Consell Social

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

10/12/2015
El Consell Social aprova el pressupost de la UdG per al 2016
El Consell Social aprova el Pressupost de la UdG per al 2016

D'acord el que estableix l’article 89.c, de la Llei d’Universitats de Catalunya, i l’article 8.4 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social, el Consell Social de la UdG ha aprovat en la sessió ordinària núm. 6/15, de 10 de desembre, el pressupost de la UdG de l'exercici 2016

També aprova:

- Elevar un informe favorable al Consell de Govern de la memòria de verificació del Màster Universitari en Patrimoni i Paisatge Cultural.

- Elevar un informe favorable al Consell de Govern de la memòria de reverificació del Grau en Publicitat i Relacions Públiques.

- Elevar un informe favorable al Consell de Govern de la modificació de la denominació dels estudis de Grau en Arquitectura Tècnica per Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació.