Consell de Direcció

Inici

Contacte

Rectorat

Plaça Sant Domènec, 3
Edifici Les Àligues Enllaç al mapa de situació
17071 Girona
Tel. 972 418041
Fax 972 418031
rector@udg.edu

 

 

 

Consell de direcció

El Consell de Direcció és l'òrgan de naturalesa política d'assistència al rector o rectora.

Composició:

a) El rector o rectora
b) El secretari o secretària general
c) Els vicerectors i les vicerectores
d) El o la gerent

El Consell de Direcció assisteix el rector o rectora per al desenvolupament de les seves competències i en particular de les de direcció, govern i gestió de la Universitat, desenvolupament de les línies d'actuació apropiades pels corresponents òrgans col·legiats i execució dels seus acords.

Correspon al rector o rectora el nomenament, la revocació i la definició de funcions dels membres del Consell de Direcció. El rector o rectora ha de donar comptes al Consell de Govern i al Claustre Universitari de la composició del Consell de Direcció i de les funcions dels membres corresponents. Els membres nomenats pel rector o rectora han de cessar quan es produeixi la presa de possessió d'un nou rector o rectora.