Departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Docència

Contacte

Arquitectura i Tecnologia de ComputadorsEPS - Edifici P-IV

Carrer Universitat de Girona, 6Campus de Montilivi17003 GIRONA

Tel. 972 418976 

Fax 972 418976

dir.depatc@udg.edu

Centres docents on el departament imparteix docència

Font de les dades: Pla docent

Assignatures impartides pels professors del departament

ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS

Codi Títol assignatura
Descriptor
3105G07046 Administració de sistemes
 Aquesta assignatura respon a la necessitat creixent de la indústria d'incorporar personal informàtic per a les tasques de manteniment, configuració, instal·lació, etc. de sistemes (tant poden ser de maquinari com sobretot de programari). El típic lloc de treball d' "administrador de sistemes" i les tasques que realitza són els objectius d'aquesta assignatura. Principalment es tractaran els sistemes operatius (tan Windows com Linux) però també les aplicacions i l'us cada vegada més generalitzat de la virtualització i el "núvol". Aquesta assignatura complementa i es coordina amb la de "Configuració i manteniment de xarxes i serveis d'internet" centrada en els serveis i els servidors.
3501MO2646 Anàlisi d'imatges mèdiques
 Tenir una visió general de les diferents modalitats d'imatge, la informació proporcionada i les seves característiques. Tenir un bon coneixement del camp de la diagnosi i detecció assistida per ordinador (CAD) i la intervenció assistida per ordinador. Analitzar els algorismes d'última generació utilitzats en l'anàlisi d'imatges mèdiques, des de la perspectiva de l'enginyer de la visió per computador. Això abastarà des de la formació d'imatges, eliminació del soroll, segmentació i algoritmes de registre. Tenir capacitat d'avaluar un algorisme prèviament desenvolupat i avaluar la usabilitat en les imatges mèdiques i l'ús clínic diari. Estimar els factors crucials perquè sigui un èxit.
3501MO3039 Anàlisi d'imatges mèdiques
 Aquest curs es focalitza en la imatge mèdica, des de mètodes de detecció i caracterització de lesions fins a mètodes de registre basats en atlas. També es farà èmfasi en com avaluar els resultats
3105G07052 Anàlisi i processament d'imatges
 Formació de la imatge. Representació i tractament de la senyal. Tècniques bàsiques de tractament i processat d'imatges. Pre-processat, segmentació i extracció de característiques en imatges.
3105G07019 Arquitectura de computadors
 Interconnexió de processadors . Topologies de xarxes de medi compartit , xarxes directes i xarxes indirectes . Disseny de Multicomputadoras ( memòria distribuïda ) . Mètodes de commutació , control de bloqueig , algoritmes d'encaminament . Disseny de Multiprocessadors ( memòria compartida ) . Coherència en caché , algoritmes de coherència en xarxes de medi compartit i algoritmes de coherència basats en directori . Processadors segmentats . Dependències de dades ( RAW , WAW , WAR ) , conflictes estructurals , de dades i de control i finalització en desordre . Processadors supersegmentados . Conflictes estructurals , de dades i de control , predicció de la condició , anticipació de la direcció destí ( BTB ) . Processadors superescalars . Paral · lelisme , execució en desordre , assignació dinàmica de registres , interrupcions i ruptures de seqüència. History buffer , reorder buffer , etc . Accés a memòria. Coherència entre memòria cau i memòria principal , sincronització . Una arquitectura. Arquitectures especulatives , TLP i ILP , processadors especulatius . Clústers , grids i cloud computing . Programació per pas de missatges, entorn de clúster MOSIX , rendiment .
3105G13009 Arquitectures de consoles i dispositius de videojocs
 Arquitectura de computadors, Arquitectura de consoles, Memòria, Entrada/Sortida, Processadors, Millora del rendiment, Processadors gràfics, Dispositius de videojocs.
3501DC0017 Cicle de conferències sobre política i pràctica de publicació
 
3501MO3022 Cirurgia assistida per ordinador i robòtica mèdica
 
3105G13026 Cloud computing i sistemes distribuïts per a videojocs
 Conceptes bàsics de Cloud Computing, arquitectura i infraestructura, jocs MMO en el núvol, server side rendering, impacte en el disseny i el desenvolupament de videojocs, sistemes multi-cloud. Conceptes bàsics de sistemes distribuïts, beneficis i inconvenients, mecanismes de comunicació i sincronització, serveis que ha d'oferir un sistema distribuït, escalabilitat, balanceig de càrrega
3501MO2634 Computació d'altes prestacions
 Introducció al paral·lelisme. Arquitectura de computadors d'alt rendiment: xarxes, accés a memòria, processadors. Programació concurrent i paral·lela.
3105G07018 Computadors
 Programació de sistemes basats en microordinadors. Projecte de sistemes basats en Microprocessadors i microordinadors. El processador i la memòria. Tipus de memòria i interconnexió. Jerarquia de memòria. Memòria caché, memòria virtual, unitat de gestió de memòria, TLB. Dispositius d'entrada / sortida. El processador i la E / S, controladors, conexió al bus, interrupcions, DMA, processadors especialitzats en E / S. Processadors aritmètics. Representacions numèriques, aritmètica entera i coma flotant, implementació de ALUs i FPUs. Mesures de rendiment. Benchmarking, CISC-RISC, rendiment de la CPU i unitats de rendiment. Simulació de caixets, optimització a nivell programari, métodes d'avaluació de rendiment.
3105G07053 Configuració i manteniment de xarxes i serveis d'internet
 Coneixements avançats de les xarxes de comunicacions i de les aplicacions distribuïdes a Internet, amb un enfocament pràctic a la configuració, gestió i manteniment d'equips de xarxa i servidors.
3501MO3025 Cultura local
 The objective of the Local Culture Course is to facilitate a linguistic and cultural exchange between students of different countries and promote a closer and more realistic approach to the complexity, subtlety and richness of the intercultural communication.
3501MO3023 Diagnòstic assistit per ordinador
 The aim of this course is to introduce all the steps needed to develop a CADx medical system, i.e. a system that help physicians to deliver a diagnosis. The topics cover both the traditional scheme including independent image segmentation, characterisation, and classification approaches as well as the recent groundbreaking deep learning technology.
3501MO2632 Direcció i gestió d'empreses TIC
 Assignatura de caràcter transversal i pluridisciplinar que pretén acostar el món empresarial als estudiants del màster a partir dels conceptes d'innovació , comunicació , emprenedoria i transferència de coneixement . L'assignatura s'organitza en tres parts diferenciades : · La primera on es presentaran conceptes fonamentals com són el pla d'empresa , màrqueting , protecció , innovació , organització , etc. estudiant i analitzant diferents exemples reals d'empreses TIC . · La segona part , consistirà en sessions orientades a desenvolupar un projecte d'emprenedoria , partint d'una idea i proposant un pla d'empresa per explotar-la. Aquesta segona part constarà de sessions d'orientació sobre aspectes claus d'emprenedoria . En diferents moments els estudiants hauran d'exposar , defensar i discutir els diferents apartats del seu pla d'emprenedoria . · La tercera part fa referència a les habilitats de comunicar , liderar i treballar en equip . Aquesta part és transversal a l'assignatura i es desenvoluparà en forma de tallers.
3105G03035 Dispositius electrònics programables i reconfigurables
 Les tecnologies actuals permeten una gran densitat d'integració, flexibilitat, i facilitat de programació. Es pretén introduir dispositius programables VLSI com arquitectures reconfigurables on es poden integrar diversos sistemes dins un únic circuit integrat. Així els alumnes poden assolir un grau mes elevat de coneixement i integració dels sistemes electrònics introduïts en altres assignatures. Els objectius educatius no estan limitats a l’estudi i disseny de sistemes hardware sinó que també s'obre un ampli ventall d'eines software per a la programació d’aquests dispositius. Així es poden utilitzar diversos llenguatges de programació de baix (assemblador, esquemàtic, ...) i d’alt nivell (C, Abel, VHDL, ...)
3501MO2637 Disseny i implementació de xarxes i sistemes distribuïts
 Estudi de diferents tecnologies de xarxa adequades al projecte escollit. Instal·lacions i disseny de xarxes. Conceptes d'escalabilidad de sistemes, balanceig de càrrega, protecció i seguretat a tots els nivells. Xarxes en entorns industrials. Disseny de sistemes i serveis distribuïts. Serveis multimèdia i multiusuario en xarxa. Serveis en el núvol i cloud computing. Conceptes de qualitat de servei en xarxa.
3105G03025 Electrònica digital i dispositius programables
 abc
3501MO3024 e-Salut
 
3105G07005 Estructura i tecnologia de computadors I
 Unitats funcionals del computador: sistema de memòria, processador i sistema d'E/S. Representació de la informació. Àlgebra de Boole. Electrònica i sistemes digitals combinacionals i seqüencials. Esquema de funcionament d'un computador i introducció al disseny de computadors.
3105G07016 Estructura i tecnologia de computadors II
 Arquitectura d'una CPU comercial, llenguatge assemblador, i introducció als sistemes operatius
3105G13010 Formació d'imatges i interacció entre objectes
 Transformacions projectives, fonaments de càmeres i òptiques, principis de la formació d'imatges, relació espai 3D-2D, cinemàtica i estàtica d'objectes, dinàmica d'objectes, física en el disseny de videojocs, simulacions en temps real.
3105G00007 Informàtica
 Coneixements fonamentals sobre l'ús i la programació dels ordinadors, els sistemes operatius, el maquinari, les xarxes de comunicacions, les bases de dades i els programes informàtics amb aplicació en l'àmbit de l'enginyeria.
3105G08026 Informàtica i comunicacions
 Arquitectura de computadors, micorprocessadors i microcontroladors a la indústria, sistemes operatius, xarxes d'ordinadors i internet
3105G03027 Informàtica industrial i comunicacions
 Es tracta en primer lloc d'entendre que en els processos industrials intervenen senyals, que aquests senyals s'han de moure entre les diverses parts d'un determinat procés, que provenen de sensors analògics o digitals que arriven a la unitat de control i que proporcionen resposta a través del actuadors. Veure com es poden moure (transmetre) els diferents tipus de senyals que intervenen en el processos de control, entre les diverses parts del procés, i com fer-los arrivar al seu destí en condicions. Fer una ullada als procediments de tractament del senyal. Veurem també els sistemes de comunicació industrials, busos de camp, interfícies de nivell físic, etc. Ens entretindrem una mica en Modbus, Profibus i ethernet. Donarem una ullada al mercat del microprocessador i microcontroladors, i veurem els àmbits d'aplicació industrial. Finalment veurem també unes quantes tècniques de programació en llenguatge C o similar i donarem una ullada a les eines per manegar els microprocessadors i els nous microcontroladors en el mercat industrial.
3105G07020 Informàtica industrial i robòtica
 Components d'un entorn industrial. Sistemes en temps real. Manipuladors industrials. Sistemes de coordenades i programació d'un manipulador. Sensors òptics i tractament del senyal.
3501MO3038 Percepció visual
 En aquesta assignatura l'alumne aprendrà les tècniques per tal d'analitzar la informació de l'entorn a partir de les imatges. Conceptes com la homografia, la detecció d'outliers i la recuperació de l'estructura a partir del moviment seran estudiats amb detall
3501MO2638 Projecte de sistemes encastats i ubicus
 En aquesta assignatura els estudiants dissenyaran i construiran sistemes encastats que requeriran la integració de sensors i actuadors, comandats per sistemes operatius en temps real. L'assignatura s'estructura en diferents parts, en què es treballen una sèrie de conceptes acompanyats sempre de pràctiques de laboratori, els estudiants treballen en equip sobre la base d'un projecte i el professor tutoritza i guia.
3105G07026 Projecte de sistemes operatius
 Organització, estructura i serveis dels sistemes operatius. Gestió i administració de memòria i processos. Gestió d'entrada / sortida. Sistemes de fitxers. Mecanismes d'entrada al sistema: implementació del nucli. Models de gestió de memòria
3105G07028 Projecte de xarxes
 Encaminament a Internet, IPv6, les aplicacions del DNS, web i correu electrònic, xarxes Ethernet i Wi-Fi.
3501MO3020 Registre d'imatges mèdiques i aplicacions
 
3105G07049 Robòtica
 Manipuladors industrials. Mecanismes i actuadors. Sensorització. Cinemàtica i dinàmica. Programació. Planificació i seguiment de trajectòries. Projecte de robòtica amb manipuladors industrials. L'assignatura aprofundeix en la teoria i programació de manipuladors per a tasques industrials. Es disposa de robots d'última generació per a desenvolupar les pràctiques i projecte de la assignatura.
3105G08042 Robòtica industrial
 Introducció a la robòtica des d'un punt de vista de la seva programació i el seu anàlisi cinemàtic. Sensors i actuadors. Sistemes de coordenades. Cinemàtica d'un manipulador. Programació i simulació de robots. Control i generació de trajectòries.
3105G07051 Robòtica mòbil
 Es tracta d'una assignsatura on s'introduiran, els conceptes fonamentals de la robòtica mòbil i autónoma: localització, navegació, construcció de mapes, planificació, execució autònoma. Per a fer-ho s'utilitzarà ROS (Robot Operating System), C++ i Python per a programar el Turtlebot (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MOEjL8JDvd0#at=11) , un robot didactic equipat amb una kinect per a percebre l'entorn.
3501MO3035 Robòtica probabilística
 En aquest curs s'explica com el robot mòbil es pot localitzar en un entorn i dibuixar trajectòries. Abarca des de tècniques probabilístiques bàsiques fins a l'ús de l'SLAM.
3501MO3036 Robots autònoms
 S'estudiaran arquitectures de control i disseny per resoldre tasques de robòtica, incloent tècniques d'aprenentatge per reforç i de control delibaratiu
3501MO3021 Segmentació d'imatges mèdiques i aplicacions
 The aim of this course is to introduce all the steps needed to develop a CADe medical system. The main focus will be on the analysis of different techniques to perform medical image segmentation tasks.
3501MO3037 Segmentació i interpretació d'escenes
 This course deals with all the steps needed to develop an image recognition/classification system. Well-know processes such as image segmentation, image characterization and image classification will be covered in detail.
3105G07034 Seguretat i protecció de dades
 Introducció a la criptografia. Seguretat en bases de dades. Seguretat en Sistemes Operatius. Seguretat en Xarxes. Transferències Electròniques de cabals i Comerç Electrònic.
3105G03040 Sistemes de percepció
 Sensors i adquisició de la imatge. Visió per ordinador. Aplicacions industrials de la visió per ordinador
3105G07017 Sistemes digitals
 Sistemes de detecció i correcció d'errors. Dispositius MSI/LSI per la implementació de funcions lògiques. Lògica programable: arquitectures clàssiques, FPGAs i CPLDs. Llenguatges de programació hardware. Disseny , verificació i testabilitat de SD
3105G07050 Sistemes empotrats
 Dissenyar i desenvolupar projecte de sistemes encastats
3105G07025 Sistemes operatius
 Organització, estructura i serveis dels sistemes operatius. Gestió i administració de memòria i processos. Gestió d'entrada / sortida. Sistemes de fitxers. Mecanismes d'entrada al sistema: implementació del nucli. Models de gestió de memòria
3105G03028 Sistemes robotitzats
 Modelatge i simulació de sistemes dinàmics. Anàlisi de sistemes. Control continu i discret. Control per computador. Sistemes de control avançats. Estructures de control. Sistemes robotitzats. Tecnologies en automatització industrial. L'autòmat programable. Disseny estructurat d'automatismes. Disseny de sistemes informàtics industrials. Sistemes de temps real. Sistemes informàtics distribuïts. Xarxes i sistemes de comunicaciónn de dades. Càlcul i disseny d'instal · lacions elèctriques domèstiques i industrials
3105G07048 Visió per computador
 Mètodes per la percepció visual: calibració de càmares, primitives d'imatge, transformacions planars, reconstrucció, projecció de patrons, escànners làser tridimensionals.
3105G07027 Xarxes
 Protocols i arquitectura de xarxes i aplicacions distribuïdes. Transmissió de senyal. Xarxes de difusió, xarxes de commutació de circuits i de paquets, i exemples. L'arquitectura TCP/IP d'Internet.
3105G07047 Xarxes troncals i serveis publics de dades
 Xarxes troncals i serveis publics de dades