If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Social Council

Comissió de Comunitat Universitària

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Membres de la Comissió de Comunitat Universitària

President
 • Josep Arnau Figuerola
Membres
 • Xavier Casas Roque
 • Ramon Fina Figueras
 • Ingrid Rahola Duch
 • Angel Bosch Solera
 • Elena Ribera Garijo
Convidat
 • Joan Manuel del Pozo Alvarez

Funcions

Funcions respecte a la comunitat universitària 
(Llei d’Universitats de Catalunya. Cap. III. Article 90) 
 
 1. Acordar, si s'escau, dins dels límits que fixi el Govern de la Generalitat i a proposta del consell de govern de la universitat, l'assignació singular i individual de retribucions addicionals per mèrits docents, de recerca i de gestió al personal docent i investigador funcionari i contractat. 
 2. Aprovar la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la universitat, i les modificacions i la despesa que comporten. 
 3. Determinar els llocs als quals correspon l'assignació d'un complement específic amb l'import del dit complement, i fixar la quantia total destinada a l'assignació del complement de productivitat i les gratificacions extraordinàries, i aprovar els criteris per a assignar-los i distribuir-los i les quantitats de les indemnitzacions per raó de servei. 
 4. Informar sobre els convenis col.lectius del personal laboral de la universitat, abans de formalitzar-los. 
 5. Estudiar i acordar, si escau, la proposta de nomenament del gerent o la gerent presentada pel rector o rectora, i aprovar-ne, d'acord amb el rector o rectora, les condicions del contracte. 
 6. Promoure, en tots els àmbits de la comunitat universitària, la participació dels estudiants en els òrgans de govern de la universitat, i també la divulgació de llur tasca. 
 7. Acordar, a fi de garantir la no-exclusió de cap estudiant per raons econòmiques, la política de beques,d'ajuts i de crèdits per a l'estudi i la recerca que, si escau, atorgui la universitat amb càrrec als seus pressupostos, d'acord amb els principis de publicitat, concurrència i objectivitat. 
 8. Aprovar les normes que regulen el progrés i la permanència dels estudiants a la universitat, atenent les característiques dels diferents estudis, de manera que evitin la discriminació dels estudiants. 
 9. Promoure la col·laboració entre la universitat i altres entitats públiques o privades, amb la finalitatde completar la formació dels estudiants i les persones titulades de la universitat i de facilitar-ne l'accés al món del treball. 
 10. Vetllar per la correcta inserció laboral dels titulats de la universitat.