Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

 Cerca

Editorial

A la Declaració de Xangai sobre Promoció de la Salut (2016) s’identifica l’alfabetització per a la salut com un dels tres pilars bàsics en promoció de la salut, posant de relleu la necessitat d’incloure-la a la nova agenda de desenvolupament sostenible. Així, donada la rellevància que ha estat adquirint en els últims anys, l’alfabetització ha d’estar considerada com un important tema transversal en la promoció de la salut al llarg de la vida i ha d’estar present a totes les polítiques públiques per tal d’avençar en la salut global de tota la població.

[Ampliar l'article]Alfabetització per a la salut: un enfocament estructurat per accelerar la prevenció i el control de les malalties no transmissibles.

Richard_Osborne2.jpg En aquest article els autors parlen com l'alfabetització per a la salut és important per a les malalties no transmissibles, desenvolupen un marc per entendre la utilitzat dels instruments actuals i per planificar l'aplicació de l'alfabetització per a la salut i els programes d'educació, expliquen actuacions d'alfabetització per a la salut que s'han aplicat amb èxit, l'ampliació de l'ajut i l'aplicació de l'alfabetització per a la salut per fer front als factors de risc de les malalties no transmissibles.

[Ampliar l'article]Entrevista a Carles Muntaner

Entrevistem al Doctor en Psicologia Carles Muntaner, Catedràtic de la Bloomberg Faculty of Nursing i de la Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto, Canadà. El Dr. Muntaner és reconegut pel seu treball en inequitats socials en salut, epidemiologia social, disparitats de salut, organització del treball, condicions d'ocupació, raça / ètnia, gènere, salut mental i la filosofia de la salut de la població.

[Ampliar l'article]L’alfabetització en salut centrada en el pacient

navarro-rubio-maria-dolors-hospital-sant-joan-deu.jpg El terme “alfabetització en salut” es refereix a la capacitat de les persones per accedir a informació sobre salut de qualitat, entendre-la i actuar en conseqüència. A nivell internacional, és un tema que té ja un recorregut de més de tres dècades.

[Ampliar l'article]Alfabetització per a la salut com a innovació disruptiva

Health literacy as a disruption.png La teoria de la innovació disruptiva la va introduir el professor Clayton Christensen, de Harvard. Aquesta teoria explica com una innovació transforma un sector actual introduint senzillesa, pragmatisme, accessibilitat i assequibilitat quan el status quo són la complicació i un cost elevat. Inicialment, una innovació disruptiva es forma en un nínxol de mercat que podria no semblar atractiu ni tenir conseqüències per als actors rellevants però, a llarg termini, el producte o idea nou torna a definir completament el sector (Clay Christensen, 2016).

[Ampliar l'article]Editorial Drets Humans i salut

La Declaració Universal dels Drets Humans al 1948 estableix que "Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, així com a la seva família, la salut i el benestar, i especialment quant a alimentació, a vestit, a habitatge , l'assistència sanitària i els serveis socials necessaris ".Així es reconeix que la salut és un dret humà fonamental, que cal entendre’l com un dret inherent a totes les persones sense distinció de nacionalitat, lloc de residència, sexe, origen nacional o ètnic, religió, llengua o qualsevol altra condició.

[Ampliar l'article]El lloc dels drets humans en el desenvolupament d'Habilitats per a la Vida

Amanda Bravo Foto.jpg Quan es parla de realització dels drets humans en un context com el colombià es pensa clarament en una agenda pendent, i segurament això és així almenys en un bon nombre de països de l'anomenat món en desenvolupament o del sud. I és només veure-ho en la vida quotidiana, on hi ha una magra cultura de l'actuació ètica, que incorpori drets / responsabilitats / deures, i una tensió sempre present entre els interessos del bé comú i els del profit personal, en detriment de les altres persones o grups.

[Ampliar l'article]La salut i els drets humans, o millor, la salut dels drets humans

IMG_1282.JPG Sembla versemblant pensar que una de les maneres adients per a mesurar la situació dels drets humans en qualsevol context, consisteix en constatar quina és la seva situació en relació amb la salut. El dret a la salut es situa dins d’un conjunt de drets que s’han vingut anomenant de segona generació i que es refereixen als de caràcter econòmic, social i cultural. La peculiaritat que els acompanya, és la de que la seva posada en pràctica, a diferència dels drets civils i polítics, requereix la disponibilitat de fons dineraris.

[Ampliar l'article]Sostenir un Sistema Sanitari Equitatiu

victoriacamps,1.gif La protecció de la salut és un dels drets fonamentals de la Declaració Universal de Drets Humans de 1948. L’estat del benestar, allà on existeix, ha anat bastint uns sistemes sanitaris que procuren l’accés i el tractament igual per a tota la ciutadania. Un dels grans principis de la bioètica és el de justícia. Però si és cert que els altres principis –no maleficència, beneficència i autonomia- han estat àmpliament estudiats i interpretats, el principi de justícia té un desenvolupament insatisfactori.

[Ampliar l'article]Per què hem d'incorporar l'enfocament Basat en Drets Humans (EBDH) en les Estratègies i Polítiques Públiques que desenvolupen el Dret a la Salut a Espanya.

LOGOISi.jpg La salut és un dels principals temes de la societat actual i una de les principals problemàtiques de la ciutadania. És una necessitat universal, comú a totes les persones, un bé comú que ha de ser protegit i garantit a totes les persones sense cap discriminació. Per això la salut i els drets humans estan units. Els drets humans són un conjunt de valors (respecte, llibertat, dignitat, responsabilitat), principis (universalitat, igualtat i no discriminació, interdependència i indivisibilitat) i normes (tractats, declaracions, convencions) que regulen la vida de les persones en societat.

[Ampliar l'article]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13