Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania

Director

Contacte

Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania

Facultat de Dret mapa
Campus de Montilivi
17071 Girona
Tel. 972 41 98 27
Fax. 972 41 81 21
dir.cidc@udg.edu

 

Director

El director serà elegit pel Consell Director de la Càtedra per un període de quatre anys, renovables.

El director de la Càtedra serà un professor de la Facultat de Dret de la UdG amb categoria de catedràtic o de professor titular a temps complet que acrediti curricularment experiència docent i científica en matèria d’estrangeria.

Les funcions consistiran a portar a terme el programa del curs aprovat pel Consell Director i a administrar, dirigir i divulgar la Càtedra i els seus objectius, promoure i definir línies de recerca en l’àmbit de la immigració, participar en altres grups de recerca espanyols o estrangers, elaborar i encarregar informes i dictàmens, demanar ajuts a institucions públiques i privades, impulsar convenis de col·laboració amb altres entitats espanyoles o estrangeres amb finalitats semblants a la Càtedra, autoritzar tots els pagaments derivats del funcionament de la Càtedra, adquirir tota la bibliografia necessària i rellevant per complir els objectius de la Càtedra.

El director retrà comptes anualment de la gestió científica i econòmica de la Càtedra al Consell Director.

Així mateix, per dur a terme els seus objectius, la Càtedra sol·licitarà ajuts de programes de recerca i en general demanarà tot tipus d’ajut, d’institucions públiques o privades, que serveixin per assolir l’objectiu per al qual ha estat creada.