Activitats 12-13

Activitats 2015-2016

13/12/2012
Culmina el procés de digitalització del Fons Especial Jaume Vicens Vives
imatge

La Biblioteca de la UdG ha culminat el procés de digitalització del Fons Especial Jaume Vicens Vives, la qual cosa representa una via d’accés remot per a investigadors i per a totes les persones interessades en l’historiador gironí.

Tenir i mantenir un fons especial no és un regal, sinó tota una responsabilitat. D’entrada, la catalogació és més lenta del que seria habitual en una col·lecció de llibres, perquè en general, apareixen tota mena de detalls que alenteixen la feina del bibliotecari. I el cas de Vicens Vives ho és de manera especial, perquè dels llibres i dels manuscrits en surten fotografies, notes, algun bitllet de tren fet servir com a punt de lectura, i també dedicatòries, moltes dedicatòries que posen de manifest fins a quin punt era ample el món de relacions de l’historiador gironí.

El treball de la Biblioteca de la UdG ha consistit a fixar tots aquests detalls, digitalitzar-los i fer-los accessibles als investigadors i a les persones interessades en l’obra de Vicens que, a partir d’ara, trobaran al web de la biblioteca la correspondència, els apunts o els programes que constitueixen una part del Fons. La finalització de la digitalització del Fons coincideix, a més, amb petits canvis al web del CCUC que ara recull, de manera específica, els Fons Especials de les universitats públiques catalanes.

Com va posar de manifest Antònia Boix, directora de la Biblioteca de la UdG, el treball que es presentava ha estat un procés de llarg abast, que va començar des del mateix moment de la recepció del Fons i que ha estat dut a terme gràcies a la constància dels bibliotecaris del centre i del suport econòmic de diverses institucions.

El vicerector de Relacions Institucionals, Societat i Cultura, Joaquim M. Puigvert, va manifestar que la Universitat se sentia orgullosa, tant del fet de disposar d’un catàleg important de Fons Especials –i va recordar el de Pierre Vilar, el de Ferrater Mora o el de Jordi Nadal, entre d’altres–, com perquè la seva digitalització suposava posar-lo “a disposició dels historiadors, que l’han d’utilitzar”. Tot seguit, va enumerar l’impacte que el Fons Vicens ha tingut en la realització de diferents treballs historiogràfics i va afirmar que “ens il·lumina sobre qüestions que va apuntar Vicens que, com la dels Remences, suposen futures línies de recerca”.

 

Es presenta la col·lecció Papers de l’IRH

Al mateix acte es va presentar la col·lecció Papers de l’IRH l’objectiu de la qual el va descriure el professor Xavier Torres com "la voluntat de donar a conèixer l’activitat de l’IRH, que podria quedar difuminada, com són els resultats de les jornades, els congressos o els debats”. Va afegir que la col·lecció també es postulava com un espai d’intercanvi científic de caràcter interdisciplinari, perquè els interessava establir contactes amb altres grups de recerca. “Esperem esdevenir una col·lecció de referència, des d’un bon començament en format clàssic, en paper, però més endavant també en format digital, perquè volem que convisquin tots dos”, va concloure. A continuació, Núria Sala i Marco Aparicio van exposar, de manera sumària, els continguts dels dos primers números de la col·lecció, ja publicats.

Més informació sobre Papers de l’IRH, aquí i aquí.