Departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors

El departament

Contacte

Arquitectura i Tecnologia de ComputadorsEPS - Edifici P-IV

Carrer Universitat de Girona, 6Campus de Montilivi17003 GIRONA

Tel. 972 418976 

Fax 972 418976

dir.depatc@udg.edu

Presentació

 

El Departament d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors es va aprovar al 29 de març de 2007 a partir de la divisió de l’antic Departament d’Electrònica, Informàtica i Automàtica. Inclou exclusivament l’àrea de coneixement del mateix nom (d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors).

La secretaria del Departament i els despatxos de professors es troben a l’edifici P4 de l’Escola Politècnica Superior al Campus de Montilivi. Els laboratoris docents es troben ls edificis P2, P3 i l'Aulari Comú.

Dins de l’àmbit de l’àrea de coneixement d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors, el departament imparteix docència en matèries com: sistemes operatius, xarxes de computadors, arquitectura de computadors, anàlisi i processat d'imatges, visió per computador, robòtica, sensorització i perifèrics, sistemes digitals, entre altres (a l’apartat de docència es troba una llista detallada i actualitzada de les assignatures impartides).

Com a objectiu general, el Departament s’imposa incentivar l'avenç de la ciència i la investigació en tòpics associats a l’àrea de coneixement d’Arquitectura de Computadors mitjançant els diferents tipus d’activitats relacionats amb la docència, la divulgació i la gestió universitària.

Per altra banda, el Departament té l’ambició de convertir-se en un referent en la seva zona d’influència pel que fa a la docència dins l’Espai Europeu d’Educació Superior. Ja s’ha iniciat el camí en aquest sentit amb el màster europeu, amb menció Erasmus-Mundus de la UE, de Visió i Robòtica (VIBOT).