Centre d’Estudis de Postgrau

Òrgans de govern

Contacte

Centre d'Estudis 
de Postgrau
Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Centre d’Empreses - Giroemprèn
Pic de Peguera, 11
17003 Girona

Tel. +34 972 210 299
cep@udg.edu

 

Com arribar al CEP:

 

Preinscripció oberta

Òrgans de govern

El govern del Centre d'Estudis de Postgrau és exercit per:

 

  • Director

El director del Centre d’estudis de Postgrau, a qui correspon la gestió ordinària en el govern i administració del centre, serà nomenat pel rector de la Universitat, a proposta del titular del centre adscrit.

 

  • Junta de Centre Adscrit
És l’òrgan de coordinació del centre amb la universitat, té les competències següents: 

a) L’aprovació del pressupost del centre. 

b) L’aprovació de les propostes de designació del professorat. 

c) L’aprovació de la proposta de pla docent. 

d) Aprovar la proposta de nomenament dels càrrecs directius del centre, que presentarà el director del centre, tret del càrrec de director. 

e) La ratificació del catàleg de preus del CA-UdG.

f) La proposta anual de nombre de places que es proposen al Consell Interuniversitari de Catalunya. 

g) La ratificació del calendari acadèmic i els horaris. 

h) En general, totes les funcions que no hagin estat atribuïdes en les normes d’organització i funcionament expressament a altres òrgans.