Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Consejo Social

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

25/02/2019
Convocatòria d'ajuts 2019 per a dur a terme Projectes Institucionals
Convocatòria d'ajuts 2019 per a dur a terme Projectes Institucionals

Aquesta convocatòria té per objecte concedir ajuts a les Facultats, Escoles, Departaments, Instituts universitaris de recerca, Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach, Càtedres i altres estructures de recerca, de la Universitat de Girona.

L'ajut es per desenvolupar projectes i activitats emmarcades en alguna d’aquestes accions:

a) Activitats destinades a Estudiants de Batxillerat per fomentar el coneixement i tenir un primer contacte amb la Universitat.
b) Activitats que apropin a la societat la recerca i transferència del coneixement universitària
c) Activitats que apropin a la societat la docència universitària.
d) Activitats que facilitin la promoció i atracció del món laboral a la Universitat.

 

2. Dotació pressupostària i import dels ajuts

Es destinaran a aquesta convocatòria un total de 15.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 481.99 i a la subunitat de despesa 03.01.006 i seran distribuïts en 2 convocatòries de 7.500 € cadascuna

Els ajuts aprovats en aquesta convocatòria es podran sol·licitar per aquells projectes o activitats realitzades durant l’any 2019.

En el cas que un cop feta la puntuació, valoració i distribució dels ajuts quedés romanent, la Comissió avaluadora si ho creu oportú, podrà ampliar la dotació econòmica concedida d’alguns dels projectes o activitats considerats de major interès per la Comissió si a aquests no se’ls ha concedit l’import màxim, o bé afegir-ho a la propera convocatòria.

3. Beneficiaris

Podran sol·licitar aquests ajuts els titulars dels òrgans de direcció les Facultats, Escoles, Departaments, Instituts universitaris de recerca, Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach, Càtedres i altres estructures de recerca, o, persona en qui deleguin.

Cada unitat podrà obtenir com a màxim dos ajuts per anualitat.

 

4. Modalitat dels ajuts

Els ajuts associats a aquesta convocatòria estran destinats al pagament de projectes o activitats descrites al punt 1 a l’objecte d’aquesta convocatòria.

L’import màxim de cada ajut serà d’un màxim de 1.500 € i es destinarà a cobrir totalment o parcial l’import del projecte o activitat sol·licitat.

 

5. Formalització de sol·licituds i documentació

Les sol·licituds s’adreçaran a la secretaria del Consell Social i s’hauran de registrar a qualsevol oficina de registre de la Universitat de Girona.

No s’admetrà cap sol·licitud que no hagi estat registrada (Annex núm. 1).

A la sol·licitud s’haurà d’adjuntar, la documentació següent:

  1. Memòria de l’activitat/projecte que es vol desenvolupar.

    La memòria ha d’incloure la següent informació detallada:

ID Apartat

Memòria

Extensió màxima

1

Calendari de realització de l’activitat

1 pàgina

2

Justificació de l’adequació de l’activitat a la finalitat de l’ajut i als criteris específics de concessió

3 pàgines

3

Previsions pel que fa a la comunicació i difusió de l’activitat i del suport d’aquesta activitat per part del Consell Social

1 pàgina

4

Pressupost detallat d’ingressos, amb exclusió de l’ajut que se sol·licita

1 pàgina

5

Declaració d’altres ajuts sol·licitats a altres estaments o que hagin estat concedits per al mateix projecte

1 pàgina

6

Relació de tot el professorat que col·laborarà en l’activitat

1 pàgina

7

Aportació d’informació addicional

2 pàgines

 

  1. Pressupost del projecte o activitat que es vol desenvolupar.

 6. Termini de presentació de les sol·licituds

S’obriran dos terminis de presentació de sol·licituds per a l’any 2019:

a)        Primer termini, del 25 de febrer al 25 de març de 2019

b)        Segon termini, de l’1 juliol al 30 de setembre de 2019

 

A cada termini es destinaran un total de 7.500 € a ajuts totals o parcials.

En un termini màxim de 20 dies hàbils, des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, el Consell Social farà pública la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Universitat de Girona, amb indicació de les causes de denegació i de les possibles esmenes que siguin necessàries per a l’admissió, concedint a tals efectes un termini no superior a 10 dies hàbils a partir de la publicació de la llista i advertint als interessats que en cas de no esmenar la seva sol·licitud se’ls tindrà per desistits de la mateixa, tal com disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Finalitzat aquest període, es farà pública al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Universitat de Girona la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses.

7. Avaluació i selecció

L’òrgan de selecció de la present convocatòria serà la Comissió d’Econòmica, Pressupost i Patrimoni del Consell Social, que dictarà la corresponent proposta de resolució. Aquest acord de proposta serà elevat a la presidenta del Consell Social en el termini màxim de 5 dies naturals.

Aquesta comissió està formada per:

El president de la comissió

La presidenta del Consell Social

El representant nomenat pel Parlament de Catalunya

El representant del personal docent i investigador

La gerent

 

El secretari del Consell Social assistirà amb veu i sense vot.

 

La Comissió Avaluadora decidirà els criteris de valoració dels ajuts d’aquesta convocatòria, prioritzant en qualsevol cas la seva originalitat, innovació i utilitat.

Es faculta a la Comissió Avaluadora per a decidir i resoldre totes aquelles qüestions que no es trobin previstes en aquesta convocatòria.

 8. Règim de notificació, publicació i protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb el que estableix l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, tots aquells actes que es dictin en aquesta convocatòria seran notificats a les persones interessades mitjançant publicació al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Universitats de Girona.

 

9. Resolució

La presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona resoldrà aquesta convocatòria en el termini màxim de 15 dies des de la data de la proposta de resolució de la Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni del Consell Social. La resolució  es publicarà al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Universitat de Girona

 

10. Règim d’impugnacions

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa i independentment de la seva execució immediata, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el rector de la Universitat de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

11. Obligacions del beneficiari/a de l’ajut

Són obligacions del beneficiari:

  1. L’acceptació d’aquestes bases i el seu compliment

  2. Destinarl’ajut a la finalitat per la qual s’ha concedit.

  3. Comunicar la renúncia, en el seu cas, mitjançant escrit registrat a l’adreça de la Secretaria del Consell Social.

 

12. Incompatibilitats de l’ajut

Aquests ajuts són incompatibles amb els de la convocatòria Ajuts PDI del Consell Social.

 

13. Acceptació de l’ajut

L’endemà de la publicació de la resolució de la presidenta s’obrirà el període d’acceptació de l’ajut per un termini de 10 dies hàbils.

En cas que algun candidat proposat per obtenir l’ajut no l’accepti en el termini indicat, hi renunciï o se li revoqui, l’òrgan de selecció podrà atorgar l’ajut al sol·licitant a qui pertoqui de la llista d’espera, segons els criteris d’adjudicació de l’ajut.

 

Les persones substitutes tindran un termini d’acceptació de l’ajut de 10 dies hàbils des de la data de notificació per part de la secretaria del Consell Social.

 

14. Incompliments i revocació de l’ajut

L’incompliment total o parcial de les obligacions o dels requisits establerts en les bases d’aquesta convocatòria, així com les condicions, si és el cas, que figurin en la resolució de concessió, o per ocultació o falsejament de dades, donarà lloc a la pèrdua del dret al cobrament de l’ajut i a l’obligació de reintegrar els imports rebuts, amb la tramitació prèvia del corresponent expedient.

 

 

 Resolucio ajuts institucionals_definitiu.pdf