Consell Social

Acords

Acords presos pel Cosell Social entre 1998 i 2010

Acords 1998-2010

Acords presos pel Consell Social a partir d'octubre de 2010

Any Òrgan Acte administratiu
Any Òrgan Acte Sessió Article
2017 Ple del Consell Social Acords Ple1/17 Proposta de rectificació d’errades materials, amortització de dos llocs de treball i, a canvi creació d’un lloc de treball nou en la relació de llocs de treball
2017 Ple del Consell Social Acords Ple1/17 Pressupost 2017 de la Universitat de Girona
2017 Ple del Consell Social Acords Ple1/17 Pressupost de l’exercici 2017 del Consell Social
2017 Ple del Consell Social Acords Ple1/17 Participació del Gabinet de mentoria social de la UdG a la coordinadora de mentoria social
2017 Ple del Consell Social Acords Ple1/17 Proposta del reconeixement d’empresa de base tecnològica (EBT) de la UdG al projecte “3STECH” i la seva constitució
2017 Ple del Consell Social Acords Ple1/17 Informe al Consell de Govern de la memòria del Màster Universitari en Cultura Jurídica: seguretat i dret
2017 Ple del Consell Social Acords Ple2/17 Exempció de lloguer d’aules de la Facultat de Dret a favor de European Youth Parliament España
2017 Ple del Consell Social Acords Ple2/17 Proposta de la despesa pluriennal relativa al conveni entre la Universitat de Girona i la Fundació Rafael Masó
2017 Ple del Consell Social Acords Ple2/17 Proposta de modificació de l’acord del Consell Social en relació a l’aportació econòmica única de la UdG al Parc Científic i Tecnològic, per un valor de 3.394.690 € aprovat en la sessió ordinària núm. 7/16,de 20 d’octubre
2017 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP1/17 Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i la Fundació Jaume Casademont relatiu a l’atorgament de les Beques Jaume Casademont
2017 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP1/17 Proposta de despesa pluriennal relativa a la contractació conjunta de les revistes electròniques ScienceDiret (Elsevier) (BDC) mitjançant el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
2017 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP1/17 Proposta de despesa pluriennal relativa a la contractació dels serveis d'assessorament de la UdG en temes fiscals
2017 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP1/17 Proposta de despesa pluriennal relativa a la contractació de la prestació del servei de manteniment de la jardineria i de les zones exteriors dels diferents campus de la UdG
2017 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP1/17 Proposta de ratificació de les tarifes del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a l'exercici 201