Consell Social

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

15/03/2017
Convocatòria 2017 d'ajuts del Consell Social al personal docent i investigador (PDI)
Convocatòria ajuts

S'ha obert periode de presentació de sol·licituds d'ajuts al Personal Docent i Investigador (PDI).
El termini de presentació de les sol·licituds és del 15 de marc al 15 de maig de 2017, a les 13.30 hores.

Aquesta convocatòria té com a finalitat atorgar ajuts per a activitats de divulgació de la recerca i de projecció impulsades per facultats o escoles, departaments, instituts universitaris de recerca i centres adscrits a la xarxa TECNIO que es desenvolupin durant l’any 2017, que no siguin de caràcter intern i que, per tant, comportin una col·laboració amb la societat o una incidència especial sobre aquesta, preferentment en l’àmbit de les comarques gironines o àrea d’influència de la UdG. També tindran aquesta consideració les accions adreçades als nivells educatius preuniversitaris.

 

Pot presentar sol·licituds tot el personal acadèmic amb vinculació a la UdG a temps complet, amb el vistiplau del responsable de la unitat corresponent (facultat o escola, departament, institut universitari de recerca, centre adscrit a la xarxa TECNIO), a la qual s’abonarà, si escau, la quantitat concedida.

http://www.udg.edu/tabid/4526/Default.aspx