Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica

Docència

Centres docents on el departament imparteix docència

Font de les dades: Pla docent

Assignatures impartides pels professors del departament

ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA

Codi Títol assignatura
Descriptor
3501MO2233 Anàlisi i mineria de dades
 A) Tècniques de mineria de dades i aprenentatge automàtic: Mòdul genèric en Intel·ligència Artificial. Tècniques d'aprenentatge automàtic i descoberta de coneixement. Conjunts, lògica i raonament difús i aproximat (fuzzy , rough) i extensions espacials. Ontologies per a l'anàlisi espacial. B) Explotació i anàlisi de dades espacials: focalització en minera de dades espacials i seqüencials, gestió de dades espacial (spatial data warehouse i spatial OLAP -On Line Analytical Process-). Sistemes de suport a la presa de decisions en entorns distribuïts (espacialment).
3105G09028 Anàlisis de sistemes elèctrics i electrometria
 Sistemes elèctrics polifàsics. Sistemes de mesura de magnituds elèctriques.
3501MO2617 Anàsi intel·ligent de dades
 Introducció a l'anàlisi intel·ligent de dades. Metodologia i estàndard CRSIP-DM. Tècniques: Regressió, Anomaly Detection, Clustering, Association Rules. Entorns de programació i per a anàlisis de dades intel · ligent i mineria de dades
3105G03034 Aplicacions industrials dels microprocessadors
 abc
3501MO2234 Arquitectures de software distribuït i sistemes multiagent
 A) Arquitectures de software distribuït: Arquitectures orientades a serveis (SOA), Arquitectures orientades a esdeveniments i processament d'esdeveniments complexes (CEP), arquitectures multiagent, etc. B) Sistemes multiagent: mòdul genèric centrat en la tecnologia agent (multi-agent, representació amb agents, etc.): predicció urbana amb tecnologia agent, modelatge urbà amb tecnologia agent, simulació urbana amb tecnologia agent, processos de participació ciutadana amb agents, escalabilitat d'enquestes amb agents, etc.
3105G09034 Autòmates programables
 Fases de disseny d'un projecte d'automatització i control. Fases d'execució del projecte. Tècniques i eines CAD/CAE. Normatives i qualitat en el disseny de projectes d'automatització i control. Documentació de sistemes d'automatització i control de processos industrials.
3105G07054 Automàtica
 L'assignatura preten ensenyar a l'alumne els aspectes de control i d'automàtica que es poden trobar en diferents processos. Es veurà des del punt de vista de l'anàlisi, del disseny acabant amb la seva implementació.
3501MO2248 Control avançat
 Estructures de control. Control multivariable. Control Intel·ligent: sistemes de control borrós. Control estadístic: una variable i multivariable.
3105G03042 Control de màquines elèctriques
 Control de motors elèctrics. L'assignatura es centra principalment en el coneixement aplicat de tècniques i tecnologies de control d'accionaments amb motors elèctrics, principalment tècniques de control de velocitat. També es tracten casos de control pur de parell i de control de posició. Aquests coneixements són importants perquè aquests accionaments formen part de pràcticament tots els sistemes automatitzats. Pel disseny d'un sistema automatitzat el coneixement i la capacitat per seleccionar, configurar i posar en marxa equips per a la regulació de velocitat es fa imprescindible en la majoria de casos.
3105G09021 Control de màquines elèctriques
 Control de motors elèctrics. Control de generadors aplicats als aerogeneradors
3105G04014 Control de sistemes mecànics
 Automatització Industrial. Control de sistemes mecànics.
3105G03033 Desenvolupament de projectes d'automatització i control
 Fases de disseny d'un projecte d'automatització i control. Fases d'execució del projecte. Tècniques i eines CAD/CAE. Normatives i qualitat en el disseny de projectes d'automatització i control. Documentació de sistemes d'automatització i control de processos industrials.
3105G03032 Desenvolupament de projectes d'electrònica
 Desenvolupament de projectes electrònics, des de les especificacions i disseny fins a la seva implementació.
3105G09020 Disseny de màquines elèctriques
 Introducció als aspectes constructius, assajos i fonaments de càlcul de màquines elèctriques
3105G09030 Eines informàtiques per enginyeria elèctrica
 Eines d'enginyeria de propòsit general i específiques d'instal·lacions elèctriques. Domòtica.
3105G03022 Electrònica analògica
 Electrònica Analògica.
3105G00035 Electrònica de potència
 Dispositius de potència. Configuracions bàsiques. Aplicacions
3105G00017 Electrònica i control
 Sistemes de mesura i control
3105G08024 Electrotècnia i accionaments elèctrics
 Màquines elèctriques rotatives i introducció al seu control. Aparellatge elèctric. Automatismes.
3105G03015 Electrotècnia i màquines elèctriques
 Sistemes d'energia elèctrica; Transformadors; Màquines elèctriques rotatives (màquina de corrent continu, màquina d'inducció, màquina síncrona); Aparellatge i automatismes.
3501MO2619 Els processos segons els nivells assistencials
 Atenció primària. Atenció hospitalària. Bloc quirúrgic i urgències. Continuïtat assistencial i atenció integrada. Els reptes en els processos assistencials: Els processos assistencials des de l'atenció centrada en el pacient, Hospital 2.0 o hospital líquid, Recerca clínica i translacional
3105G09023 Energies renovables
 Energia solar tèrmica, energia geotèrmica, biomassa. Energia solar fotovoltàica. Energia eòlica.
3105G03026 Enginyeria de control
 Modelat i anàlisi de sistemes dinàmics, disseny de controladors PID i compensadors d'avenç i retard de fase.
3105G07006 Física i electrònica
 Electromagnetisme i matèria. Circuits elèctrics en règim permanent i transitori. Suport físic de les comunicacions. Components electrònics. Amplificador operacional. Instrumentació electrònica. Tractament digital del senyal.
3105G03014 Fonaments d'automatització i control
 • Capacitar a l’alumne per al disseny d’automatismes de processos seqüencials i la seva realització mitjançant PLCs • Proporcionar una base preliminar sobre el control de processos. • Capacitar a l’alumne per a l'anàlisi de les característiques de sistemes de control.
3105G08011 Fonaments de control
 - Proporcionar una base preliminar sobre el control de processos. - Analitzar els diferents tipus de sistemes de control - Capacitar a l’alumne per l'anàlisi de les característiques d'un sistema de control. - Inttroduir a l'alumne en el disseny de sistemes de control.
3105G03013 Fonaments d'electrònica
 Criteris d'elecció i utilització de dispositius electrònics.
3501MO2621 Informàtica mèdica (Health Informatics)
 Arquitectures d'informació. Aplicacions administratives i clíniques. Sistemes de recuperació d'informació. Cicles de sistemes d'informació. El health care record i el personal health record. Estàndards (HL7, Snomed.CT, OWL). Interoperabilitat. Dispositius mèdics. Sistemes de gestió d'instal · lacions (facility manegement). Telemedicina. Estàndards (ISO 11073). Seguretat, confidencialitat.
3501MO2236 Infrastructures de comunicació i informació
 A) Xarxes de telecomunicacions: Tecnologies per a infraestructures de telecomunicació , Xarxes sense fils (Wireless LAN -WLAN-, Wi-Fi and HiperLAN -IEEE 802.11 -, Wireless Metropolitan Area Networks (WMAN), MDS, WiMAX, and HiperMAN, etc.), accés sense fils a xarxes públiques de dades, xarxes virtuals i corporatives, arquitectura TCP/IP, serveis d'internet, xarxes multiservei, encaminament i gestió de recursos amb qualitat de servei, seguretat i privacitat. B) Xarxes de sensors: ZigBee, EnOcean; Personal area networks, Bluetooth, TransferJet, Ultra-wideband (UWB from WiMedia Alliance), websensors, etc.
3105G09031 Instal·lacions d'energies renovables
 Disseny i dimensionament d'instal·lacions d'energies renovables.
3105G03031 Instal·lacions elèctriques
 Instal.lacions elèctriques
3105G09026 Instal·lacions elèctriques I
 Disseny i càlcul d'instal.lacions elèctriques de baixa tensió
3105G03041 Instal·lacions elèctriques II
 Instal·lacions elèctriques especials. Domòtica. Luminotècnia. Instal·lacions de M.T. Centres de transformació. Desenvolupament de projectes d’instal•lacions elèctriques.
3105G09027 Instal·lacions elèctriques II
 Instal·lacions elèctriques especials. Domòtica. Luminotècnia. Instal·lacions de M.T. Centres de transformació. Desenvolupament de projectes d’instal•lacions elèctriques.
3105G03023 Instrumentació electrònica
 Equips i sistemes de mesura. Tractament del Senyal.
3501MO2247 Instrumentació industrial
 Sensors i actuadors. Mesura de magnituds físiques. Condicionament de senyals (cc i ca). Amplificació. Filtratge. Conversió A/D i D/A. Transmissió de senyals. Adquisició i tractament de dades. Sistemes d'adquisició de dades. Errors i interferències en els sistemes de mesura.
3105G07015 Intel.ligència artificial
 L’assignatura pretén introduir a l’alumne en els conceptes bàsics en Intel•ligència Artificial per proporcionar-li competències en el disseny i desenvolupament de sistemes intel•ligents.
3105G08043 Intel·ligència artificial
 Sistemes intel·ligents de suport a la presa de decisió. Lògica i control fuzzy, mineria de dades, xarxes neuronals.
3501MO2232 Modelat, simulació i optimització
 A) Tècniques de simulació d'entorns urbans (transport, mobilitat, energia, serveis, etc.): simulació de sistemes dinàmics distribuïts espacialment, interacció en models de simulació, modelat i simulació de sistemes complexes, teoria de la informació, complexitat i estabilitat de Sistemes Urbans. B) Tècniques per a la optimització de recursos urbans (transport, mobilitat, energia, serveis): optimització espacial, gestió i optimització de rutes, gestió i optimització de flotes, traçabilitat i logística. Gestió del trànsit, gestió del trànsit en temps real, ecodriving. Gestió intel·ligent del transport públic urbà. Gestió de l'aparcament. Gestió de residus.
3501MO2235 Monitorització i eficiència energètica
 A) Tècniques de monitorització i control urbà per a la gestió eficient de recursos urbans: Adquisició de dades en entorns urbans i distribuïts, estratègies de monitorització. Monitorització i control de recursos distribuïts (electricitat, energia, aigua, gas). B) Directives d'eficiència energètica. Eficiència energètica en edificis (certificació, emissions zero, edificis d'energia positiva). C) Procediments de gestió energètica (ISO50001, procediments de mesura i verificació). D) Tècniques per a la monitorització energètica: smartgrids, smartmeter, infraestructures de comunicació, gestió eficient de l'energia, gestió activa de la demanda. E) Tecnologies per a un consum eficient de l'energia (il·luminació, DHC, HVAC, xarxes de distribució d'energia, etc.)
3501MO2620 Presa de decisions en els processos assistencials
 Guia de la pràctica clínica i eines d'ajuda a la presa de decisions clíniques. Medicina personalitzada o P4 (predictiva, participativa, preventiva i personalitzada). Transparència i informació (open data) en els sistemes de salut. Atenció sanitària basada en la població.
3501MO2638 Projecte de sistemes encastats i ubicus
 En aquesta assignatura els estudiants dissenyaran i construiran sistemes encastats que requeriran la integració de sensors i actuadors, comandats per sistemes operatius en temps real. L'assignatura s'estructura en diferents parts, en què es treballen una sèrie de conceptes acompanyats sempre de pràctiques de laboratori, els estudiants treballen en equip sobre la base d'un projecte i el professor tutoritza i guia. - Sistemes operatius en temps real. Funcions i algorismes específics dels SOTR. - Disseny de programari per a sistemes encastats. Disseny de programari per a plataformes mòbils. Programació de plataformes robòtiques basades en ROS (Robot Operating System).
3105G03021 Projectes
 El projecte d'enginyeria. Àmbit d'actuació professional. Metodologia i gestió de projectes.
3105G09041 Projectes
 El projecte d'enginyeria. Àmbit d'actuació professional. Metodologia i gestió de projectes.
3105G09029 Qualitat del subministrament elèctric i manteniment elèctric
 L'assignatura es centra en les instal.lacions elèctriques en funcionament i aborda els aspectes de manteniment i de qualitat del subministrament. La qualitat del subministrament elèctric és la disciplina que analitza l'electricitat com a producte i n'estudia la seva qualitat des del punt de vista de la forma d'ona (perturbacions) i les implicacions que una distorsió d'aquesta té sobre el sistema elèctric i el funcionament dels equips connectats. S'estudiaran tant la continuïtat del subministrament com els diferents fenòmens de distorsió de l'ona (sags, swells, flicker, transitoris, etc.), la seva propagació, detecció i diagnosi. Es tractarà la localització de faltes en xarxes de distribució. Pel que respecte al manteniment elèctric, es fa una introducció als principis bàsics del manteniment industrial i a les tècniques de diagnosis aplicades al manteniment predictiu d'equipament elèctric
3105G08025 Regulació automàtica
 -Anàlisi de sistemes de control. -Disseny de controladors.
3105G09018 Regulació automàtica
 Anàlisi i disseny de sistemes de control
3501MO2624 Seminari d'experts
 Seminari inicial. Seminari intermedi 1. Seminari intermedi 2. Seminari de síntesi.
3501MO2239 Seminari experts externs
 Monogràfics de coneixement expert
3105G03039 Sistemes d'adquisició de dades
 Equips i sistemes de mesura industrials. Tractament del senyal
3105G09022 Sistemes de generació elèctrica
 Sistemes de producció d’energia elèctrica: tipus de centrals. Cogeneració
3105G09024 Sistemes elèctrics de potència I
 Càlcul de paràmetres elèctrics i mecànics d’una línia elèctrica. Instal•lacions elèctriques d’alta tensió. Estacions i subestacions transformadores.
3105G09025 Sistemes elèctrics de potència II
 Diferents aspectes d'anàlisi i operació de sistemes d'energia elèctrica: estimació de estat, control de freqüència i tensions, programació de la generació, estabilitat. Proteccions elèctriques. Reglament elèctric de alta tensió: càlcul elèctric i mecànic de línies elèctriques. Impacte ambiental i social.
3105G08023 Sistemes electrònics i automàtics
 Control i modelització de sistemes d'esdeveniments discrets. Control de sistemes en temps discret
3501MO2616 Sistemes intel·ligents de suport a la presa de decisions
 Introducció a la intel · ligència Artificial. Generació i aplicació de coneixement mèdic. Medicina basada en l'evidència. Sistemes basats en el coneixement. Tipologies: sistemes basats en regles, sistemes basats en casos, sistemes basats en models. Mètodes i eines de desenvolupament dels sistemes basats en el coneixement. Problemes d'optimització de restriccions. Mètodes de recerca heurística. Mètodes de recerca metaheurístics.
3501MO2242 Taller de resultats
 Exposició del treball de tesi de màster en un entorn d’avantguarda. Taller obert a la participació professional amb sessions específiques per a estudiants de postgrau en la temàtica. Avaluació dels treballs de màster mitjançant ponències a altres estudiants i a investigadors, amb procés de revisió externa
3105G07045 Tècniques avançades d'intel.ligència artificial
 L’assignatura es centra en l’aplicació de la intel•ligència artificial a la internet, a l’ecommerce, i a les xarxes socials. Aleshores es despleguen conceptes avançats de la IA concretament en les àrees de sistemes recomanadors, sistemes multi-agent col·laboratius i competitius, trust i reputació, subhastes electròniques. Opcionalment es presentaran les tendències actuals en la IA: nous paradigmes d’aprenentatge automàtic en la era del big data i l’internet de les coses, raonament i modelització de la presa de decisions, arquitectures cognitives
3501MO2618 Tècniques d'aprenentatge automàtic aplicades a salut
 Introducció a l'Aprenentatge Automàtic. Metodologia, disseny i avaluació. Aprenentatge supervisat: Aprenentatge simbòlic, SVM, mètodes probabilístics i Graphical models. Entorns de programació i visualització per a aprenentatge automàtic. Aprenentatge Automàtic en dades massives.
3105G03030 Tècniques de control
 abc
3105G00016 Tecnologia elèctrica
 Càlcul d'intensitats i dimensionat de les línies elèctriques. Funcionament de les màquines elèctriques més utilitzades. Esquemes i aparellatge elèctric.
3501MO2246 Tecnologia elèctrica
 Sistemes de generació, transport i distribució d'energia elèctrica: el sistema d'energia elèctrica. Centrals de generació. Centrals de transformació. Línies elèctriques de mitjana i alta tensió. Caiguda de tensió i flux de potències. Anàlisi de fallades i d'estabilitat. Qualitat de l'energia elèctrica.
3501MO2237 Tecnologia social ubiqua i participació
 A) Tecnologies ubiqües centrades en la persona:Tecnologies hipermèdia, realitat augmentada, crowdsourcing. B) Xarxes sociales i colaboració ciutadana: e-participació, xarxes socials urbanes, participació 2.0 (enquestes, sondeigs, vots), e-reserves, e-pagaments. C) E-serveis i e-administració. Infraestructures per a soportar serveis públics: seguretat pública i emergencies, e-salut (telemonitorizació, telemedicina, teleassistència), e-educació, e-administració. D) Open Government y Open Data: experiències d’èxit, col•laboració públic -privada de dades, protecció de dades, fiabilitat i seguretat de dades.
3105G09019 Tecnologies d'automatització
 Tecnologies en Automatitizació Industrial. L'autòmat programable. Disseny estructurat d'automatismes.
3105G03036 Tecnologies d'automatització i control
 ab
3105G03012 Teoria de circuits
 Anàlisi de Circuits Elèctrics Lineals
3105G08009 Teoria de circuits i fonaments d'electrònica
 Fonaments de teoria de circuits i electrònica per resolució i disseny de circuits electrònics.
3105G09035 Vehicles de tracció elèctrica
 Ús de l'energia elèctrica en vehicles per a transport horitzontal. Tracció en vehicles elèctrics i híbrids. Fonts d'energia per a vehicles guiats i autònoms. Infraestructures.
3105G09032 Xarxes elèctriques intel·ligents
 Visió de les noves xarxes elèctriques: necessitats i requerimens en la distribució d'energia. Xarxes Smart grid: arquitectura, comunicacions, seguretat, tecnologies de mesura, eines de computacio intel.ligent. Escenaris Smart grid: vehicle electric, energies renovables i generació distribuïda, gestió activa de la demanda, microgrids.
3501MO2642 Xarxes socials
 Característiques de les xarxes socials, el crowdsourcing, topologies i usos. Amplificació de les xarxes socials mitjançant la combinació del social mitjana metering, recerca social, expertise finding, detecció d'influenciadors i recomanació social. Descoberta de la nova generació d'algorismes de recerca mitjançant l'amplificació de les xarxes socials per a la resposta de preguntes obertes.


ENGINYERIA ELÈCTRICA

Codi Títol assignatura
Descriptor
3105G03029 Automatització industrial
 Tecnologies en Automatització Industrial. L'autòmat programable. Disseny estructurat d'automatismes.
3105G04014 Control de sistemes mecànics
 Automatització Industrial. Control de sistemes mecànics.
3105G09020 Disseny de màquines elèctriques
 Introducció als aspectes constructius, assajos i fonaments de càlcul de màquines elèctriques
3105G03031 Instal·lacions elèctriques
 Instal.lacions elèctriques
3105G03041 Instal·lacions elèctriques II
 Instal·lacions elèctriques especials. Domòtica. Luminotècnia. Instal·lacions de M.T. Centres de transformació. Desenvolupament de projectes d’instal•lacions elèctriques.
3105G09027 Instal·lacions elèctriques II
 Instal·lacions elèctriques especials. Domòtica. Luminotècnia. Instal·lacions de M.T. Centres de transformació. Desenvolupament de projectes d’instal•lacions elèctriques.
3105G03023 Instrumentació electrònica
 Equips i sistemes de mesura. Tractament del Senyal.
3105G08010 Màquines elèctriques
 Teoria de circuits aplicada a l'anàlisi de sistemes elèctrics trifàsics. Generalitats sobre màquines elèctriques estàtiques i rotatives. Transformadors.
3105G09033 Modelat de sistemes elèctrics per ordinador
 L'assignatura vol proporcionar una introducció al càlcul, anàlisi i operació de sistemes elèctrics mitjançant eines de modelització/simulació informàtiques.
3105G03021 Projectes
 El projecte d'enginyeria. Àmbit d'actuació professional. Metodologia i gestió de projectes.
3105G09041 Projectes
 El projecte d'enginyeria. Àmbit d'actuació professional. Metodologia i gestió de projectes.
3105G09029 Qualitat del subministrament elèctric i manteniment elèctric
 L'assignatura es centra en les instal.lacions elèctriques en funcionament i aborda els aspectes de manteniment i de qualitat del subministrament. La qualitat del subministrament elèctric és la disciplina que analitza l'electricitat com a producte i n'estudia la seva qualitat des del punt de vista de la forma d'ona (perturbacions) i les implicacions que una distorsió d'aquesta té sobre el sistema elèctric i el funcionament dels equips connectats. S'estudiaran tant la continuïtat del subministrament com els diferents fenòmens de distorsió de l'ona (sags, swells, flicker, transitoris, etc.), la seva propagació, detecció i diagnosi. Es tractarà la localització de faltes en xarxes de distribució. Pel que respecte al manteniment elèctric, es fa una introducció als principis bàsics del manteniment industrial i a les tècniques de diagnosis aplicades al manteniment predictiu d'equipament elèctric
3105G09024 Sistemes elèctrics de potència I
 Càlcul de paràmetres elèctrics i mecànics d’una línia elèctrica. Instal•lacions elèctriques d’alta tensió. Estacions i subestacions transformadores.
3105G09025 Sistemes elèctrics de potència II
 Diferents aspectes d'anàlisi i operació de sistemes d'energia elèctrica: estimació de estat, control de freqüència i tensions, programació de la generació, estabilitat. Proteccions elèctriques. Reglament elèctric de alta tensió: càlcul elèctric i mecànic de línies elèctriques. Impacte ambiental i social.
3501MO2246 Tecnologia elèctrica
 Sistemes de generació, transport i distribució d'energia elèctrica: el sistema d'energia elèctrica. Centrals de generació. Centrals de transformació. Línies elèctriques de mitjana i alta tensió. Caiguda de tensió i flux de potències. Anàlisi de fallades i d'estabilitat. Qualitat de l'energia elèctrica.