Càtedra de Seguretat i Salut en el Treball

MIND SAFETY - safety matters

Informació CSST

Càtedra de Seguretat i Salut en el Treball
Escola Politècnica Superior

Campus de Montilivi mapa
17003 Girona

681 027 921 (fix) ext interna UdG 5353

dir.csst@udg.edu

catedra.csst@udg.edu

seguretat

MIND SAFETY - safety matters!

“Mind Safety - Safety Matters’’ és un projecte Europeu finançat a través del fons Erasmus+ (Ref 2015-1-PT01-KA201-013082) establint ponts entre l’educació al professorat, la formació professional i l'aprenentatge de matèries de Seguretat y Salut en el Treball als centres educatius. 

 

L'objectiu final del projecte es incrementar els coneixements en aquesta matèria dels menors de entre 14 i 18 anys, cursant estudis de secundària, batxillerat i cicles formatius. S'espera poder reduir la sinistralitat laboral dels joves en el futur, a través de la implementació d'una cultura preventiva des de l'educació, i no esperar a la seva entrada al mercat laboral, quan pot ser massa tard.

 

Aquesta col·laboració estratègica inclou diversos socis, representant diferents i complementaris camps d’expertesa, així com experiència prèvia amb els seus respectius sistemes educatius nacionals. En particular:

 

  • P1: AUTORIDADE PARA AS CONDIÇÕES DO TRABALHO (ACT)
  • P2: UNIVERSIDADE DE AVEIRO (UdA)
  • P3: ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO TECNOLÓGICA E PROFISSIONAL DA BEIRA INTERIOR (AFTEBI)
  • P4: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE–DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MUNCII (INCDPM)
  • P5: VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE PRAHA (OSRI)
  • P6: TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT (TUD)
  • P7: UNIVERSITAT DE GIRONA (UdG)

A més de promoure una forta implicació del professorat i un gran impacte en la seva intervenció, la col·laboració assegurarà en el futur la difusió dels resultats del projecte, així com de la implementació d’una xarxa persistent.


A través del suport a la formació professorat, el projecte Mind Safety els ajudarà a ampliar les seves habilitats, proveint-los de les eines necessàries per tractar les problemàtiques derivades de la Seguretat i Salut en el Treball a les escoles. S'espera involucrar al professorat en la creació de coneixement, compartint bones pràctiques, millorant la qualitat de l’ensenyament i del procés d’aprenentatge, proporcionant als joves recursos que els permetran una millor protecció de la seva salut i qualitat de vida en l'entorn laboral. 

Un dels resultats de la jornada és la edició del llibre:

Mind Safety - Safety matters!: claves para integrar la seguridad y la salud laboral en la educación secundaria. Mancebo Fernández, Núria ; Villar, Esperança ; González Carrasco, Mònica ; Vilà Vendrell, Roser. (Eds) (2017).  Girona: Universitat. [Consulta: 22 Gener 2018]. 

Disponible a: http://hdl.handle.net/10256/14895

 

Més informació a la pàgina web del projecte (en construcció)