If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Social Council

Normativa

Normativa

       

NORMATIVA AUTONÒMICA

 

NORMATIVA UNIVERSITÀRIA

           
  • Estatuts de la UdG. ACORD GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre.

 

 

NORMATIVA ESTATAL