Biblioteca de la UdG

Premsa

 

     Cercar a catàlegs

  •  El meu compte

Fons Especials de la Biblioteca de la UdG

DUGi: Repositori digital de la UdG

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

DIALNET

ORCID

Gestor de bibliografia. Mendeley

La Biblioteca respon

Peticions en línia

Llista de noves adquisicions bibliogràfiques

LABO

La Biblioteca és membre de: CBUC i REBIUN

CBUC

REBIUN


MLHTML


Premsa
Subscripcions impreses
 ARA.CAT
ara.cat
(Barri Vell)
 Diari de Girona
Diari de Girona
(Barri Vell)
 El Pais
El Pais
(Montilivi)
El Punt - Avui
El Punt - Avui
(Montilivi)
The Economist
The Economist
(Montilivi)
 
Subscripcions digitals: Per accedir als continguts sencers utilitzeu usuari i password de la Universitat
 ARA.CAT
ara.cat
 El Pais
El Pais
MyNews
MyNews
El Punt - Avui
El Punt - Avui
The Economist
The Economist