If the contents are not translated, you can use the automatic translator

UdG Library

Normes d'ús dels recursos informàtics "La Meva UdG

Normes d'ús dels recursos informàtics "La Meva UdG"

Text elaborat per Josep Matas, advocat

 

L’acceptació i utilització d’una contrasenya per accedir com a estudiant a “La Meva UdG” comporta l’acceptació de les normes d’ús següents:


Els recursos informàtics i continguts de “La Meva UdG” es poden destinar únicament a finalitats acadèmiques i de recerca.

L’estudiant ha de respectar les dades de caràcter personal considerades confidencials o d’ús restringit a les quals pugui tenir accés, d’acord amb la normativa general de protecció de dades i l’específica sobre aquesta matèria adoptada per la Universitat.

La contrasenya que la UdG facilita per accedir a “La Meva UdG” és un identificador personal que no pot ser comunicat a una altra persona. En el cas que l’estudiant adverteixi que ha estat coneguda per una altra persona, accidentalment o de manera fraudulenta, ho ha de comunicar a la Secretaria Informàtica de la seva escola o facultat per tal que la substitueixin.

L’estudiant ha d’evitar l’accés i la utilització per part d’altres persones de la informació que se li facilita per aquest mitjà.

L’estudiant pot participar en els fòrums organitzats pels professors de les assignatures de les quals s’hagi matriculat. Les seves aportacions s’han d’adequar als criteris que estableixi el professor-moderador. Les aportacions de l’estudiant només poden ser eliminades pel professor.

Els materials didàctics, obres o documents que figuren a l’espai virtual de les assignatures es posen a disposició dels estudiants de la Universitat de Girona per a la seva utilització com a materials de suport o avaluació de la docència. Poden accedir-hi i utilitzar-los únicament els estudiants matriculats de les assignatures respectives. En la seva utilització cal respectar les condicions que seguidament es detallen:
 

  1. Està permesa la utilització dels continguts per a la consulta i per a la impressió i l’enregistrament en un altre suport sempre que el sistema ho permeti i sempre que sigui per a ús personal i amb finalitats d’estudi o avaluació.

     
  2. Es prohibeix taxativament qualsevol alteració dels continguts dels documents, així com la impressió i enregistrament en un altre suport per a usos diferents als indicats en el punt anterior. Es prohibeix expressament la utilització dels continguts amb finalitats comercials.

     
  3. No s’autoritza la comunicació o redistribució dels continguts a terceres persones sense l’autorització prèvia, expressa i escrita dels titulars dels drets.
     

L’incompliment d’aquestes normes pot comportar l’establiment de sancions d’acord amb la normativa pròpia de la UdG i la denúncia a les autoritats públiques si de l’incompliment se’n deriven responsabilitats legals.