Xarxa Catalana d'Hospitals i centres promotors de la salut
 

Visió

Contacte

Secretaria Xarxa HPH Catalunya

Càtedra de Promoció de la Salut

catedrapromociosaluthph@udg.edu

Visió

Què volem arribar a ser o a aconseguir en el futur?

Volem ser una entitat referent en promoció de la salut als centres sanitaris de Catalunya:

  • Impulsant la incorporació de conceptes, valors, estratègies, estàndards i indicadors a la seva estructura i cultura organitzacional.
  • Proporcionant metodologia per a la implantació de programes de promoció de la salut als centres.
  • Generant evidència científica sobre els resultats en promoció de la salut.
  • Impulsant la formació en promoció de la salut als professionals assistencials i gestors sanitaris.
  • Facilitant l’intercanvi d’experiències en promoció de la salut, afavorint les sinèrgies entre centres.