Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció

Inici

Contacte

Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció
Escola Politècnica Superior - Edifici P-III
c/ Universitat de Girona, 2

Campus Montilivi mapa de situació
17003 GIRONA

Tel. 972 41 84 48

dir.deparquitectura@udg.edu

Benvinguda

 

Em plau donar-vos la benvinguda a l'espai web del Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció (DAEC) de la Universitat de Girona. 

Es tracta d’un portal d’entrada que us pot posar en contacte amb nosaltres i que pot servir per conèixer els nostres interessos en la docència i la recerca.

En aquestes pàgines oferim informació sobre les diferents activitats docents i de recerca que desenvolupem, majoritàriament, en els àmbits de l’arquitectura i l’arquitectura tècnica.

També hi trobareu dades del professorat i del personal d'administració i serveis que en formen part.

Us convido a passar, a trobar-nos i a utilitzar els nostres recursos i, en nom de tot el Departament, us faig arribar una cordial salutació.

 

Dra. Maria Mercè Pareta Marjanedas 

Directora del Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció  

 
PLAÇA PROGRAMA SERRA HÚNTER (versió en català):

Professor Agregat

Unitat d’adscripció: Dept. Arquitectura i Enginyeria de la construcció

Àmbit de coneixement: Arquitectura

Àrea de coneixement: Composició Arquitectònica

Unitat de vinculació: Escola Politècnica Superior (EPS)

Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes i coordinació d’equips docents. Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i elaboració de material de suport.

Totes són tasques associades a les assignatures Història de l’Art i l’Arquitectura 2 i 3; Composició Arquitectònica 1, 2 i 3; Estètica; Utopia i Avantguardes (Grau en Estudis d’Arquitectura) Historiografia i Teoria i crítica del projecte (Màster en Arquitectura) que s’imparteixen en el centre de vinculació. Es valorarà experiència docent, i en organització i gestió acadèmica.

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relatius a la teoria i historia de l’arquitectura catalana en les seves relacions culturals amb el context internacional, i en particular en temes vinculats al patrimoni marítim, el turisme i el paisatge, amb expertesa en projectes de recerca de caràcter competitiu i xarxes internacionals.

Direcció de tesis doctorals.  Direcció i coordinació universitària.  Relacions externes.

 

PLAZA PROGRAMA SERRA HÚNTER (versión en español):

Profesor Agregado

Unidad de adscripción: Dept. Arquitectura i Enginyeria de la construcció

Ámbito de conocimiento: Arquitectura

Área de conocimiento: Composición Arquitectónica

Unidad de vinculación: Escola Politècnica Superior (EPS)

Tareas a realizar: Responsabilidad docente: redacción de programas y coordinación de equipos docentes. Impartición de docencia: actividades de docencia, evaluación y elaboración de material de soporte.

Todas son tareas asociadas a las asignaturas de Historia del Arte y la Arquitectura 2 y 3; Composición Arquitectónica 1, 2 y 3; Estética; Utopía y Vanguardias (Grado en Estudios de Arquitectura) Historiografía y Teoría y crítica del proyecto (Máster en Arquitectura) que se imparten en el centro de vinculación. Se valorará experiencia docente en el ámbito de conocimiento específico, y también experiencia en organización y gestión académica.

Participación en la investigación con posible dirección de equipos y proyectos relativos a la teoría y la historia de la arquitectura catalana y española en sus relaciones culturales con el contexto internacional, y en particular, en temas vinculados al desarrollo territorial local, el patrimonio marítimo, el turismo y el paisaje rural, con experiencia en proyectos de investigación de carácter competitivo y redes internacionales.

Dirección de tesis doctorales.  Dirección i coordinación universitaria.  Relaciones externas.

 

CONTRACT SERRA HÚNTER PROGRAMME (english version):

Associate professor

Unit: Dept. Architecture and Construction Engineering

Field of knowledge: Architecture

Main field of study: Architectural Composition

Unit: Escola Politècnica Superior (EPS)

Tasks to be carried out: Teaching responsibility: writing of programs and coordination of teaching teams. Teaching assignment: teaching activities, evaluation and writing of didactic materials.

All are tasks related to the subjects of History of Art and Architecture 2 and 3; Architectural Composition 1, 2 and 3; Aesthetics; Utopia and Vanguards (Degree in Architecture Studies) Historiography and Theory and criticism of the project (Master in Architecture) that are taught in the linking centre. Teaching experience will be assessed in the area of specific knowledge, as well as experience in organization and academic management.

Participation in research area with possible direction of teams and expertise in projects related to the theory and history of Catalan and Spanish architecture in their cultural relations with the international context, and in particular on issues related to territorial development, maritime heritage, tourism and rural landscape, with experience in competitive research projects and international networks.

Direction of PhD students and PhD dissertations.  University management and coordination.  External relations.

 

nullPROFESSORAT DEL DEPARTAMENT

Notícies

LLibre d'Abstracts de les I Jornades d'Investigadors Predoctorals
Presentació del llibre d'abstracts de les Jornades, ja disponible en format electrònic