Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció

Inici

Contacte

Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció
Escola Politècnica Superior - Edifici P-III
c/ Maria Aurèlia Capmany, 61

Campus Montilivi mapa de situació
17003 GIRONA

Tel. 972 41 84 48

dir.deparquitectura@udg.edu

Benvinguda

 

Em plau donar-vos la benvinguda a l'espai web del Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció (DAEC) de la Universitat de Girona. 

Es tracta d’un portal d’entrada que us pot posar en contacte amb nosaltres i que pot servir per conèixer els nostres interessos en la docència i la recerca.

En aquestes pàgines oferim informació sobre les diferents activitats docents i de recerca que desenvolupem, majoritàriament, en els àmbits de l’arquitectura i l’arquitectura tècnica.

També hi trobareu dades del professorat i del personal d'administració i serveis que en formen part.

Us convido a passar, a trobar-nos i a utilitzar els nostres recursos i, en nom de tot el Departament, us faig arribar una cordial salutació.

 

Dra. Maria Mercè Pareta Marjanedas 

Directora del Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció


(Versión en español)


Me complace daros la Bienvenida a la web del Departamento de Arquitectura e Ingeniería de la Construcción (DAEC) de la Universidad de Girona.

Se trata de un portal de entrada que os permite contactar con nosotros y que puede servir para conocer nuestros intereses en la docencia y la investigación.

En estas páginas ofrecemos información sobre las diferentes actividades docentes y de investigación que desarrollamos, mayoritariamente, en los ámbitos de la arquitectura y la arquitectura técnica.

También encontrareis datos del profesorado y del personal de administración y servicios que forman parte del equipo.

Os invito a pasar, a encontrarnos y utilizar nuestros recursos  y, en nombre de todo el Departamento, os hago llegar un cordial saludo.Dra. Maria Mercè Pareta Marjanedas

Directora del Departamento de Arquitectura e Ingeniería de la Construcción


(English version)

 

I am pleased to welcome you to the website of the Department of Architecture and Construction Engineering (DAEC) of the University of Girona.

It is a webpage that allows you to contact us and that can serve to know our interests in teaching and research.

In these pages we offer information about the different teaching and research activities that we develop, mostly in the fields of architecture and technical architecture.

You will also find data of the professorate and the staff of administration and services that are part of the team.

I invite you to visit, find us and use our resources and, on behalf of the entire Department, I extend a cordial greeting.Dra. Maria Mercè Pareta Marjanedas

Director of the Department of Architecture and Construction Engineering
PLAÇA PROGRAMA SERRA HÚNTER (versió en català):

Professor Agregat

Unitat d’adscripció: Dept. Arquitectura i Enginyeria de la construcció

Àmbit de coneixement: Arquitectura

Àrea de coneixement: Composició Arquitectònica

Unitat de vinculació: Escola Politècnica Superior (EPS)

Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes i coordinació d’equips docents. Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i elaboració de material de suport.

Totes són tasques associades a les assignatures Història de l’Art i l’Arquitectura 2 i 3; Composició Arquitectònica 1, 2 i 3; Estètica; Utopia i Avantguardes (Grau en Estudis d’Arquitectura) Historiografia i Teoria i crítica del projecte (Màster en Arquitectura) que s’imparteixen en el centre de vinculació. Es valorarà experiència docent, i en organització i gestió acadèmica.

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relatius a la teoria i historia de l’arquitectura catalana en les seves relacions culturals amb el context internacional, i en particular en temes vinculats al patrimoni marítim, el turisme i el paisatge, amb expertesa en projectes de recerca de caràcter competitiu i xarxes internacionals.

Direcció de tesis doctorals.  Direcció i coordinació universitària.  Relacions externes.

 

PLAZA PROGRAMA SERRA HÚNTER (versión en español):

Profesor Agregado

Unidad de adscripción: Dept. Arquitectura i Enginyeria de la construcció

Ámbito de conocimiento: Arquitectura

Área de conocimiento: Composición Arquitectónica

Unidad de vinculación: Escola Politècnica Superior (EPS)

Tareas a realizar: Responsabilidad docente: redacción de programas y coordinación de equipos docentes. Impartición de docencia: actividades de docencia, evaluación y elaboración de material de apoyo.

Todas ellas son tareas asociadas a las asignaturas de Historia del Arte y la Arquitectura 2 y 3; Composición Arquitectónica 1, 2 y 3; Estética; Utopía y Vanguardias (del Grado en Estudios de Arquitectura) Historiografía y Teoría y crítica del proyecto (del Máster en Arquitectura) que se imparten en el centro de vinculación. Se valorará experiencia docente en el ámbito de conocimiento específico, y también experiencia en organización y gestión académica.

Participación en la investigación con posible dirección de equipos y proyectos relativos a la teoría y la historia de la arquitectura catalana y española en sus relaciones culturales con el contexto internacional, y en particular, en temas vinculados al desarrollo territorial local, el patrimonio marítimo, el turismo y el paisaje rural, con experiencia en proyectos de investigación de carácter competitivo y redes internacionales.

Dirección de tesis doctorales.  Dirección i coordinación universitaria.  Relaciones externas.

 

CONTRACT SERRA HÚNTER PROGRAMME (English version):

Associate professor

Unit: Dept. of Architecture and Construction Engineering

Field of knowledge: Architecture

Main area of study: Architectural Composition

Unit: The Polytechnic School (EPS)

Tasks to be carried out: Writing of programmes and coordination of teaching teams, teaching activities, evaluation and writing of didactic materials.

All tasks are related to the subjects of History of Art and Architecture 2 and 3; Architectural Composition 1, 2 and 3; Aesthetics; Utopia and Modernity (Degree in Architectural Studies) Historiography and Project theory and criticism (Master's in Architecture) that are taught in the associated centre. Teaching experience will be assessed in the specific field of knowledge, as well as experience in academic organization and  management.

Participation in research area with the possibility of directing teams and projects related to the theory and history of Catalan and Spanish architecture, their cultural relations with the international context, and in particular to the issues related to territorial development, maritime heritage, tourism and rural landscape, with experience in competitive research projects and international networks.

Direction of PhD students and PhD dissertations; university management and coordination;  external relations.

 

 

nullPROFESSORAT DEL DEPARTAMENT