Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció

Docència

Centres docents on el departament imparteix docència

Font de les dades: Pla docent

Assignatures impartides pels professors del departament

COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA

Codi Títol assignatura
Descriptor
3105G12013 Composició 1
 Conceptes fonamentals de l'arquitectura com art, espai, tècnica, ciutat, natura i habitatge. Teoria de l'arquitectura.
3105G12015 Composició 3
 Conceptes fonamentals de l'arquitectura com a funció, construcció, material, estructura, forma, proporció, ornament, símbol i ciutat. Teoria de l'arquitectura.
3105G12016 Estètica
 Les grans polaritats de l'estètica: expressió-representació, mimesi-abstracció, autonomia-heterònim. Conceptes fonamentals de l'arquitectura com a funció, construcció, material, estructura, forma, proporció, ornament, símbol i ciutat.
3105G00023 Expressió gràfica 1
 Bloc-1. Representació i interseccions en dièdric i axonometria Bloc-2. Introducció al Dibuix Arquitectònic Bloc-3. Perspectiva cònica frontas i angulada Bloc-4. Representació de les ombres arquitectòniques
3105G00024 Expressió gràfica 2
 Materials i tècniques de dibuix a ma alçada, dibuix intuitiu i croquització, aplicats a elements arquitectònics, edificis i espais arquitectònics reals, en els diferents sistemes de representació estudiats.
3105G12004 Fonaments d´art 2
 OBJECTIU: La finalitat del curs es conèixer els principals estils i corrents artístics desenvolupats en la cultura occidental METODE DE TREBALL: Cada tema s’iniciarà i es finalitzarà amb el comentari d’un edifici arquitectònic que servirà per identificar les peculiaritats del llenguatge artístic de cada època. Després el desenvolupament dels temes es farà: definint les característiques teòriques de cada període artístic (forma, espai i temps), analitzant exemples d’obres d’art concretes (dibuix, pintura i escultura), i realitzant activitats practiques (línia, color i volum).
3105G12003 Fonaments d'art 1
 OBJECTIU: La finalitat del curs es conèixer els principals estils i corrents artístics desenvolupats en la cultura occidental METODE DE TREBALL: Cada tema s’iniciarà i es finalitzarà amb el comentari d’un edifici arquitectònic que servirà per identificar les peculiaritats del llenguatge artístic de cada època. Després el desenvolupament dels temes es farà: definint les característiques teòriques de cada període artístic (forma, espai i temps), analitzant exemples d’obres d’art concretes (dibuix, pintura i escultura), i realitzant activitats practiques (línia, color i volum).
3105G12011 Història de l´art i l´arquitectura 2
 Història de l'arquitectura i de les formes d'expressió artística més directament relacionades. Història de l'arquitectura, de la construcció i de l'urbanisme.
3105G12012 Història de l´art i l´arquitectura 3
 Història de l'arquitectura i de les formes d'expressió artística més directament relacionades. Història de l'arquitectura, de la construcció i de l'urbanisme. Teoria de la conservació del patrimoni arquitectònic.
3105G12001 Representació arquitectònica 1
 Representació i transformació parcial d’espais arquitectònics reals amb la introducció, modificació o adaptació de diferents elements arquitectònics. Representació d’edificis i espais arquitectònics no visitables, de qualitat arquitectónica reconeguda a partir de plànols i fotografíes.
3501MO2845 Taller integral de projectes
 Intensificació dels continguts de les assignatures de projectes, urbanisme i composició
3105G12038 Utopia i avantguarda
 Revisió del moviment modern i de les seves arrels ideològiques.


CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES

Codi Títol assignatura
Descriptor
3105G11015 Amidaments i pressupostos 1
 Marc general, conceptes fonamentals i procediment pel desenvolupament de l’operació de medició. Sistemes i criteris de medició i valoració de les unitats d’obra en les diferents fases d’execució de l’obra: fase I. Anàlisi i avaluació de costos.
3105G11016 Amidaments i pressupostos 2
 Sistemes i criteris de medició i valoració de les unitats d’obra en les diferents fases d’execució de l’obra: fase II. Pressupostació d’obra privada i del Sector Públic. Relacions valorades. Impost sobre el Valor Afegit. Sistemes de predimensionat de costos.
3105G00031 Anàlisi del procés constructiu
 . Anàlisi del procés constructiu. Raonament de la interacció d’elements i sistemes constructius a l’edificació. Raonament del procés d’execució. Normativa.
3105G12041 Arquitectura sostenible
 Mètodes de disseny ecobio-constructius. Materials i tecnologies sostenibles. Ecoeficiència i ecoauditoria
3501MO2794 Arquitectura sostenible de l'edifici d'ús turístic
 Disseny de l'edifici. Mesures d'actuació passiva sobre edificis existents: Criteris de sostenibilitat que s’han de tenir en compte en el disseny de l’edifici. Eina HADES. Estudis de tecnologies de mercat per la millora passiva dels edificis. Instal·lacions de l'edifici: biomassa, sistemes de bombeig, climatització, cogeneració. Il.luminació, geotèrmia, instal.lacions d’energia solar tèrmica i fotovoltaica. Conceptes tècnics, aspectes claus d’eficiència energètica
3105G11002 Aspectes legals en la contractació d'obres
 El marc legal en la contractació d'obra en l'àmbit públic i privat. El contracte d'obra. Conceptes i principis generals de l'urbanisme. El planejament urbanístic.
3105G00028 Construcció 1
 - Els elements constructius. Generalitats: components i fases del procés edificatori. Anàlisi d'un procés constructiu genèric. Normativa general apicable. Conceptes bàsics de LOE i Codi tècnic.
3105G11004 Construcció 2
 Elements de contenció i fonamentació. Descricpció detallada de les tipologies, la seva execució i aspectes a considerar durant la fase de projecte i d'execució. Control dels elements.
3105G12005 Construcció 2
 . Sistemes constructius : - Estudi dels elements i sistemes constructius. - Anàlisi gràfica dels sistemes constructius. - Introducció a la interacció i anàlisi del procés constructiu : El disseny constructiu. - Seguiment fotogràfic i anàlisi d’obres en execució. - Coneixement i anàlisi de la normativa aplicable
3105G11030 Construcció 3
 Elements estructurals i cobertes. Descricpció detallada de les tipologies, la seva execució i aspectes a considerar durant la fase de projecte i d'execució. Control dels elements.
3105G12044 Construcció 3
 . Interacció d'elements i sistemes constructius : El disseny constructiu - El detall constructiu : Anàlisi constructiu gràfic - Anàlisi dels condicionants de la interacció i del procés constructiu. - Projecte i procés constructiu : documents i valoració. - Seguiment fotogràfic i anàlisi d’obres en execució. - Construcció de l'interior de l'edifici
3105G11005 Construcció 4
 Els acabats. Descripció detallada de les tipologies i aspectes a considerar durant la fase de projecte i d'execució. Control dels elements.
3105G12006 Construcció 4
 Estudi de les tecnologies dels sistemes constructius : obra de fàbrica / formigó / acer / fusta. Ecología y construcció
3105G11031 Construcció 5
 . Anàlisi del procés constructiu. Raonament dels diferents elements i sistemes constructius, així com la seva interacció en l'edificació. Raonament del procés a seguir per a la seva execució. Errors i precaucions. Normativa.
3105G12045 Construcció 5
 Construcció 5 Anàlisi i reflexió sobre temes vinculats a l’arquitectura i la innovació tecnològica en la construcció dels edificis. Anàlisi del disseny constructiu segons la tecnologia constructiva d’edificis construïts El detall estratègic i el detall constructiu : Anàlisi gràfica dels sistemes constructius, les seves interaccions i condicionants del procés constructiu. El projecte executiu Anàlisi d’obres en execució.
3105G11006 Construcció 6
 . Anàlisi del procés constructiu. Raonament de la interacció d’elements i sistemes constructius a l’edificació. Raonament del procés d’execució. Normativa.
3105G11010 Control de qualitat
 1- Normativa. 2- Control de recepció dels materials de construcció. 3- Control d'execució d'obres d'edificació. 4- Control d'obres urbanístiques. 5- Elaboració de programs i plans de control de qualitat i la seva aplicació
3105G00039 Dret en edificació
 Legislació general aplicada al sector. L'exercici de la professió i les responsabilitats derivades de l'exercici professional. El procés de l'edificació (LOE). Dret urbanístic
3501MO2797 Eines pel desenvolupament de la Gestió d'Edificis i dels seus Serveis de suport
 La prevenció en activitats de Facility: Seguretat i salut en treballs de manteniment, preventius, correctius, obres d'adequació, petites reformes. Disseny i implantació d'un model de reporting: Naturalesa i aplicacions d'un model de reporting. Diferències entre un model de reporting i un informe mensual. Dimensionat del reporting. Gestió d'espais: Planificació i disseny d'espais, gestió del mobiliari i del equipament. Tipus de llocs de treball, protocols d'ús. Sostenibilitat del espai. Gestió del Cost del Cicle de Vida: Fonaments del cost del cicle de vida. El “commissioning'.Conceptes bàsics i Models de Gestió. Avaluació del cost del cicle de vida. Avaluació de l'eficiència. Millora de decisions. Valors actuals i fluxos de caixa. Plataformes i eines informàtiques de recolzament al FM: Criteris de decisió per la creació/ compra i implantació d'una eina de FM.
3105G00026 Fonaments de materials
 Estudi dels materials, la seva vinculació amb els sistemes constructius, tecnologia i posada en obra. Estudi del sòl. Coneixement i anàlisi de la normativa aplicable als materials de construcció.
3105G11001 Geotècnia
 Geotècnia aplicada, mecànica del sòl orientada a la classificació i caracterització dels sòls i els seus comportaments.
3105G11013 Gestió de projectes i obres
 Estratègies de gestió. Auditoria de projectes. Tècniques d'estudi i comparació d'ofertes. Contractació d'obres. Tècniques per la gestió de la informació i organització d'obra. Gestió en la contractació en l'àmbit públic.
3105G12010 Història de l´art i l´arquitectura 1
 Història de l'arquitectura i de les formes d'expressió artística més directament relacionades. Història de l'arquitectura, de la construcció i de l'urbanisme.
3105G11007 Història de la construcció
 La construcció a la prehistòria. La construcció a l'antiguitat: les civilitzacions orientals i occidentals. La construcció a l'Edat Mitjana. La construcció a l'Edat Moderna. La construcció després de la revolució científica i industrial.
3105G00033 Instal.lacions 1
 Implantació de serveis en xarxes urbanes. Abastament d'aigua. Aigua freda sanitària (AFS). Aigua calenta sanitària (ACS). Sanejament. Petita depuració. Gas. OBJECTIUS: 1.- Conèixer la normativa vigent aplicable en cada instal•lació. 2.- Tenir criteris de disseny per aplicar en cada cas les solucions adequades. 3.- Conèixer els materials existents. 4.- Saber calcular els elements que intervenen en una instal•lació, així com els espais que ocupen dins dels edificis. 5.- Saber com es realitza la posta en obra. 6.- Criteris de control i manteniment.
3105G00034 Instal.lacions 2
 Protecció contra incendis Electricitat Il·luminació Qualitat de l'aire interior: ventilació i evacuació de fums. Arquitectura passiva. Calefacció Aire Condicionat Telecomunicacions Elevació vertical OBJECTIUS: - Conèixer la normativa vigent aplicable en cada instal·lació. - Tenir criteris de disseny per aplicar an cada cas les solucions adequades. - Conèixer els materials existents. - Saber calcular els elements que intervenen en una instal·lació, així com els espais que ocupen dins els edificis. - Saber com es realitza la posta en obra. - Criteris de control i manteniment.
3105G11025 Introducció al control de costos de la construcció
 Objectiu del control de costos. Determinació de l'objectiu. Particularitats del CC per l'empresa promotora. Particularitats del CC per l'empresa constructora. Causes de desviació. Documentació de suport. Recull i tractament de la informació.
3105G01045 Introducció al PFG
 Anàlisi de tipologíes de projectes arquitectònics dirigida a l´elecció del TFG
3105G11021 Manteniment d'edificis
 Introducció i conceptes bàsics del manteniment. Sistemes de revisió i inspecció dels edificis. El decret 67/2015, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el Llibre de l’edifici.. La gestió del Llibre de l'edifici. El manteniment de fonamentacions, estructures, façanes, cobertes, revestiments i instal•lacions.
3105G11008 Materials 1
 Aprofundiment en les propietats, tipologies, adequació a la construcció, usos, etc. dels materials següents: Ceràmiques. Aglomerants i Aglomerats. Conglomerants i Conglomerats (Morters i Formigons)
3105G11009 Materials 2
 Aprofundiment en les propietats, tipologies, adequació a la construcció, usos, etc. dels materials següents: Materials orgànics (Fusta i Suro), Resines sintétiques, Pintures, Vidres i Metalls
3105G11011 Organització, planificació i equips d'obra 1
 Conceptes i criteris fonamentals per la programació i planificació d'obres.Sistemes de planificació i la seva representació. Coneixements de la maquinària i equips d' obra en les diferents fases d' execusió.Pla proper d' obra: elements i mitjans per a la implantació d' obres. Anàlisi i criteris per la relació de dependència de les diferents activitats d'obra.
3105G11012 Organització, planificació i equips d'obra 2
 Anàlisi i criteri per la relació de dependència de les diferents activitats d' obra.Interrelació entre les zones de l' edifici de diferent ús. Resolució de casos en funció de la tipologia de l' edifici (unifamiliar/plurifamiliar), el seu emplaçament i el tipus de terreny.
3105G00032 Patologia i rehabilitació
 Introducció a les patologies de la construcció, a la rehabilitació d'edificis: terapèutica, i a l'elaboració de manuals i plans de manteniment.
3105G11020 Patologia i rehabilitació de l'envolvent i els acabats
 S'estudiaran les patologies de l'envolvent de l'edifici, dels interiors i de les instal·lacions.
3105G11019 Patologia i rehabilitació estructural
 Tècniques de rehabilitació i restauració: objectius, anàlisi dels mètodes d'actuació, elecció de solucions, criteris generals per a l'execució. Les cartes de restauració: història i teoria de la restauració.
3105G12023 Projectes 7
 REHABITAR 1 Estudi del habitat existent com materia del projecte. Rehabilitació, reutilització, reforma.
3105G12024 Projectes 8
 REHABITAR 2 Estudi del habitat existent com materia del projecte. Rehabilitació, reutilització, reforma.
3105G11018 Projectes tècnics
 L'assignatura de Projectes tècnics s'entén com una assignatura de síntesi de la majoría de coneixements adquirits durant la carrera. Es pretén aproximar a l'alumne al desenvolupament de l'activitat professional pròpia d'una oficina tècnica mitjançant tres punts bàsics: 1) Un sistema de formació, en el que la funció docent és plantejar qüestions, incitant a que sigui l'alumne qui analitzi, gestioni i proposi solucions concretes. 2) Fomentar el raonament i la comprensió de la interacció dels diferents elements i sistemes que intervenen en el procés edificador, tant des de el punt de vista tecnològic com de la gestió de la tecnologia. 3) La voluntat que l'alumne tingui una participació activa a les aules i que s'involucri al màxim en el treball o projecte que desenvolupa.
3105G11014 Seguretat i salut laboral
 Marc general, conceptes fonamentals i disposicions legals i reglamentàries de PRL. Subordinació de la reglamentació sectorial, harmonització, anàlisi i esquemes de vinculació. Les responsabilitats dels agents intervienents. Identificació, avaluació i control de riscos laborals. Els instruments de gestió de la PRL (EBSST,ESST,PSST). Anàlisi de les proteccions d’ús comú a les obres de construcció, col•lectives i individuals.
3105G11023 Sistemes de planificació d'obres i el seu control
 Introducció a la planificació. L'obra com a unitat de planificació. Activitats i dependències. Gràfics utilitzats. El diagrama de barres (Gantt). El diagrama de fletxes (CPM o PERT). El mètode de les precedències (ROY). Rendiments, organització dels equips i seguiment de la planificació.
3501MO2844 Taller integral de construcció
 Intensificació dels continguts de les assignatures de construcció, estructures i instal.lacions
3501MO2845 Taller integral de projectes
 Intensificació dels continguts de les assignatures de projectes, urbanisme i composició
3105G11017 Valoracions i taxacions
 Introducció al valor immobiliari. Mètodes de valoració. Normativa d'aplicació. Procediment de taxació. Interpretació d'informes de taxació. Valoracions cadastrals. Peritacions.


EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA

Codi Títol assignatura
Descriptor
3105G00023 Expressió gràfica 1
 Bloc-1. Representació i interseccions en dièdric i axonometria Bloc-2. Introducció al Dibuix Arquitectònic Bloc-3. Perspectiva cònica frontas i angulada Bloc-4. Representació de les ombres arquitectòniques
3105G00025 Expressió gràfica 3
 Anàlisi d'un edifici a través la representació gràfica a mà alçada I de manera informàtica. Des de la seva implantació en el territori (E.1/10000) fins a la definició constructiva màxima (E.1/1). Utilitzant totes les escales intermitges segons normativa Din per aconseguir la representació real d'un projecte construit.
3105G12002 Representació arquitectònica 2
 Sistemes de representació, ideació gràfica, dibuix per ordinador en dues i tres dimensions
3105G12039 Teoria de la imatge
 Fonaments de la visualització. Tipologies dels llenguatges visuals. Fotografia, cinema, il.lustració, comunicació multimèdia. Producció dels missatges gràfics.
3105G11003 Topografia i replantetjos
 Estudi dels sistemes de representació de terrenys i altres elements sobre un pla. Sistemes per mesurar distàncies i angles. Instruments topogràfics. Planimetria, altimetria i taquimetria. Aplicacions de la topografia i replantejaments.


PROJECTES ARQUITECTÒNICS

Codi Títol assignatura
Descriptor
3105G12026 Aula d´arquitectura 1
 Taller intensiu de projectes arquitectónics 1
3105G12027 Aula d´arquitectura 2
 Taller intensiu de projectes arquitectónics 2
3105G12014 Composició 2
 Teoria de l'arquitectura des del llegat del manierisme fins al segle XIX i la seva fortuna a la producció del segle XX.
3105G12047 Cultura i projecte
 Anàlisis sobre els problemes actuals de l´arquitectura contemporània
3105G12011 Història de l´art i l´arquitectura 2
 Història de l'arquitectura i de les formes d'expressió artística més directament relacionades. Història de l'arquitectura, de la construcció i de l'urbanisme.
3105G12012 Història de l´art i l´arquitectura 3
 Història de l'arquitectura i de les formes d'expressió artística més directament relacionades. Història de l'arquitectura, de la construcció i de l'urbanisme. Teoria de la conservació del patrimoni arquitectònic.
3105G01045 Introducció al PFG
 Anàlisi de tipologíes de projectes arquitectònics dirigida a l´elecció del TFG
3105G12034 Projecte de restauració arquitectònica
 Conservació i restauració del patrimoni construit. Fonaments teòrics i analisi de models.
3105G12017 Projectes 1
 INTRODUCCIÓ AL PROJECTE
3105G12018 Projectes 2
 ARQUITECTURA QUOTIDIANA . Introducció a l’habitatge: la casa aïllada. Crítica sobre l´idea d'habitar' .
3105G12019 Projectes 3
 HABITATGE I ESPAIS INTERMEDIS
3105G12020 Projectes 4
 RESIDÈNCIES 2. L´habitatge plurifamiliar aillat o entre mitgeres. Tipologíes, programes funcionals i tecnologíes. Relació amb l´entorn.
3105G12021 Projectes 5
 Anàlisi d'obres d'arquitectura moderna i contemporània. Anàlisi, estudi i discussió crítica de programes funcionals d´ edificis públics. Estudi de les condicions de l'entorn. L'arquitectura i les idees. Arquitectura i tecnologia. Desenvolupament de projectes arquitectònics. Desenvolupament de projectes de nova planta i de conservació del patrimoni arquitectònic.
3105G12022 Projectes 6
 PROJECTE I CONTEXT 2 : CIUTAT DIFOSA Arquitectura en entorns periurbans. Estudi de precedents i mètodes d´intervenció
3105G12023 Projectes 7
 REHABITAR 1 Estudi del habitat existent com materia del projecte. Rehabilitació, reutilització, reforma.
3105G12024 Projectes 8
 REHABITAR 2 Estudi del habitat existent com materia del projecte. Rehabilitació, reutilització, reforma.
3105G12025 Projectes 9
 CONDENSADORS SOCIALS. Edificis i equipaments públics. Gran escala en context metropolità.
3105G12001 Representació arquitectònica 1
 Representació i transformació parcial d’espais arquitectònics reals amb la introducció, modificació o adaptació de diferents elements arquitectònics. Representació d’edificis i espais arquitectònics no visitables, de qualitat arquitectónica reconeguda a partir de plànols i fotografíes.
3105G12002 Representació arquitectònica 2
 Sistemes de representació, ideació gràfica, dibuix per ordinador en dues i tres dimensions
3105G12037 Saber veure l´arquitectura
 Crítica visual de l´arquitectura. La visita arquitectónica, el caminar i el viatge com experiència formativa
3501MO2845 Taller integral de projectes
 Intensificació dels continguts de les assignatures de projectes, urbanisme i composició
3105G12038 Utopia i avantguarda
 Revisió del moviment modern i de les seves arrels ideològiques.


URBANÍSTICA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Codi Títol assignatura
Descriptor
3105G11002 Aspectes legals en la contractació d'obres
 El marc legal en la contractació d'obra en l'àmbit públic i privat. El contracte d'obra. Conceptes i principis generals de l'urbanisme. El planejament urbanístic.
3105G00039 Dret en edificació
 Legislació general aplicada al sector. L'exercici de la professió i les responsabilitats derivades de l'exercici professional. El procés de l'edificació (LOE). Dret urbanístic
3105G00025 Expressió gràfica 3
 Anàlisi d'un edifici a través la representació gràfica a mà alçada I de manera informàtica. Des de la seva implantació en el territori (E.1/10000) fins a la definició constructiva màxima (E.1/1). Utilitzant totes les escales intermitges segons normativa Din per aconseguir la representació real d'un projecte construit.
3501MO2845 Taller integral de projectes
 Intensificació dels continguts de les assignatures de projectes, urbanisme i composició
3105G12028 Urbanística 1
 Introducció a l’urbanisme: la descripció com pas previ al projecte. Assentaments urbans. Assentaments residencials del segle XIX i XX. Morfologia urbana.
3105G12029 Urbanística 2
 Projecte urbà a un poble del gironès. Projecte, imatge i paisatge urbans. El curs d’Urbanística 2 completa la introducció als temes de la disciplina urbanìstica mitjançant l’anàlisi detallada d’uns projectes d’urbanisme del segle XIX i XX que puguin servir de referent a l’hora d’aplicar els continguts teòrics en els exercicis pràctics. La finalitat del curs és familiaritzar l’alumnat amb les eines específiques del projecte urbanístic, amb les diferents formes de racionalitats que són a la base del projecte, amb la seva representació bidimensional i tridimensional. Els treballs analitzaran els nuclis urbans mitjançant l’anàlisi morfo-tipològica com a pas previ a la redacció d’intervencions i de projectes en els espais buits de la ciutat .
3105G12030 Urbanística 3
 Planificació i intervenció urbana sostenible
3105G12031 Urbanística 4
 El projecte dels paisatges rurals. Estratègies pel desenvolupament sostenible del territori
3105G12032 Urbanística 5
 Implantació territorial dels usos no residencials. El planejament supramunicipal. Especial atenció als Plans Directors Urbanístics. Estudi dels usos d'activitats industrials, comercials, i d'activitats en sòl rural.