Recull de notícies

Cerca de notícies


  

Recull de notícies

30/06/2014
Proposen la projecció macular com un nou mètode per a la determinació de l’agudesa visual, útil en el tractament de cataractes
imatge

Una tesi de la UdG, defensada per Fernando A. Rodríguez Mier, ha tingut per objectiu el desenvolupament d’un nou dispositiu i mètode per a la determinació de l’agudesa visual que supera els sistemes que es fan servir actualment. El dispositiu és especialment útil en la selecció de pacients amb alteracions de les transparències oculars, com son les cataractes.

“El «Projector Macular», MAP, dissenyat per nosaltres, és tan eficaç, fiable i predictiu como el Guyton-Minkowski PAM i el Retinòmetre Heine Lambda 100 en la valoració de la Agudesa Visual Potencial”, assegura l’oftalmòleg Fernando A. Rodríguez Mier. Considera, a més, que el MAP, producte de la seva tesi doctoral La projecció macular. Un nou mètode per determinar l’agudesa visual potencial, té avantatges afegits respecte dels dos mètodes que ha citat, com són el fet que permeti la visualització de l’àrea macular, al mateix temps que es du a terme la prova, i que és un equip fàcil de fer servir i còmode de transportar. Els resultats que ha obtingut Rodríguez Mier demostren que la predictibilitat del MAP en pacients amb cataractes i sense patologies associades és molt alta, amb un rang d’error baix, sense que es vegi influït pel grau de la cataracta, la qual cosa demostra una alta fiabilitat.

El treball de recerca, que s’ha dut a terme sota la direcció dels professors Dr. Ramon Brugada i Dra. Rosa Núria Aleixandre, ha seguit els principis d’òptica usats per construir l’escala de Snellen per fabricar un pràctic optotip que pugui ser projectat sobre l’àrea macular de la retina del pacient. La investigació s’ha dut a terme en vuit-cents vint pacients afectats de cataracta amb opacitat cristal·lina igual o major a 3 (NO-NC3, C3, P3), segons la classificació LOCS III. Els resultats han estat comparats amb els que ofereixen el Guyton-Minkowski PAM i el Retinòmetre Heine Lambda 100.

Uns resultats que han mostrat, en les corbes ROC, que el paràmetre amb major ABC va ser el proporcionat pel MAP (0,9402). EL PAM va quedar en segon lloc (0,9335), seguit del LAMBDA (0,9289). Tots tres equips han demostrat, durant les proves a què han estat sotmesos, una elevada sensibilitat, amb subtils diferències estadísticament significatives (p= 0,00023) –el de menor rendiment el LAMBDA (FVN=0,200), seguit del PAM (FVN=0,258)– que van situar en primer lloc el MAP, amb un FVN= 0,285.

Un altre aspecte que ha estat valorat és el de l’agudesa visual corregida preoperatòria, que per al MAP va ser del 0,83±0,22 (rang 0,2 a 1,0), amb una fiabilitat de α igual a 0,86,  així com l’agudesa visual postoperatòria, als quinze dies de la intervenció, que va ser de 0,81 ± 0,21 (rang 0,6-1,2) i l’agudesa visual postoperatòria, al mes de la intervenció, que va ser de 0,85 ± 0,17 (rang 0,7-1,2). En canvi, el mateix paràmetre, amb el PAM, va oferir 0,79 ± 0,23 (rang 05-1,2), amb una fiabilitat de α igual a 0,85 i, amb el LAMBDA, 0,75 ± 0,29 (rang 0,5-0,8), amb una fiabilitat de α igual a 0,75. “Els valors α entre 0,70 i 0,90 indiquen una bona consistència interna –aclareix Rodríguez Mier– però tot i que el valor del LAMBDA ha estat el més baix dels tres; els paràmetres que s’han obtingut han mostrat les diferències que hi ha entre els tres equips, estadísticament significatives entre elles”.

Un dels avantatges que l’autor de la tesi destaca en l’ús del MAP és que, l’oftalmòleg, pot visualitzar el fons ocular del pacient al mateix temps que l’optotip es projecta sobre el fons macular, de tal manera que li ofereix la certesa que el pacient veu l’optotip mentre, ell, observa l’àrea macular.

Fernando A. Rodríguez Mier assegura que el MAP és un equip d’una alta sensibilitat i especificitat, molt útil i eficaç en la determinació de l’agudesa visual potencial. Els resultats que ha obtingut amb pacients sense patologies associades confirmen que la sensibilitat del MAP és molt alta, amb un rang d’error baix, sense que es veiessin influïts pel grau de cataracta, la qual cosa demostra, a més, una elevada fiabilitat. “La utilització del MAP permetria el filtratge de pacients amb cataractes, per donar prioritat als que tenen una major probabilitat de millorar en l’agudesa visual”, conclou.