Centre d’Estudis de Postgrau

Qualitat

Contacte

Centre d'Estudis 
de Postgrau
Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Centre d’Empreses - Giroemprèn
Pic de Peguera, 11
17003 Girona

Tel. +34 972 210 299
cep@udg.edu

 

Com arribar al CEP:

 

Preinscripció oberta

Qualitat

La millora contínua. El procés d'acreditació.

Totes les titulacions universitàries oficials han de passar pel procés d'acreditació abans dels sis anys a comptar des de la seva verificació inicial (o darrera acreditació), en el cas dels graus i doctorats, i abans dels quatre anys, en el cas dels màsters.


La verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de titulacions oficials es realitza d’acord amb el  marc VSMA (AQU2016). 

Per a cada procés es crea un Comitè d'Acreditació Interna (CAI) coordinat pel responsable de qualitat de centre. 

 
2017: Procés d'acreditació de la titulació de Màster en Sostenibilitat i Gestió de l'Edificació en el Sector Turístic.

 

La millora contínua. El procés de seguiment.

El sistema de seguiment és l’eina de gestió que ha de permetre el procés de millora contínua i que culmina amb la validació externa dels resultats. El procés es centra en la comparació entre el disseny dels títols i el seu desenvolupament ordinari, ha d’identificar si es produeixen desviacions, avaluar-les i proposar accions de millora per corregir-les. El responsable de qualitat de centre coordina i dóna suport al procés.

L’informe de seguiment es construeix anualment mitjançant l’anàlisi de les dades del curs anterior, l’evolució dels indicadors i el seguiment de les accions de millora programades per a cada un dels estudis. Aquest seguiment es consolida a nivell de centre en un únic document que elabora i aprova la comissió de qualitat, s’informa a la comissió de govern del Centre d'Estudis de Postgrau i s’aprova a la Junta del Centre Adscrit. Finalment el document s’envia a l’AQU.

 

Els informes de seguiment poden ser consultats en aquest enllaç.

 

PROGRAMA FOMENT INNOVACIÓ DOCENT I MILLORA QUALITAT EN LA DOCÈNCIA (novetat- termini obert)

 

El Programa de foment de la innovació docent i de la millora de la qualitat de la docència 2017-2018.  Enllaç del programa , model de sol·licitud i registre de sol·licituds Subprograma 3.

Propostes de treball pel subprograma 2: Desenvolupament i potenciació dels projectes estratègics singulars dels centres docentsenllaç propostes subprograma 2. 

Model de sol.licitud dels subprogrames

 

La Comissió de Qualitat del Centre d'Estudis de Postgrau

Aquesta comissió és l’òrgan responsable dels processos de qualitat relatius a les titulacions oficials del Centre d'Estudis de Postgrau. Així, la CQC ha de vetllar per la qualitat en el plantejament i desplegament dels processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació dels estudis de màster impartits en el centre, així com també dels processos del SGIQ (Sistema de Gestió Intern de la Qualitat) a nivell de centre docent.

Les Comissions de Qualitat del Centre d'Estudis de Postgrau té la composició següent:

a) Director del CEP, que la presideix,

b) La persona responsable dels processos de qualitat del centre (RespQ)

c) Els/les coordinadors/ores de tots els estudis de màster del centre docent,

d) Un/a professor/a de cada departament la docència majoritària del qual sigui en els estudis del centre,

e) 1 estudiant de màster dels estudis impartits al centre escollit pels estudiants i designat pel director,

f) 1 representant del PAS, les funcions del qual tinguin relació amb l’organització i la gestió de la docència del centre,

g) Fins a un màxim de 3 representants d’organitzacions externes relacionades amb els estudis de màster del centre docent, a proposta del director del centre docent,

h) L’administrador de l’àrea d’estudis, que farà les funcions de secretari.

i) Un membre del GPA (Gabinet de Planificació i Avaluació)