Biblioteca de la UdG

Citar documents legals

Citar documents legals

Citar documents legals

Font: Tècniques de treball i de comunicació : instrumentàrium per a les ciències jurídiques i socials / Max Turull i Rubinat, director ; Jordi Ardanuy Baró ... [et al.]. Barcelona: Huygens, 2011. 317 p.

Com citar documents legals: Legislació

  • Legislació estatal i autonòmica

Legislació estatal i autonòmica: edició impresa

Estat o comunitat autònoma. Rang número oficial, data promulgació, nom de la norma. (Diari o butlletí oficial abreviat, número, data, pàg. inicial-final).

Espanya. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de novembre, del Código Penal. (BOE, núm. 281, 24-11-1995, pàg. 33987-34058).

Catalunya. Llei 11/1989, de juliol, de creació de l’Institut Català de la Dona (DOGC, núm. 1167, 12-7-1989, pàg. 2967-2968).
 

 

Legislació estatal i autonòmica: versió electrònica

Estat o comunitat autònoma. Rang número oficial, data promulgació, nom de la norma. (Diari o butlletí oficial abreviat [en línia], data, número, pàg. inicial-final). <adreça electrònica>.[Consulta: data de consulta].

Espanya. Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo. (BOE [en línia], núm. 154, 26-6-2008, pàg. 28482-28504). <http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/26/pdfs/A28482-28504.pdf>.[Consulta : 25 febrer 2011].

Catalunya. Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres. (DOGC [en línia], núm. 5452, 27-8-2009, pàg. 64794-64817). <http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5452/09210014.pdf>.[Consulta: 28 febrer 2011].
 
  • Tractats, convenis, acords i protocols internacionals ratificats per Espanya
Tractats, convenis, acords i protocols internacionals ratificats per Espanya: edició impresa

Nom del tractat, Lloc de signatura, data d'adopció del Tractat. (butlletí oficial de l'Estat, número, data, pàg. inicial-final).

Tratado Antártico, Washington, 1 de diciembre de 1959. (BOE, núm. 152, 26-6-1982, pàg. 17615-17617).
 

 

Tractats, convenis, acords i protocols internacionals ratificats per Espanya: versió electrònica

Nom del tractat, Lloc de signatura, data de signatura. (Boletín Oficial del Estado [en línia], número, data, pàg. inicial-final). <adreça electrònica>.[Consulta: data de consulta].

Acuerdo sobre privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional, Nueva York, 9 de septiembre de 2002. (BOE [en línia], núm. 294, 7-12-2009, pàg. 103797-103812). <http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/07/pdfs/BOE-A-2009-19669.pdf>.[Consulta: 25 febrer 2011].
 
  • Directives i reglaments comunitaris

Directives i reglaments comunitaris: edició impresa

Tipus de norma Número oficial de la norma Institució comunitària, data de promulgació, títol de la norma. (Diari oficial i

sèrie, número, data, pàg. inicial-final).

Directiva 74/647/CEE del Consejo, de 9 de diciembre de 1974, relativa a la lucha contra las orugas del clavel. (DOCEL L, núm. 352, 28-12-1974, pàg. 41-42).
 

 

Directives i reglaments comunitaris: versió electrònica

Tipus de norma Número oficial de la norma Institució comunitària, data de promulgació, títol de la norma. (Diari oficial i

sèrie [en línia], número, data, pàg. inicial-final). <adreça electrònica>.[Consulta: data de consulta]

Regalmento (UE) nº 336/2010 de la Comisión, de 21 de abril de 2010, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada. (DOUE L, núm. 102, 23-4-2010, pàg. 25-26). <http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:SOM:ES:HTML>.[Consulta: 1 març 2011].
 

Com citar documents legals: Jurisprudència
  • Tribunals espanyols
Tribunals espanyols: Tribunal Constitucional

Tipus de resolució Tribunal Número/Any, data.

Sentència del Tribunal Constitucional 116/1986, de 8 d'octubre de 1986.
 

 

 
Tribunals espanyols: Tribunal Suprem, Audiència Nacional, Tribunals Superiors de Justicia i Audiències Provincials

Tipus de resolució Tribunal Número/Any (Jurisdicció, secció del tribunal), data (número de recurs).

Sentència del Tribunal Suprem 596/2010 (Sala Civil, secció 1a), de 30 de setembre de 2010 (recurs 2108/2006).
 

 

 
Tribunals espanyols: Jutjats Instància i Instrucció, Jutjats Mercantils i Jutjats de Violència sobre la Dona

Tipus de resolució Tribunal Número/Any (Secció del tribunal), data.

Sentència del Jutjat de Primera Instància de Salamanca 215/2010 (Secció 4a), d'11 d'abril de 2007.
 
  •  Tribunals supranacionals 
Tribunals supranacionals: Tribunal de Justícia de la Unió Europea i Tribunal General

Sentència Tribunal (Sala), data, número d'assumpte, nom del cas.

Sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees (Sala 3a), de 25 de febrer de 1987, assumpte 168/86, Procurador General contra Yvette Rousseau.
 
 
Tribunals supranacionals: Tribunal Europeu de Drets Humans

Sentència Tribunal, nom de l'assumpte, data.

Sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, assumpte Valenzuela Contreras contra Espanya, de 30 de juliol de 1998.