If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Events

Cerca d'activitats


  

Events archive

Jornada: “Implicacions de la ratificació del Conveni 169 de la OIT, sobre pobles indígenes, per al conjunt de les administracions públiques”
 
Període:
20 de juny, a les 9 hores
Lloc:
Aula Seminari - Facultat de Dret, Campus de Montilivi – Universitat de Girona, Girona.
Organitza:
Organitza la Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible de la Universitat de Girona i el Departament de Dret Públic, àrea de Dret Constitucional de la Universitat de Girona.

Jornada: “Implicacions de la ratificació del Conveni 169 de la OIT, sobre pobles indígenes, per al conjunt de les administracions públiques”

 

Objectiu: La trobada es planteja com un diàleg entre subjectes i actors. Tots aquells que intervenen i poden intervenir en l’anàlisi, aplicació i desenvolupament de les implicacions i conseqüències que es deriven de la ratificació i aplicació del Conveni 169, al conjunt de les administracions públiques de l’Estat, posant especial èmfasi en les directament afectades, com són les encarregades de la cooperació al desenvolupament. Aquesta trobada vol ser la primera, un primer pas en un procés d’enriquiment mutu per a poder avançar en respostes i propostes al títol que ens convoca.
La pretensió fonamental de la trobada és el diàleg. Per això, el format és el de la
introducció de les temàtiques per part de ponents, essent allò fonamental l’intercanvi, diàleg i contrast amb totes les persones assistents. Per aquesta raó, es dedicarà 30 minuts a l’exposició introductòria, que servirà com a excusa metodològica per al diàleg posterior.
La trobada s’estructurarà en 4 moments: un primer moment, amb caràcter introductori i general, en el que s’establiran les línies generals del conjunt d’exigències que estabeix la ratificació del Conveni 169 en el marc de l’OIT i de les relacions internacionals; un segon moment, en el que es plantejaran les exigències concretes que la ratificació implica i exigeix a l’Estat Espanyol, en els seus diferents nivells institucionals, i en relació a les diferents temàtiques i matèries a les que afecten els drets dels pobles indígenes; un tercer moment, en el que s’analitzaran les pràctiques que la cooperació ve desenvolupant, a través de les ONGs, per a la inserció de les exigències del Conveni en les polítiques de cooperació, exposant quin és el diagnòstic de situació d’aquest esforç a la cooperació local i els conflictes i dificultats que això planteja a la cooperació; un quart moment, on s’exposarà, de manera sumària, els reptes que els drets dels pobles indígenes plantegen a la cooperació en general, des de la perspectiva dels pobles indígenes.


Programa

Divendres 20 de juny

9.00-10.30 h --- Conveni 169 de l’OIT. Marc general de les obligacions i mecanismes d’exigibilitat

10.30-12.00 h --- Exigències del Conveni 169 a les politiques públiques estatals i supraestatals Luis Rodríguez-Piñero Royo, investigador Ramón y Cajal; Mikel Berraondo López, Institut de Promoció d’Estudis Socials; Pablo Gutiérrez Vega, Universitat de Sevilla

12.00-12.30 h --- Pausa cafè

12.30-14.00 h --- La incorporació de les exigències del Conveni 169 a les polítiques de cooperació. Reptes en allò local i allò global, Consorci de ONGs: Mugarik Gabe, Acsud Las Segovias País Valencià, alterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes i Almáciga Els drets dels pobles indígenes i la cooperació. Reptes i exigències en la globalització, Verónica Huilipan, Confederació Mapuche Neuquina (Argentina) y Rosa Estela Tomas Atz, Associació Maya Uk’u’x B’e (Guatemala)

Coordinadors – Asier Martínez de Bringas i Marco Aparicio Wilhelmi

 

Jornada: “Implicaciones de la ratificación del Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas, para el conjunto de las administraciones públicas”

 

Objetivos: El encuentro se plantea como un diálogo entre sujetos y actores. Todos aquellos que intervienen y puedan intervenir en el análisis, aplicación y desarrollo de las implicaciones y consecuencias que se derivan de la ratificación y aplicación del Convenio 169, al conjunto de las administraciones públicas del Estado, poniendo especial énfasis en las directamente afectadas, como son las encargadas de la cooperación al desarrollo. Este encuentro pretende ser el primero, un primer paso en un proceso de enriquecimiento mutuo para poder avanzar en respuestas y propuestas al título que nos convoca.

La pretensión fundamental del encuentro es el diálogo. Por ello, el formato es el de la introducción de las temáticas por parte de ponentes, siendo lo fundamental el intercambio, diálogo y contraste con todas las personas asistentes. Por esta razón, se dedicará 30 minutos a la exposición introductoria, que servirá como excusa metodológica para el diálogo posterior.
El encuentro se estructurará en 4 momentos: un primero momento, con carácter introductorio y general, en el que se establecerán los lineamientos generales del conjunto de exigencias que establece la ratificación del Convenio 169 en el marco de la OIT y de las relaciones internacionales; un segundo momento, en el que se plantearán las exigencias concretas que la ratificación implica y exige al Estado español, en sus diferentes niveles institucionales, y en relación a las diferentes temáticas y materias a las que afectan los derechos de los pueblos indígenas; un tercer momento, en el que se analizará las prácticas que la cooperación viene desarrollando, a través de las ONGs, para la inserción de las exigencias del Convenio en las políticas de cooperación, exponiendo cuál es el diagnóstico de situación de este esfuerzo en la cooperación local y los conflictos y dificultades que ello plantea a la cooperación; un cuarto momento, en donde se expondrá, de manera sumaria, los retos que los derechos de los pueblos indígenas plantean a la cooperación en general, desde la perspectiva de los pueblos indígenas.

 

Programa

Viernes 20 de junio

9.00-10.30 h --- Convenio 169 de la OIT. Marco general de las obligaciones y mecanismos de exigibilidad

10.30-12.00 h --- Exigencias del Convenio 169 a las políticas públicas estatales y supraestatales Luis Rodríguez-Piñero Royo, investigador Ramón y Cajal; Mikel Berraondo López, Instituto de Promoción de Estudios Sociales; Pablo Gutiérrez Vega, Universidad de Sevilla

12.00-12.30 h --- Pausa café

12.30-14.30 h --- La incorporación de las exigencias del Convenio 169 a las políticas de cooperación. Retos en lo local y lo global, Consorcio de ONGs: Mugarik Gabe, Acsud Las Segovias País Valencià, alterNativa Intercambio con Pueblos Indígenas y Almáciga Los derechos de los pueblos indígenas y la cooperación. Retos y exigencias en la globalización, Verónica Huilipan, Confederación Mapuche Neuquina (Argentina) y Rosa Estela Tomas Atz, Asociación Maya Uk’u’x B’e (Guatemala).

Coordinadores – Asier Martínez de Bringas y Marco Aparicio Wilhelmi

 

Data: Divendres 20 de juny de 2008 

Hora: 9 hores

Lloc: Aula Seminari - Facultat de Dret, Campus de Montilivi, Universitat de Girona, Girona.

 

Més informació: Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible de la UdG, TEL. 618 723 968 (Ivan Prudkin). a/e: sec.cunescodhs@udg.es i www.udg.edu/cunescodhs/