Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Càtedres

If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Càtedres

Càtedra de Responsabilitat Social Universitària

La responsabilitat social, la sostenibilitat i la solidaritat constitueixen l’eix central de la Tercera Missió de la universitat. L’objectiu d’aquesta missió ha de ser contribuir a un model d’innovació i de desenvolupament social, cultural, econòmic i ambiental socialment responsable, solidari i sostenible. La RSU té un paper estratègic en la transferència de coneixement i de tecnologia, combinant la innovació amb el benestar de la societat.

La Càtedra RSU vol promoure la investigació i la transferència de coneixement per respondre als desafiaments actuals de la societat des de la responsabilitat social, econòmica i ambiental a tots els nivells: responsabilitat personal, responsabilitat corporativa i responsabilitat universitària.

   

 

       

Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació

La Càtedra Unesco de Polítiques Culturals i Cooperació es crea a la Universitat de Girona d'acord amb la voluntat d'aquesta institució de fomentar la cooperació internacional tal com es manifesta en els seus Estatuts.

L'àmbit temàtic de la Càtedra Unesco està molt relacionat amb un conjunt de circumstàncies històriques i disciplinàries que han permès situar la reflexió teòrica sobre polítiques culturals territorials feta a Catalunya com un referent important arreu i un potencial important de transferència. La realitat actual i els processos realitzats a l'Estat espanyol aporten una reflexió interessant sobre el paper de les ciutats i les polítiques locals en el camp de la cultura. La nostra pràctica és fruit d'una experimentació que té com a referència els processos de descentralització que molts països estan portant a terme com a estratègia d'adequació a noves realitats socials. Les polítiques de proximitat adquireixen un paper molt important com a equilibri amb les tendències més globalitzadores. La seva funció com a eina de desenvolupament s'evidencia en les noves tendències dels programes de la Unió Europea, Consell d'Europa, BID etc.

     


   

Els objectius generals de la Càtedra, tal com consten a l'article 3 del Conveni de creació, són:

"Establir i consolidar la cooperació entre la Xarxa d'institucions llatinoamericanes, europees i de la ribera mediterrània, i crear estudis de postgrau en Desenvolupament Humà en relació íntima amb programes de recerca aplicats a plans d'actuació d'acord amb les condicions i necessitats específiques dels respectius entorns. Això ha de permetre una transferència ràpida i eficaç de coneixements i la interrelació universitat/societat mitjançant activitats d'extensió universitària amb accions comunitàries per assolir un Desenvolupament Humà que involucri els actors locals i que tingui en compte la seva diversitat cultural i ètnica.

No es tracta només de divulgar les activitats desenvolupades per la Càtedra, sinó també -i sobretot- d'establir canals de diàleg entre la societat civil i les administracions públiques i crear espais i estructures que permetin la concreció de processos de participació comunitaris per a la presa de decisions en els quals els actors socials (conscienciats i capacitats mitjançant una metodologia d'Investigació-Acció Participativa) puguin transformar la seva realitat de forma autodirigida. En definitiva, es tracta de constituir, a llarg termini, un centre d'excel·lència avançat d'estudis i recerca aplicada en l'àmbit del Desenvolupament Humà a partir dels criteris de la UNESCO i del PNUD".