sectors: indústria de productes, equips i màquines, industrial del transport (vehicles, aeroespacial, etc.) i edificació
3105G04044 Proveïment i depuració d'aigües
 Disseny d’instal•lacions de tractament d’aigües potables i les seves xarxes de distribució. Disseny de xarxes de recollida d’aigües residuals i de les instal•lacions de depuració.
3105G08019 Sistemes fluidomecànics
 Màquines hidràuliques i de fluids. Projectes d'instal·lacions fluidomecàniques
3501MO2245 Tecnologia energètica
 Sistemes energètics. Política i gestió de l'energia. Energia i Medi Ambient. Energies convencionals: Gas Natural, el Sistema Elèctric, els Sistemes Termoelèctrics, l’energia nuclear. Energies Renovables: eòlica, solar tèrmica, solar fotovoltaica, biomassa, hidràulica i mareomotriu i geotèrmica. Tecnologies d'Alta Eficiència Energètica.
3105G00010 Termotècnia aplicada
 Fundamentos térmicos y termodinámicos. Transmission de calor. Instalaciones de transferencia de energía a traves de fluidos. Cálculo de instalaciones de climatización y frigoríficas.


MECÀNICA DE FLUIDS

Codi Títol assignatura
Descriptor
3105G08034 Dinàmica de fluids computacional
 Introducció a la Dinàmica de Fluids Computacional (CFD) per a l'anàlisi de fluxos d'interès a l'Enginyeria.
3105G09023 Energies renovables
 Energia solar tèrmica, energia geotèrmica, biomassa. Energia solar fotovoltàica. Energia eòlica.
3105G08007 Enginyeria de fluids
 Processos fluidomecànics. Mecànica de fluids
3105G00009 Enginyeria fluïdomecànica
 GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA: Mecànica de fluids. Sistemes fluidomecànics i la seva anàlisi. GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA, ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA, ELÈCTRICA: Mecànica de fluids. Sistemes, màquines fluidomecàniques i la seva anàlisi. Càcul de conductes, canals i sistemes de fluids.
3105G04041 Instal·lacions de climatització
 Introducció a la climatització. Descripció d'elements d'instal·lacions. Paràmetres característics de l'envolupant tèrmica. Càlcul de càrregues tèrmiques. Estudi de l'aire humit i Psicrometria. Càlcul d'instal·lacions de calefacció. càlcul d'instal·lacions d'aire condicionat i climatització. Eficiència energètica.
3105G09031 Instal·lacions d'energies renovables
 Disseny i dimensionament d'instal·lacions d'energies renovables.
3501MO2243 Màquines hidràuliques i tèrmiques
 Estudi integral de les màquines térmiques i hidrauliques. L'assignatura es centra en els parametres de disseny i estudi organic principalment dels motors de combustió interna alternatius, però també es tractaran les turmaquines térmiques i els compressors.
3105G04044 Proveïment i depuració d'aigües
 Disseny d’instal•lacions de tractament d’aigües potables i les seves xarxes de distribució. Disseny de xarxes de recollida d’aigües residuals i de les instal•lacions de depuració.
3501MO2063 Seminaris sobre mecànica de materials i estructures
 Eines de computació. Comunicació científico-tècnica. Tipologies i selecció de materials per a ús estructural. Tècniques experimentals per a la caracteritzaciò mecànica de materials d'ús estructural. Tècniques i mètodes estadístics en mecànica de materials i estructures
3105G08019 Sistemes fluidomecànics
 Màquines hidràuliques i de fluids. Projectes d'instal·lacions fluidomecàniques
3105G04024 Sistemes i màquines fluïdomecàniques
 Màquines hidràuliques. Aerogeneradors. Projectes d'instal·lacions fluidomecàniques.
3501MO2245 Tecnologia energètica
 Sistemes energètics. Política i gestió de l'energia. Energia i Medi Ambient. Energies convencionals: Gas Natural, el Sistema Elèctric, els Sistemes Termoelèctrics, l’energia nuclear. Energies Renovables: eòlica, solar tèrmica, solar fotovoltaica, biomassa, hidràulica i mareomotriu i geotèrmica. Tecnologies d'Alta Eficiència Energètica.
3105G00010 Termotècnia aplicada
 Fundamentos térmicos y termodinámicos. Transmission de calor. Instalaciones de transferencia de energía a traves de fluidos. Cálculo de instalaciones de climatización y frigoríficas.


MECÀNICA DE MEDIS CONTINUS I TEORIA DE LES ESTRUCTURES

Codi Títol assignatura
Descriptor
3105G12048 Anàlisi i rehabilitació d’edificis històrics
 Estudi i intervenció en estructures existents
3105G08032 Càlcul mecànic per elements finits
 Introducció al mètode dels elements finits. El mètode directe de les rigideses. Forma forta i forma dèbil en problemes d'una dimensió. Formulació d'elements finits per problemes d'una o dues dimensions. Formulació d'elements finits per bigues y pòrtics. Anàlisi de plaques. Tipologies de codis comercials d'elements finits: codis explícits i codis implícits
3501MO2256 Construcció industrial
 Construcció d’edificis industrials. Integració amb el procés industrial. Elements constructius. Estudi del sòl. Fonaments i murs. Sistemes estructurals. Cobertes. Tancaments. Façanes. Soleres i paviments. Normativa. Aspectes mediambientals i sostenibilitat.
3501MO2069 Dinàmica estructural
 Principis fonamentals de dinàmica estructural. Càrregues dinàmiques. Anàlisi analític i numèric. Sistemes multimodal i anàlisi modal espectral. Disseny sísmic tradicional i avançat. Disseny de sistemes absorvidors i d'aillament de vibracions. Modelat de l'impacte. Aplicacions en màquines, edificis i estructures
3501MO2261 Disseny i construcció de plantes industrials
 Disseny i construcció d’edificis i plantes industrials. Projecte integrat de plantes industrials. Mecànica de sòls i fonaments especials. Elements prefabricats. Execució, control i manteniment.
3501MO2058 El mètode dels elements finits en la mecànica d'estructures
 Introducció al mètode dels elements finits. El mètode directe de les rigideses. Forma forta i forma dèbil en problemes d'una dimensió. Formulació d'elements finits per problemes d'una o dues dimensions. Formulació d'elements finits per bigues y pòrtics. Anàlisi de plaques. Anàlisi modal y vinclament. Tipologies de codis comercials d'elements finits: codis explícits i codis implícits
3105G04025 Elasticitat i resistència de materials
 Elasticitat i Resistència de Materials
3105G08014 Elasticitat i resistència de materials
 Elasticitat i resistència de materials
3105G04026 Estructures
 Càlcul d'estructures
3105G00036 Estructures 1
 Introducció al comportament resistent de materials i estructures. Esforços i deformacions en estructures isostàtiques. Comprovació seccional.
3105G00037 Estructures 2
 Coneixament i aplicació de accions normatives. Anàlisi i comprovació d'estructures hiperestàtiques.
3105G11032 Estructures 3
 Disseny i càlcul d'estructures de formigó i acer. Disseny i càlcul d'estructures de fusta i d'obra de fàbrica. Disseny i càlcul de sistemes de fonamentació i contenció.
3105G12046 Estructures 3
 Ampliació d'estructures 2 i estructures metàl.liques
3105G12007 Estructures 4
 Disseny i càlcul d´estructures de formigó
3105G12008 Estructures 5
 Mecànica de sòls. Estructures de fonamentació i contenció de terres
3105G04038 Estructures de formigó
 Càlcul d'estructures de formigó
3105G04017 Fonaments de resistència de materials
 Conceptes i lleis fonamentals de la resistència de materials
3105G11001 Geotècnia
 Geotècnia aplicada, mecànica del sòl orientada a la classificació i caracterització dels sòls i els seus comportaments
3105G12009 Instal.lacions 3
 Qualitat de l'aire interior. Arquitectura passiva: Emplaçament, climes i confort. Càrregues tèrmiques. Sistemes constructius. Rendiment energètic. Energía solar.
3501MO2255 Instal·lacions industrials
 Projecte i disseny d’instal·lacions industrials. Implantació d’instal·lacions i interrelació amb edificis i processos. Execució, verificació, control i manteniment d’instal·lacions. Normativa i seguretat. Aspectes mediambientals i sostenibilitat.
3105G08020 Introducció a les estructures
 Introducció a les estructures
3501MO3060 Materials compostos en construcció
 Materials compostos en construcció. Propietats, durabilitat, normes i codis. Armat d'elements amb materials compostos. Reforços amb materials compostos. Disseny en estat límit últim. Disseny en servei. Estudi de casos.
3501MO2062 Mecànica de materials i estructures aplicada
 Exemples aplicats i casos reals i simulats de enginyeria mecànica de materials i estructures. Casos de resolució de problemes i projectes en mecànica de materials i estructures en diferents sectors: indústria de productes, equips i màquines, industrial del transport (vehicles, aeroespacial, etc.) i edificació
3501MO2059 Mecànica de sòlids
 Estudi dels principis de conservació en mecànica de sòlids. Equacions de moviment i comportament mecànic de materials. Definició de deformació i tensió. Elasticitat. Assaig en laboratori mecànic, extensometria i correlació digital d'imatges. Criteris de falla. Introducció a la modelització del dany i plasticitat. Exemples de problemes en enginyeria
3105G00012 Resistència de materials
 Introducció al comportament resistent de materials i estructures.
3501MO2063 Seminaris sobre mecànica de materials i estructures
 Eines de computació. Comunicació científico-tècnica. Tipologies i selecció de materials per a ús estructural. Tècniques experimentals per a la caracteritzaciò mecànica de materials d'ús estructural. Tècniques i mètodes estadístics en mecànica de materials i estructures
3501MO2844 Taller integral de construcció
 Intensificació dels continguts de les assignatures de construcció, estructures i instal.lacions
3501MO2065 Tècniques de producció i experimentals per compòsits
 Introducció als diferents mètodes de fabricació de materials compòsits. Producció de laminats. Efectes tèrmics. Mètodes de simulació per a la producció de materials compòsits. Assaigs de caracterització mecànica de materials compòsits. Assaigs de caracterització tèrmica. Tècniques avançades d'assaig