Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica

Docència

Centres docents on el departament imparteix docència

Font de les dades: Pla docent

Assignatures impartides pels professors del departament

ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA

Codi Títol assignatura
Descriptor
3105G09028 Anàlisis de sistemes elèctrics i electrometria
 Sistemes elèctrics polifàsics. Sistemes de mesura de magnituds elèctriques.
3105G03034 Aplicacions industrials dels microprocessadors
 abc
3105G09034 Autòmates programables
 Fases de disseny d'un projecte d'automatització i control. Fases d'execució del projecte. Tècniques i eines CAD/CAE. Normatives i qualitat en el disseny de projectes d'automatització i control. Documentació de sistemes d'automatització i control de processos industrials.
3105G07054 Automàtica
 L'assignatura preten ensenyar a l'alumne els aspectes de control i d'automàtica que es poden trobar en diferents processos. Es veurà des del punt de vista de l'anàlisi, del disseny acabant amb la seva implementació.
3105G03029 Automatització industrial
 Tecnologies en Automatització Industrial. L'autòmat programable. Disseny estructurat d'automatismes.
3501MO2248 Control avançat
 Estructures de control. Control multivariable. Control Intel·ligent: sistemes de control borrós. Control estadístic: una variable i multivariable.
3105G03042 Control de màquines elèctriques
 Control de motors elèctrics. L'assignatura es centra principalment en el coneixement aplicat de tècniques i tecnologies de control d'accionaments amb motors elèctrics, principalment tècniques de control de velocitat. També es tracten casos de control pur de parell i de control de posició. Aquests coneixements són importants perquè aquests accionaments formen part de pràcticament tots els sistemes automatitzats. Pel disseny d'un sistema automatitzat el coneixement i la capacitat per seleccionar, configurar i posar en marxa equips per a la regulació de velocitat es fa imprescindible en la majoria de casos.
3105G09021 Control de màquines elèctriques
 Control de motors elèctrics. Control de generadors aplicats als aerogeneradors
3105G04014 Control de sistemes mecànics
 Automatització Industrial. Control de sistemes mecànics.
3105G03033 Desenvolupament de projectes d'automatització i control
 Fases de disseny d'un projecte d'automatització i control. Fases d'execució del projecte. Tècniques i eines CAD/CAE. Normatives i qualitat en el disseny de projectes d'automatització i control. Documentació de sistemes d'automatització i control de processos industrials.
3105G03032 Desenvolupament de projectes d'electrònica
 Desenvolupament de projectes electrònics, des de les especificacions i disseny fins a la seva implementació.
3105G09020 Disseny de màquines elèctriques
 Introducció als aspectes constructius, assajos i fonaments de càlcul de màquines elèctriques
3105G09030 Eines informàtiques per enginyeria elèctrica
 Eines d'enginyeria de propòsit general i específiques d'instal·lacions elèctriques. Domòtica.
3105G03022 Electrònica analògica
 Electrònica Analògica.
3105G00035 Electrònica de potència
 Dispositius de potència. Configuracions bàsiques. Aplicacions
3105G00017 Electrònica i control
 Sistemes de mesura i control
3105G08024 Electrotècnia i accionaments elèctrics
 Màquines elèctriques rotatives i introducció al seu control. Aparellatge elèctric. Automatismes.
3105G03015 Electrotècnia i màquines elèctriques
 Sistemes d'energia elèctrica; Transformadors; Màquines elèctriques rotatives (màquina de corrent continu, màquina d'inducció, màquina síncrona); Aparellatge i automatismes.
3105G09023 Energies renovables
 Energia solar tèrmica, energia geotèrmica, biomassa. Energia solar fotovoltàica. Energia eòlica.
3105G03026 Enginyeria de control
 Modelat i anàlisi de sistemes dinàmics, disseny de controladors PID i compensadors d'avenç i retard de fase.
3105G07006 Física i electrònica
 Electromagnetisme i matèria. Circuits elèctrics en règim permanent i transitori. Suport físic de les comunicacions. Components electrònics. Amplificador operacional. Instrumentació electrònica. Tractament digital del senyal.
3105G03014 Fonaments d'automatització i control
 • Capacitar a l’alumne per al disseny d’automatismes de processos seqüencials i la seva realització mitjançant PLCs • Proporcionar una base preliminar sobre el control de processos. • Capacitar a l’alumne per a l'anàlisi de les característiques de sistemes de control.
3105G08011 Fonaments de control
 - Proporcionar una base preliminar sobre el control de processos. - Analitzar els diferents tipus de sistemes de control - Capacitar a l’alumne per l'anàlisi de les característiques d'un sistema de control. - Inttroduir a l'alumne en el disseny de sistemes de control.
3105G03013 Fonaments d'electrònica
 Criteris d'elecció i utilització de dispositius electrònics.
3105G09031 Instal·lacions d'energies renovables
 Disseny i dimensionament d'instal·lacions d'energies renovables.
3105G03031 Instal·lacions elèctriques
 Instal.lacions elèctriques
3105G09026 Instal·lacions elèctriques I
 Disseny i càlcul d'instal.lacions elèctriques de baixa tensió
3105G03041 Instal·lacions elèctriques II
 Instal·lacions elèctriques especials. Domòtica. Luminotècnia. Instal·lacions de M.T. Centres de transformació. Desenvolupament de projectes d’instal•lacions elèctriques.
3105G09027 Instal·lacions elèctriques II
 Instal·lacions elèctriques especials. Domòtica. Luminotècnia. Instal·lacions de M.T. Centres de transformació. Desenvolupament de projectes d’instal•lacions elèctriques.
3105G03023 Instrumentació electrònica
 Equips i sistemes de mesura. Tractament del Senyal.
3501MO2247 Instrumentació industrial
 Sensors i actuadors. Mesura de magnituds físiques. Condicionament de senyals (cc i ca). Amplificació. Filtratge. Conversió A/D i D/A. Transmissió de senyals. Adquisició i tractament de dades. Sistemes d'adquisició de dades. Errors i interferències en els sistemes de mesura.
3105G07015 Intel.ligència artificial
 L’assignatura pretén introduir a l’alumne en els conceptes bàsics en Intel•ligència Artificial per proporcionar-li competències en el disseny i desenvolupament de sistemes intel•ligents.
3105G08043 Intel·ligència artificial
 Sistemes intel·ligents de suport a la presa de decisió. Lògica i control fuzzy, mineria de dades, xarxes neuronals.
3501MO2638 Projecte de sistemes encastats i ubicus
 En aquesta assignatura els estudiants dissenyaran i construiran sistemes encastats que requeriran la integració de sensors i actuadors, comandats per sistemes operatius en temps real. L'assignatura s'estructura en diferents parts, en què es treballen una sèrie de conceptes acompanyats sempre de pràctiques de laboratori, els estudiants treballen en equip sobre la base d'un projecte i el professor tutoritza i guia.
3105G03021 Projectes
 El projecte d'enginyeria. Àmbit d'actuació professional. Metodologia i gestió de projectes.
3105G09041 Projectes
 El projecte d'enginyeria. Àmbit d'actuació professional. Metodologia i gestió de projectes.
3105G09029 Qualitat del subministrament elèctric i manteniment elèctric
 L'assignatura es centra en les instal.lacions elèctriques en funcionament i aborda els aspectes de manteniment i de qualitat del subministrament. La qualitat del subministrament elèctric és la disciplina que analitza l'electricitat com a producte i n'estudia la seva qualitat des del punt de vista de la forma d'ona (perturbacions) i les implicacions que una distorsió d'aquesta té sobre el sistema elèctric i el funcionament dels equips connectats. S'estudiaran tant la continuïtat del subministrament com els diferents fenòmens de distorsió de l'ona (sags, swells, flicker, transitoris, etc.), la seva propagació, detecció i diagnosi. Es tractarà la localització de faltes en xarxes de distribució. Pel que respecte al manteniment elèctric, es fa una introducció als principis bàsics del manteniment industrial i a les tècniques de diagnosis aplicades al manteniment predictiu d'equipament elèctric
3105G08025 Regulació automàtica
 -Anàlisi de sistemes de control. -Disseny de controladors.
3105G09018 Regulació automàtica
 Anàlisi i disseny de sistemes de control
3105G03039 Sistemes d'adquisició de dades
 Equips i sistemes de mesura industrials. Tractament del senyal
3105G09022 Sistemes de generació elèctrica
 Sistemes de producció d’energia elèctrica: tipus de centrals. Cogeneració
3501MO2641 Sistemes de monitorització
 Concepte de monitoratge i supervisió. SCADAs i Instrumentació virtual. Enfocaments per a la detecció i aïllament de fallades en processos. Mètodes basats en models. Mètodes basats en senyals. Control estadístic uni i multivariant.
3105G09024 Sistemes elèctrics de potència I
 Càlcul de paràmetres elèctrics i mecànics d’una línia elèctrica. Instal•lacions elèctriques d’alta tensió. Estacions i subestacions transformadores.
3105G09025 Sistemes elèctrics de potència II
 Diferents aspectes d'anàlisi i operació de sistemes d'energia elèctrica: estimació de estat, control de freqüència i tensions, programació de la generació, estabilitat. Proteccions elèctriques. Reglament elèctric de alta tensió: càlcul elèctric i mecànic de línies elèctriques. Impacte ambiental i social.
3105G08023 Sistemes electrònics i automàtics
 Control i modelització de sistemes d'esdeveniments discrets. Control de sistemes en temps discret
3105G07045 Tècniques avançades d'intel.ligència artificial
 L’assignatura es centra en l’aplicació de la intel•ligència artificial a la internet, a l’ecommerce, i a les xarxes socials. Aleshores es despleguen conceptes avançats de la IA concretament en les àrees de sistemes recomanadors, sistemes multi-agent col·laboratius i competitius, trust i reputació, subhastes electròniques. Opcionalment es presentaran les tendències actuals en la IA: nous paradigmes d’aprenentatge automàtic en la era del big data i l’internet de les coses, raonament i modelització de la presa de decisions, arquitectures cognitives
3105G03030 Tècniques de control
 abc
3105G00016 Tecnologia elèctrica
 Càlcul d'intensitats i dimensionat de les línies elèctriques. Funcionament de les màquines elèctriques més utilitzades. Esquemes i aparellatge elèctric.
3501MO2246 Tecnologia elèctrica
 Sistemes de generació, transport i distribució d'energia elèctrica: el sistema d'energia elèctrica. Centrals de generació. Centrals de transformació. Línies elèctriques de mitjana i alta tensió. Caiguda de tensió i flux de potències. Anàlisi de fallades i d'estabilitat. Qualitat de l'energia elèctrica.
3105G09019 Tecnologies d'automatització
 Tecnologies en Automatitizació Industrial. L'autòmat programable. Disseny estructurat d'automatismes.
3105G03036 Tecnologies d'automatització i control
 Aplicacions avançades de autòmats programables de gamma alta i prestacions avançades. Xarxes d'autòmats. Sistemes de monitorització i supervisió. Disseny estructurat: guia GEMMA
3105G03012 Teoria de circuits
 Anàlisi de Circuits Elèctrics Lineals
3105G08009 Teoria de circuits i fonaments d'electrònica
 Fonaments de teoria de circuits i electrònica per resolució i disseny de circuits electrònics.
3105G09035 Vehicles de tracció elèctrica
 Ús de l'energia elèctrica en vehicles per a transport horitzontal. Tracció en vehicles elèctrics i híbrids. Fonts d'energia per a vehicles guiats i autònoms. Infraestructures.
3105G09032 Xarxes elèctriques intel·ligents
 Visió de les noves xarxes elèctriques: necessitats i requerimens en la distribució d'energia. Xarxes Smart grid: arquitectura, comunicacions, seguretat, tecnologies de mesura, eines de computacio intel.ligent. Escenaris Smart grid: vehicle electric, energies renovables i generació distribuïda, gestió activa de la demanda, microgrids.


ENGINYERIA ELÈCTRICA

Codi Títol assignatura
Descriptor
3105G03031 Instal·lacions elèctriques
 Instal.lacions elèctriques
3105G08010 Màquines elèctriques
 Circuits. Màquines elàctriques. Components i aplicacions. Components electrònics. Electrònica analògica. Electrònica digital. Automatització industrial. Sistemes automatitzats. Regulació automàtica i tecnologia de control.
3105G09041 Projectes
 El projecte d'enginyeria. Àmbit d'actuació professional. Metodologia i gestió de projectes.
3105G09029 Qualitat del subministrament elèctric i manteniment elèctric
 L'assignatura es centra en les instal.lacions elèctriques en funcionament i aborda els aspectes de manteniment i de qualitat del subministrament. La qualitat del subministrament elèctric és la disciplina que analitza l'electricitat com a producte i n'estudia la seva qualitat des del punt de vista de la forma d'ona (perturbacions) i les implicacions que una distorsió d'aquesta té sobre el sistema elèctric i el funcionament dels equips connectats. S'estudiaran tant la continuïtat del subministrament com els diferents fenòmens de distorsió de l'ona (sags, swells, flicker, transitoris, etc.), la seva propagació, detecció i diagnosi. Es tractarà la localització de faltes en xarxes de distribució. Pel que respecte al manteniment elèctric, es fa una introducció als principis bàsics del manteniment industrial i a les tècniques de diagnosis aplicades al manteniment predictiu d'equipament elèctric
3105G09024 Sistemes elèctrics de potència I
 Càlcul de paràmetres elèctrics i mecànics d’una línia elèctrica. Instal•lacions elèctriques d’alta tensió. Estacions i subestacions transformadores.
3105G09025 Sistemes elèctrics de potència II
 Diferents aspectes d'anàlisi i operació de sistemes d'energia elèctrica: estimació de estat, control de freqüència i tensions, programació de la generació, estabilitat. Proteccions elèctriques. Reglament elèctric de alta tensió: càlcul elèctric i mecànic de línies elèctriques. Impacte ambiental i social.
3501MO2246 Tecnologia elèctrica
 Sistemes de generació, transport i distribució d'energia elèctrica: el sistema d'energia elèctrica. Centrals de generació. Centrals de transformació. Línies elèctriques de mitjana i alta tensió. Caiguda de tensió i flux de potències. Anàlisi de fallades i d'estabilitat. Qualitat de l'energia elèctrica.
3105G09032 Xarxes elèctriques intel·ligents
 Visió de les noves xarxes elèctriques: necessitats i requerimens en la distribució d'energia. Xarxes Smart grid: arquitectura, comunicacions, seguretat, tecnologies de mesura, eines de computacio intel.ligent. Escenaris Smart grid: vehicle electric, energies renovables i generació distribuïda, gestió activa de la demanda, microgrids.