Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge

Josep Pintó Fusalba

Contacte

Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge
Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Dep. de Geografia
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Telèfons
+34 972418999
+34 972418054

Fax
+34 972418230

Email
E-mail dir.lagp@udg.edu

 Enllaços externs


 

 

Observatori del Paisatge

 

 

Revista Paisajismo

 

 

UNISCAPE

 

 

Blog Josep Gordi

Dr. Josep Pintó Fusalba

« Índex d'autors

Publicacions

 

Articles
 • Garcia-Lozano, C.;  Pintó, J.; (2017). Current status and future restoration of coastal dune systems on the Catalan shoreline. Journal of Coastal Conservation. doi: 10.1007/s11852-017-0518-4.

 • Fraguell, R.M.; Martí, C.; Pintó, J.; Coenders, G. (2016). Afterover 25 years of accrediting beaches, has Blue Flag contributed to sustainable management? Journal of SustainableTourism. 24 (6): 882-903.

 • Soy, E.; Varga, D. & Pintó, J. (2015). "Analysis of changes in land uses in the basin of river Fluvià (Girona) in the period 1987-2002 and their effects on the development of ecosystem services". Spanish Journal of Rural Development,  Vol. V (4): 97-118.

 • Sardá, R.; Valls, J.F.; Pintó, J.; Ariza, E.; Lozoya, J.P.; Fraguell, R.M.; Martí, C.; Rucabado, J.; Ramis, J.; Jiménez, J.A. (2015). Towards a new integrated beach management system: the ecosystem-based management system for beaches. Ocean and Coastal Management, 118 - part B:116-177.

 • Panareda JM; Pintó J. (2015). Dinámica de las plantas exóticas en los espacios dunares del delta del Llobregat (Barcelona). Análisis espacial y representación geográfica: innovación y aplicación. pp. 1793 - 1802. Universidad de Zaragoza. Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio.

 • Soy-Massoni, E.; Langemeyer, J.; Varga, D.; Saez, M.; Pintó, J. (2015). The importance of ecosystem services in coastal agricultural landscapes: case study from the Costa Brava, Catalonia. Ecosystem Services. 17: 43 - 52.

 • Garcia-Lozano, C.; Pintó, J.; Vila, J. (2015). Análisis de la disponibilidad de hábitat adecuado para el lobo (Canis lupus) en Cataluña y en los Pirineos orientales. Pirineos. 170-e014.

 • Pintó, J. (2014). "Llagostera, des del cel. El paisatge a partir d'una fotografia aèria". A: Albà, M. i Mallorquí, E. (coord.). "Homes i Terres. L'ordenació del paisatge agrari de Llagostera, segles XIII-XX". p. 24-28

 • Pintó, J. (2014). "El paisatge de la plana de la Selva: valors i problemàtiques. Una aproximació geogràfica al paisatge de Llagostera". A: Albà, M. i Mallorquí, E. (coord.). "Homes i Terres. L'ordenació del paisatge agrari de Llagostera, segles XIII-XX". p 28-49.

 • Pintó, J. (2014). El foc i els canvis en el paisatge. L’Erol, 120:9-14.

 • Pintó, J.; Martí, C.; Fraguell, R.M. (2014). "Assessing current conditions of coastal dune systems of Mediterranean developed shores", Journal of Coastal Research. doi: http://dx.doi.org/10.2112/JCOASTRES-D-13-00116.1

 • Sardá, R.; Pintó, J.; Valls, J.F. (2013). "Hacia un nuevo modelo integral de gestión de playas". Girona: Ed. Documenta Universitaria.http://lagpweb.udg.edu/mevaplaya2/index.php?option=com_content&view=article&id=59

 • Sardá, R.; Valls, J.F.; Pintó, J. (2013). “Un nuevo modelo integral de gestión de playas”. A: Sardà, R.; Pintó, J. Valls, J.F. Hacia un nuevo modelo integral de gestión de playas. Ed. Documenta Universitaria. http://lagpweb.udg.edu/mevaplaya2/images/Documents/Libro/nuevomodelo.pdf

 • Sardá, R.; Ariza, E.; Jiménez, J.A.; Valdemoro, H.; Villares, M.; Roca, E.; Pintó, J.; Martí, C.; Fraguell, R.M.; Ballester, R.; Fluvià, M. (2013). “El índice de calidad de playas (BQI)”. A: Sardà, R.; Pintó, J. Valls, J.F. Hacia un nuevo modelo integral de gestión de playas. Ed. Documenta Universitaria. http://lagpweb.udg.edu/mevaplaya2/images/Documents/Libro/indicecalidadplayas.pdf

 • Pintó, J.; Martí, C.; Fraguell, R.M. (2013). “Evaluación de los sistemas dunares de la Costa Brava”. “El índice de calidad de playas (BQI)”. A: Sardà, R.; Pintó, J. Valls, J.F. Hacia un nuevo modelo integral de gestión de playas. Ed. Documenta Universitaria.

 • Sardá, R.; Conde, R.; Casadesús, M.; Sánchez, A.; Lozoya, J.P.; Pintó, J.; Jiménez, J.A. (2013). “Erosión en las playas y gestión desintegrada:la problemática actual de la playa de S'Abanell”. A: Sardà, R.; Pintó, J. Valls, J.F. Hacia un nuevo modelo integral de gestión de playas. Ed. Documenta Universitaria. http://lagpweb.udg.edu/mevaplaya2/images/Documents/Libro/erosionplayas.pdf

 • Fraguell, R.M.; Martí, C.; Pintó, J. (2013). “Las certificaciones ambientales como sistemas de gestión de los recursos recreativos en las playas”. A: Sardà, R.; Pintó, J. Valls, J.F. Hacia un nuevo modelo integral de gestión de playas. Ed. Documenta Universitaria. http://lagpweb.udg.edu/mevaplaya2/images/Documents/Libro/certificacionesambientales.pdf

 • Martí, C. & Pintó, J. (2012). "Cambios recientes en el paisaje litoral de la Costa Brava", Documents d’Anàlisi Geogràfica, 58,2:239-264.

 • Pintó, J.(2012). El paisaje dunar en Cataluña. En: Rodríguez-Perea,A.;Roig, X.; Pons,G.X. y Martín,J.A.(eds.). La gestión integrada de playas y dunas: experiencias en Latinoamérica y Europa. Mon. Soc. Hist. Nat.Balears, 19: 215-224. Palma de Mallorca.
 • PINTÓ, J. (2012). "Eines per a la gestió integrada de les costes turístiques: una metodologia d'anàlisi de l'estat ambiental dels sistemes platja-duna". I Congrés Iberoamericà de Gestió Integrada d'Àrees Litorals. Univ de Cadiz.
 • MARTÍ, C.; PINTÓ, J. (2011)."Pautes teòric-metodològiques per a l'estudi de la transformació del paisatge litoral de la Costa Brava". Eria, 86:215-236
 • SOTO-BAYÓ, S. & PINTÓ, J. (2010). “Delineation of natural landscape units for Puerto Rico”. Applied Geography. doi:10.1016/j.apgeog.2010.01.010. 
 • ARIZA, E.; SARDÀ, R.; JIMÉNEZ, J.A.; VILLARES, M.; PINTÓ, J.; FRAGUELL, R.; ROCA, E.; MARTI, C.; VALDEMORO, H.; BALLESTER, R. & FLUVIÁ, M. (2010). “Proposal for an integral quality index for urban and urbanized beaches”. Environmental Management, 45(5): 998-1013. 
 • PINTÓ, J. (2010). "Les unitats de paisatge". A: Pintó, J. (ed.). Eines i instruments per a les polítiques de paisatge, 83-106. Universitat de Girona, Servei de Publicacions. *
 • PINTÓ, J. (ed.) (2010). "Eines i instruments per a les polítiques de paisatge". 210 pp. Universitat de Girona, Servei de Publicacions
 • Roig-Munar, F.X.; Pintó, J.; Martín-Prieto, J.À. (2009). “Descripció geoambiental i paisatgística del sistema platja-duna de cala Borró (cap Ras, Alt Empordà-Costa Brava, Girona)”. Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears, 52: 81-92.http://www.raco.cat/index.php/BolletiSHNBalears/article/view/254895/341876

 • PINTÓ, J. (2009)."El concepte de paisatge i la seva aplicació en el planejament territorial i ambiental". En: Geraiges, A.I. & Galvani, E. Geografia, tradiçoes e perspectivas: interdisciplinariedade, meio ambiente e representaçoes. CLACSO. Sao Paulo, pp:119-139. 
 • PINTÓ, J. (2009). "Paisatge i activitat turística". Atles del turisme a Catalunya, 57-64. Generalitat de Catalunya. 
 • Pintó, J. & Sastre, N. (2008). "Disseny d'un Cinturó verd per a l'àrea urbana de Girona"*. Diputació de Girona. 
 • MORERA, C.; PINTÓ, J. & ROMERO, M. (2008). “Procesos de Fragmentación y Corredores Biológicos: Una introducción”. Journal of Latin American Geography, 7(2), 163-166.
   
 • SOTO-BAYÓ, S. & PINTÓ, J. (2008). "La consideración de la heterogeneidad del mosaico paisajístico en la cartografía de unidades de paisaje. Aplicación al caso de la isla central de Puerto Rico". Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 65, 702-713.
   
 • SALADIÉ, S. & PINTÓ, J. (2008). "Identificació i cartografia dels valors paisatgístics del Camp de Tarragona". Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 65, 132-142.
   
 • PINTÓ, J. (2008). "El paisatge des de la perspectiva geogràfica", Engega, nº 4.
   
 • MORERA, C.; PINTÓ, J. & ROMERO, M. (2007). “Paisaje, procesos de fragmentación y redes ecológicas: aproximación conceptual”. In: Corredores Biológicos. Acercamiento conceptual y experiencias en América: 11-32.Centro Científico Tropical y Universidad Nacional. San José (Costa Rica).
   
 • CROUS, A. & PINTÓ, J. (2006). “Evolución de la playa de Sa Riera (Begur, Costa Brava) en los últimos 50 años”. Investigaciones Geográficas, 39: 119-130. Alicante. [http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01937741017830441870035/index.htm].
   
 • SERRA, I. & PINTÓ, J. (2006). “La transformació del paisatge del delta de la Tordera en els darrers cinquanta anys. Una anàlisi per mitjà dels canvis en els usos i cobertes del sòl”. Documents d'Anàlisi Geogràfica, 46: 81–102. Barcelona. document pdf
   
 • Pintó, J. & Martí, C. (2005). "Anàlisi del Paisatge. Estudi de Qualitat Paisatgístic-Ambiental del municipi de Palafrugell"*. POUM, Ajuntament de Palafrugell.
 • PINTÓ, J. (2005). “El paisatge litoral” Espais: 66-77. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya. Barcelona.
   
 • CROUS, A.; VARGA, D. & PINTÓ, J. “Cálculos y técnicas SIG para la gestión del espacio costero. Determinación de zonas vulnerables en el hemidelta norte del Ebro a partir del cálculo del retroceso de la playa de la Marquesa”. Territorio y Medio Ambiente: Métodos Cuantitativos y Técnicas de Información Geográfica: 111-125. Universidad de Murcia.
   
 • PINTÓ, J. & MARTÍ, C. (2004). “La transformació de l’espai litoral: canvis socioeconòmics i ambientals”. Planificació i gestió integrada del litoral. Col. Espai Blau, 2: 115-127. Diputación de Barcelona.
   
 • PINTÓ, J.; MARTÍ, C. & SERRA, I. (2004). “Aproximación a la evolución reciente del paisaje forestal de la Costa Brava” Estudios en Biogeografía 2004: 175-183. Ed. Aster. Terrassa (Barcelona).
   
 • CROUS, A. & PINTÓ, J. (en premsa). Análisis de la evolución de la línea de costa en la playa de la Marquesa (Delta del Ebro). II Reunión de Geomorfología Litoral. Univ. de Santiago de Compostela.
   
 • CROUS, A. & PINTÓ, J. (2003). La progradación de la playa de Sa Riera (Begur, Costa Brava) en los últimos 50 años. Actas del XVIII Congreso de la AGE. Univ. Autònoma de Barcelona. Documetn PDF
   
 • MARTÍ, C. & PINTÓ, J. (2003). Metodología d’anàlisi de la transformació del paisatge de la Costa Brava en els darrers 50 anys per mitjà dels canvis en els usos i les cobertes del sòl. Actas del IV Congrés de Ciència del Paisatge. Univ. de Barcelona. Document PDF
   
 • MARTÍ, C. & PINTÓ, J. (2003). Changes in land use and land cover in the central sector of Costa Brava (NE Spain) in the last 50 years. In: Dijst, M. et al. Framing land use dynamics. Univ. of Utrecht.
   
 • MARTÍ, C. & PINTÓ, J. (2002). El paisaje de Castell (Costa Brava). Revista de Girona, núm.260, pp. 33-43. Servei de Publicacions de la Diputació de Girona, Girona.
    
 • PINTÓ, J. & MARTÍ, C. (2002). Análisis de la vegetación de la riera de la Valleta y de su función de conexión biológica entre los espacios naturales de l'Albera y el Cabo de Creus. Actas del I Congreso español de Biogeografía, pp. 111-122. Aster Ed. Terrassa (Barcelona).
   
 • PANAREDA, J.M.; SALVÀ, M. & PINTÓ, J. (2002). La connexió biològica entre el Montseny i el Montnegre-Corredor. V Trobada d’Estudiosos del Montseny, 175-178. Diput. de Barcelona.
   
 • PANAREDA, J.M. & PINTÓ, J. (2002). Factores condicionantes de la dinàmica del paisaje en las sierras de Montserrat y Sant Llorenç del Munt (Barcelona) durante los últimos 200 años. Actas del II Congreso de Biogeografía.(en prensa).
   
 • PARDINI, G. & PINTÓ, J. (2002). Fire, landscape and biodiversity: An appraisal of the effects and effectiveness. pp. 218. Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Girona.
   
 • PINTÓ, J. (2002). Landscape modification in relation to recurrent fires. Fire, landscape and biodiversity: An appraisal of the effects and effectiveness. Pp. 143-152. Servei de Publicacions de la Universitat de Girona, Girona.
   
 • PINTÓ, J. (2001). Problemática de las conexiones biológicas en territorios densamente urbanizados. El caso del área metropolitana de Barcelona. Actas del XVII Congreso de Geógrafos Españoles.198-202. Univ. de Oviedo.
   
 • VILA, J. & PINTÓ, J. (2000). El PEIN (Plan de espacios de interés natural) de Catalunya: Una valoración crítica a los cinco años de su aprobación in Geografía y Espacios Protegidos. Ed. AGE y Federación de Espacios Protegidos de Andalucía, Madrid.
   
 • PINTÓ, J. (2000). El mapa de vegetación del Valle de Núria. Pp. 87-91. Aster Editorial, Terrassa (Barcelona).
   
 • PINTÓ, J. (2000). Bosc i Territori. Una anàlisi des de la perspectiva de la Landscape Ecology. Boscos i Territori, pp. 85-97. Servei de Publicacions de la Universitat de Girona, Girona.
 • PINTÓ, J. (1999). El paisatge litoral de dunes i maresmes de Torredembarra (Costa Daurada). Volum d'homenatge al prof. J. Vilà Valentí, pp. 1515- 1528. Ed. Servei de Publicacions de la Universitat de Barcelona, Barcelona.  
   
 • PINTÓ, J. (1999). La recuperació de l'ecosistema fluvial del riu Sec al seu pas per Cerdanyola del Vallès. Notes,13, pp. 79-90.
   
 • PINTÓ, J. (1998). Flora i corologia de les plantes vasculars de Sant Llorenç del Munt i l'Obac: les estepes (gènere Cistus) in Trobada d'estudiosos de St. Llorenc del Munt i l'Obac, pp. 17-23. Ed. Servei de Parcs Naturals. Diputació de Barcelona, Barcelona.
   
 • PINTÓ, J. (1998). Vegetació de Sant Llorenç del Munt: les comunitats forestals de la part alta del massís in III Trobada d'estudiosos de St. Llorenc del Munt i l'Obac, pp. 23-28. Ed. Servei de Parcs Naturals. Diputació de Barcelona, Barcelona.
   
 • VILA, J. & PINTÓ, J. (1998). El PEIN (Pla d'espais d'interès natural), un balanç cinc anys desprès de la seva aprovació. In: El PEIN, cinc anys desprès: balanç i perspectives. Servei de Publicacions de la Universitat de Girona, Girona.
   
 • PINTÓ, J.; PANAREDA, J.M.; MAS, R. & CARBÓ, S. (1997). Evolución del paisaje dunar en el macizo de Begur (Costa Brava). Actas del XI Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles. Vol. 1, pp. 23-26, Ed. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
   
 • PINTÓ, J; VILA, J. & WELCH, J. (1997). Análisis de la fragmentación de los espacios naturales en el sector sur del área urbana de Girona. Actas del XI Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles, pp. 81-93. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
   
 • GORDI, J.; PINTÓ, J. & VILA, J. (1996). L'estudi dels incendis en el món mediterrani. Documents d'Anàlisi Geogràfica, 28, pp. 135-151.
   
 • PINTÓ, J. (1994). La dinàmica de la vegetació a St. Llorenç del Munt, Notes de Geografia Física, 22, pp. 25-54.
   
 • PANAREDA, J.M.; PINTÓ, J. & RÍOS, J. (1993). Dinàmica i evolució dels alzinars del Montseny, Sant Llorenç del Munt i Collserola. Notes de Geografia Física, 22, pp. 89-98.
   
 • PINTÓ, J. (1992). Els boscos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Notes de Geografia Física, 20-21, pp. 147- 156, Barcelona.
   
 • MATEU, R. & PINTÓ, J. (1992). Aproximació a l'evolució del paisatge en un sector de la Serra de l'Obac en els darrers 130 anys. El Medi Natural del Vallès, 3, pp. 49-58. Ed. CEEM, Sabadell (Barcelona).
   
 • PINTÓ, J. (1990). Cartografia de la vegetació de St. Llorenç del Munt. Notes de Geografia Física, 19, pp. 57-72.
   
 • PANAREDA, J.M. & PINTÓ, J. (1990). Els mapes de vegetació de Catalunya, Notes de Geografia Física, 19, pp. 83- 98. Barcelona.
   
 • PINTÓ, J. (1989). Estudi de la dinàmica de la vegetació en l'espai i el temps. I Trobada d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, pp. 17-19, Serv. de Parcs Naturals. Diputació de Barcelona, Barcelona.

 

Llibres
 • BOLÒS, O. de (director) & PINTÓ, J. (consultor) (1993-2002): Atlas corològic de la flora vascular dels Països Catalans. Vols.: 1-11. Ed. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona.
   
 • PANAREDA, J.M. & PINTÓ, J. (2002). Temas en Biogeografía. 512 pp. Ed. Aster, Terrassa.
   
 • PANAREDA, J. M.; PINTÓ, J. & RABELLA, J.M. (2000). Los mapas de vegetación de Cataluña. 83 pp. Aster Ed., Terrassa.
   
 • PINTÓ, J. & VILA, J. (1998). El PEIN, cinc anys desprès: balanç i perspectives. Pp. 1-75. Servei de Publicacions de la Universitat de Girona, Girona.
   
 • PINTÓ, J. & PANAREDA, J.M. (1995). Memòria i mapa de vegetació de Sant Llorenç del Munt. Pp. 1-168, Ed. ASTER, Terrassa (Barcelona).

Inici Torna a l'inici

Divulgació científica

 

Llibres
 • PINTÓ, J. (1999). Geografia de Catalunya. Enciclopèdia L’Univers i la Terra. Vol. 7. Ed. Carroggio. Barcelona.
   
 • PINTÓ, J. & PANAREDA, J.M. (1997). Sant Llorenç del Munt. Visió geogràfica. Pp. 1-130. Ed. Eumo, Vic (Barcelona).
   
 • PINTÓ, J. et al. (1996). El Gran Atlas de Castilla y León. El Mundo de Castilla y León. Valladolid.
   
 • PINTÓ, J. (dir.) (1995). Geografia Universal. Vol. 9: Oceania, Terres Polars i Epíleg Vol. 9, 386 pp. Ed. 92. Barcelona.
   
 • PINTÓ, J. (dir.) (1994). Geografia Universal: Països de l'ex-URSS i Orient Mitjà. Vol.5. 416 pp. Ed. 62, Barcelona.

 

Articles
 • PINTÓ, J. (2003). El bosc i el foc. Un problema d’ordenació del territori. Diari de Terrassa, 9-10/09/2003.
   
 • GORDI, J. & PINTÓ, J. (1995). La vegetació mediterrània i el foc. Revista de Girona, núm. 169, pp. 42-47. Servei de Publicacions de la Diputació de Girona, Girona.
   
 • PINTÓ, J. (1994). Geografia física de l'Asia monsònica. Geografia Universal: L'Asia monsònica. Pp. 34-43. Ed. 62. Barcelona.
   
 • PINTÓ, J. (1994). L'herència ecològica de l'imperi soviètic. Geografia Universal: Països de l'ex-URSS i Orient Mitjà, pp. 25-54. Ed. 62. Barcelona.
   
 • GORDI, J. & PINTÓ, J. (1994). Els incendis al Vallès Oriental. Notes, 8, pp. 81-93.

 

Manuals i llibres de text
 • PINTÓ, J. (2000). La dinámica de la vegetación. In: MEAZA, G. (dir.). Metodología y práctica de la Biogeografía. Pp. 147- 197. Ediciones del Serbal, Barcelona.
   
 • RÍOS, J.; PINTÓ, J. & MARTÍNEZ, S. (1996). L'entorn físic. Ciències Socials. 1er Cicle d'ESO. Ed. Teide. 117 pàg.
   
 • RÍOS, J.; PINTÓ, J. & MARTÍNEZ, S. (1996). Les Transformacions del Medi. Ciències Socials. 1er Cicle d'ESO. Ed. Teide. 117 pàg.
   
 • RÍOS, J.; PINTÓ, J. & MARTÍNEZ, S. (1996). Geografía. 1er Ciclo de ESO. Ed. Teide. 229 pàg.

 

Direcció de projectes de recerca

Projectes cofinançats pel Ministerio de Ciencia y Tecnología:

 

Projectes finançats per entitats diverses
 • Catálogo de paisaje del área funcional de Zarautz-Azpeitia. Any d'execució: 2011
 • Anàlisi i Disseny de l'Anella Verda de Girona. Any d'execució: 2008. 
 • Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines. Any d'execució: 2007-08. 
 • Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona. Any d'execució: 2006-07.
 • Análisi del paisatge. Estudi de qualitat Paisatgístic-Ambiental. Pla
  d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Palafrugell. Any d'execució:2006
  http://palafrugell.cat/portal/DOCUMENTS/poum/annex_sol_no_urb/annex3_sol_no_urb.pdf
 • Estudi del patrimoni natural i el paisatge de la muntanya de Sant Sebastià de la Guarda de Palafrugell-Llafranc (Institut de Patrimoni). 2004. 
 • El paisatge de Pinya de Rosa (Blanes). CEAB. 2002. 
 • Estudi del medi natural i el paisatge de Figueres. Ajuntament de Figueres. 2001-2002. 
 • Projecte de recuperació de la teixeda de Miseclós (Alta Garrotxa, Girona). DARP. 2001. 
 • Definició de la connectivitat de l’àrea de Gallecs amb els espais naturals de la Serralada Prelitoral (Sant Llorenç del Munt) i la serralada litoral (Parc de la Serralada de Marina). Àrea d’Espais Naturals. Diputació de Barcelona. 2001. 
 • Estudi dels possibles connectors biològics entre el Parc Natural del cap de Creus i el PNIN de l’Albera. DARP. 2000. 
 • Digitalització del mapa de vegetació del PN de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac. Servei de Parcs Naturals. Diputació de Barcelona. 1999. 
 • Cartografia del paisatge vegetal del sector d’ampliació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. servei de parcs naturals. diputació de barcelona. 1998.

Inici Torna a l'inici

 

« Índex d'autors