Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre

Presentació

Contacte

Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre

Secció de Registre
Oficina Central de Registre
Rectorat *
Plaça Sant Domènec, 3
Campus Barri Vell
17004 Girona

Tel. 972 41 89 72

      972 41 95 81

Fax 972 41 80 31

* registre@udg.edu

 

Oficina Auxiliar de Montilivi
Edifici CIAE accés al mapa
Campus Montilivi 17003 Girona
Tel. 972 41 98 51

Fax 972 41 98 44
* registre@udg.edu

 

Horari

 

Secció de Gestió Documental i Arxiu
 
Pujada Alemanys, 16 -1a planta accés al mapa
Campus Barri Vell
17004 Girona

Tel. 972 41 80 74
Fax 972 41 80 31
* arxiuiregistre@udg.edu

 

 


 

Presentació de la Unitat

El 12 de desembre de 1991 el Parlament de Catalunya aprovà la Llei de creació de la Universitat de Girona. La nova institució partia de la integració dels diferents centres universitaris, depenents de la UPC i de la UAB, que des de l’any 1968 – l’Escola de Mestres des del 1914- impartien ensenyaments universitaris a la ciutat de Girona. El seu naixement tenia una connotació emblemàtica de recuperació de les institucions universitàries que la Ciutat havia tingut intermitentment durant més de dos segles i mig (1446 - 1717), i de les que es restabliren temporalment entre 1869 i 1874.

El primer curs acadèmic de la nova Universitat fou el 1992-1993. En els quatre o cinc anys posteriors a 1992 la Universitat procedí, amb una intensitat i rapidesa extraordinàries, a organitzar els centres i els ensenyaments i a estructurar les funcions i els serveis administratius. En aquest període primerenc, els òrgans rectors de la Universitat posaren atenció en la necessitat d’organitzar i controlar la informació i la documentació administratives amb un doble objectiu. 

  • Com a factor de millora de la gestió administrativa general de la Institució, tant en l’aspecte intern del funcionament dels òrgans i serveis com extern, o sigui, en les relacions de la Universitat amb les altres administracions, els ciutadans i "clients" (estudiants, resta de la comunitat universitària, entitats públiques i privades, etc.
  • Com a l’instrument que havia de possibilitar a la Universitat, en la seva condició d’administració pública, el compliment de les obligacions de conservar la part de la seva documentació amb valor històric o de recerca -com a integrant del patrimoni documental català-, i de posar-la a disposició dels usuaris potencials amb finalitats d’estudi i de difusió cultural.

Amb aquestes intencions, el juliol de 1993 la Universitat creà l’Arxiu el qual començà a funcionar el desembre d’aquell mateix any. L’Arxiu universitari ha enfocat el seu programa sobre la base de les concepcions i les metodologies arxivístiques més actuals, les quals es basen en un tractament continuat dels documents, des del mateix moment en què es generen o reben a la Universitat. Com a reflex d’aquesta filosofia de funcionament i de l’exercici real de les comeses que té encomanades, el Servei passà a denominar-se posteriorment Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre, de la qual forma part l’Arxiu Universitari.

 
Miquel Casademont i Donay

Cap de la Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre


DOCTOR HONORIS CAUSA NARCÍS COMADIRA