Biblioteca de la UdG

Citar documents legals

 

     Cercar a catàlegs

  •  El meu compte

Fons Especials de la Biblioteca de la UdG

DUGi: Repositori digital de la UdG

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

DIALNET

ORCID

Gestor de bibliografia. Mendeley

La Biblioteca respon

Peticions en línia

Llista de noves adquisicions bibliogràfiques

LABO

La Biblioteca és membre de: CBUC i REBIUN

CBUC

REBIUN


Citar documents legals

Citar documents legals

Font: Tècniques de treball i de comunicació : instrumentàrium per a les ciències jurídiques i socials / Max Turull i Rubinat, director ; Jordi Ardanuy Baró ... [et al.]. Barcelona: Huygens, 2011. 317 p.

Com citar documents legals: Legislació

  • Legislació estatal i autonòmica

Legislació estatal i autonòmica: edició impresa

Estat o comunitat autònoma. Rang número oficial, data promulgació, nom de la norma. (Diari o butlletí oficial abreviat, número, data, pàg. inicial-final).

Espanya. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de novembre, del Código Penal. (BOE, núm. 281, 24-11-1995, pàg. 33987-34058).

Catalunya. Llei 11/1989, de juliol, de creació de l’Institut Català de la Dona (DOGC, núm. 1167, 12-7-1989, pàg. 2967-2968).
 

 

Legislació estatal i autonòmica: versió electrònica

Estat o comunitat autònoma. Rang número oficial, data promulgació, nom de la norma. (Diari o butlletí oficial abreviat [en línia], data, número, pàg. inicial-final). <adreça electrònica>.[Consulta: data de consulta].

Espanya. Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo. (BOE [en línia], núm. 154, 26-6-2008, pàg. 28482-28504). <http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/26/pdfs/A28482-28504.pdf>.[Consulta : 25 febrer 2011].

Catalunya. Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres. (DOGC [en línia], núm. 5452, 27-8-2009, pàg. 64794-64817). <http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5452/09210014.pdf>.[Consulta: 28 febrer 2011].
 
  • Tractats, convenis, acords i protocols internacionals ratificats per Espanya
Tractats, convenis, acords i protocols internacionals ratificats per Espanya: edició impresa

Nom del tractat, Lloc de signatura, data d'adopció del Tractat. (butlletí oficial de l'Estat, número, data, pàg. inicial-final).

Tratado Antártico, Washington, 1 de diciembre de 1959. (BOE, núm. 152, 26-6-1982, pàg. 17615-17617).
 

 

Tractats, convenis, acords i protocols internacionals ratificats per Espanya: versió electrònica

Nom del tractat, Lloc de signatura, data de signatura. (Boletín Oficial del Estado [en línia], número, data, pàg. inicial-final). <adreça electrònica>.[Consulta: data de consulta].

Acuerdo sobre privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional, Nueva York, 9 de septiembre de 2002. (BOE [en línia], núm. 294, 7-12-2009, pàg. 103797-103812). <http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/07/pdfs/BOE-A-2009-19669.pdf>.[Consulta: 25 febrer 2011].
 
  • Directives i reglaments comunitaris

Directives i reglaments comunitaris: edició impresa

Tipus de norma Número oficial de la norma Institució comunitària, data de promulgació, títol de la norma. (Diari oficial i

sèrie, número, data, pàg. inicial-final).

Directiva 74/647/CEE del Consejo, de 9 de diciembre de 1974, relativa a la lucha contra las orugas del clavel. (DOCEL L, núm. 352, 28-12-1974, pàg. 41-42).
 

 

Directives i reglaments comunitaris: versió electrònica

Tipus de norma Número oficial de la norma Institució comunitària, data de promulgació, títol de la norma. (Diari oficial i

sèrie [en línia], número, data, pàg. inicial-final). <adreça electrònica>.[Consulta: data de consulta]

Regalmento (UE) nº 336/2010 de la Comisión, de 21 de abril de 2010, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada. (DOUE L, núm. 102, 23-4-2010, pàg. 25-26). <http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:SOM:ES:HTML>.[Consulta: 1 març 2011].
 

Com citar documents legals: Jurisprudència
  • Tribunals espanyols
Tribunals espanyols: Tribunal Constitucional

Tipus de resolució Tribunal Número/Any, data.

Sentència del Tribunal Constitucional 116/1986, de 8 d'octubre de 1986.
 

 

 
Tribunals espanyols: Tribunal Suprem, Audiència Nacional, Tribunals Superiors de Justicia i Audiències Provincials

Tipus de resolució Tribunal Número/Any (Jurisdicció, secció del tribunal), data (número de recurs).

Sentència del Tribunal Suprem 596/2010 (Sala Civil, secció 1a), de 30 de setembre de 2010 (recurs 2108/2006).
 

 

 
Tribunals espanyols: Jutjats Instància i Instrucció, Jutjats Mercantils i Jutjats de Violència sobre la Dona

Tipus de resolució Tribunal Número/Any (Secció del tribunal), data.

Sentència del Jutjat de Primera Instància de Salamanca 215/2010 (Secció 4a), d'11 d'abril de 2007.
 
  •  Tribunals supranacionals 
Tribunals supranacionals: Tribunal de Justícia de la Unió Europea i Tribunal General

Sentència Tribunal (Sala), data, número d'assumpte, nom del cas.

Sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees (Sala 3a), de 25 de febrer de 1987, assumpte 168/86, Procurador General contra Yvette Rousseau.
 
 
Tribunals supranacionals: Tribunal Europeu de Drets Humans

Sentència Tribunal, nom de l'assumpte, data.

Sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, assumpte Valenzuela Contreras contra Espanya, de 30 de juliol de 1998.