Recull de notícies

Cerca de notícies


  

Recull de notícies

14/03/2017
Girona Bike Planner, una aplicació del SIGTE per optimitzar les rutes en bici per la ciutat
Aplicació

El SIGTE crea un sistema pilot que implementa dades procedents de fonts obertes. El web calcula la ruta òptima tenint en compte les característiques del carrer, el trànsit i l’existència de carril bici i, a més, indica on hi ha aparcaments, estacions de Girocleta i comerços de venda, lloguer o reparació de bicicletes.

El Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona ha participat en el projecte GeoSmartCity que, finançat amb fons europeus, ha finalitzat ara després de tres anys. La recerca realitzada pels integrants del consorci del projecte ha donat com a resultat onze aplicacions amb un objectiu global: aprofitar les dades per aconseguir un món més optimitzat i sostenible i fer ciutats més intel·ligents. 

L’aplicació desenvolupada pel SIGTE s’anomena 'Girona Bike Planner' i es tracta d’un lloc web on els usuaris poden cercar la millor ruta per desplaçar-se en bicicleta dins la ciutat de Girona. El sistema permet la col·laboració ciutadana (crowdsourcing), és a dir, que els ciclistes puguin aportar dades noves. 

El Girona Bike Planner vol fomentar la bicicleta com a mitjà de transport saludable i no contaminant. En aquest sentit, posa a disposició informació sobre la geolocalització dels carrils bici de la ciutat; del servei compartit de bicicletes municipal, la Girocleta; i de comerços de venda, lloguer o reparació de bicicletes. 

L’aplicació aporta informació –extreta de dades obertes d’OpenStreetMap i l’Ajuntament de Girona–en la mesura en què assenyala els espais de la ciutat més ben adaptats a la circulació en bici. Així, el pilot incorpora un servei de càlcul de la ruta òptima (routing) que té en compte paràmetres com: els carrers amb baixa afluència de trànsit segons dades d'intensitat mitjana de trànsit, tenint en compte les diferències entre franges horàries i dies de la setmana; la tipologia dels carrers, com ara si són amples o tenen edificis a banda i banda; i si els carrers disposen de carrils bici. L'usuari pot realitzar un càlcul de ruta tenint en compte la franja horària i el moment del dia i guardar-ne el resultat per a usos posteriors o, per exemple, per fer-ne una comparació amb una altra franja horària.

 
Dades obertes
El projecte GeoSmartCity té com a objectiu implementar sistemes que permetin integrar dades, principalment, de fonts obertes (open data) i amb component geogràfica per tal d’oferir serveis i aplicacions innovadores en el marc de les ciutats intel·ligents. A més del pilot del SIGTE, que està pendent d’explotació, la resta de socis del projecte han desenvolupat deu aplicacions més. La meitat d’elles s’han destinat a promoure la sostenibilitat (mobilitat, energies verdes,...) i, la resta, proposen solucions per a la gestió intel·ligent dels serveis de línies de gas, electricitat i telefonia, entre d’altres.

El projecte ha estat coordinat pel grup Geographical Information Systems International Group, amb seu a Gènova (Itàlia), i ha comptat amb la participació de quinze socis de Portugal, Grècia, Bèlgica, Finlàndia, Itàlia, República Txeca, Noruega, Polònia i Espanya. GeoSmartCity ha estat finançat pel programa ICT-PSP de la Comissió Europea.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/RMWcVUVkuIw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>