Biblioteca de la UdG

Temes5

Temes5

 

 

Com trobar documents sobre Matemàtica a la Biblioteca
Matèria
Signatura
Matemàtica (general): sota aquesta entrada trobareu els manuals bàsics.51
 Problemes i exercicis: cerqueu per la matèria seguida de la subdivisió -- Problemes, exercicis, etc., per ex.: Matemàtica -- Problemes, exercicis, etc.

Els llibres d'exercicis dels diferents camps de la matemàtica es troben sota la matèria corresponent seguida de la subdivisió -- Problemes, exercicis, etc. La signatura és diferent per a cada matèria, per ex.:

51 (07)
  Àlgebra -- Problemes, exercicis, etc.

Càlcul -- Problemes, exercicis, etc.

Probabilitats -- Problemes, exercicis, etc.

512 (07)

517 (07)

519.2 (07)

 Diccionaris, enciclopèdies i glossaris. Cerqueu la matèria seguida de la subdivisió --Diccionaris o -- Enciclopèdies o -- Terminologia, per ex.:  Matemàtica -- Diccionaris, Matemàtica -- Enciclopèdies, Matemàtica -- Terminologia.51
 Història de les matemàtiques: cerqueu sota Matèmatica – Història.

Per a la història dels principals camps de la matemàtica cerqueu sota la matèria seguida de la subdivisió -- Història, per ex.: Àlgebra – Història, Càlcul – Història, etc.

Les obres que tracten dels aspectes filosòfics de la matemàtica es troben sota Matemàtica -- Filosofia

51
Principals camps de la matemàtica: 
 Àlgebra512
 Anàlisi combinatòria 519.1
 Anàlisi matemàtica 517
 Anàlisi numèrica 519.6
 Anàlisi vectorial 514.742
 Aritmètica 511
 Axiomes 164
 Càlcul 517
 Dinàmica 531.3
 Estadística519.2
 Equacions517.9
 Estàtica531.2
 Geometria514
 Investigació operativa519.8
 Jocs, Teoria dels519.83
 Lògica matemàtica510.6
 Nombres, Teoria dels511
 Probabilitats519.21
 Trigonometria541.11
Matemàtica aplicada: per trobar documents sobre l'aplicació de la matemàtica a d'altres disciplines cerqueu sota l'encapçalament de la disciplina corresponent seguit de la subdivisió -- Matemàtica o de l'adjectiu matemàtica, per ex.: 
 Enginyeria -- Matemàtica

Informàtica -- Matemàtica

Química -- Matemàtica

Biomatemàtica

Física matemàtica

Economia matemàtica (en general)

Matemàtica financera (per a qüestions d'empresa i finances)

62

681.3.01

54

51

51

51.33

658.15:51

 

 

 

Com trobar documents sobre Mecànica i Materials a la Biblioteca
Matèria
Signatura
Normativa tècnica. Cerqueu la matèria amb la subdivisió -- Normes. Per ex.:Assaigs de materials -- NormesRN
Diccionaris. Cerqueu la matèria seguida de la subdivisió -- Diccionaris. Per ex.:  Enginyeria mecànica -- Diccionaris621
Llibres de problemes i exercicis. Cerqueu la matèria seguida de la subdivisió -- Problemes, exercicis, etc. Per ex.: Mecànica -- Problemes, exercicis, etc.531 (07)
Mecànica531
 Cinemàtica531.1
 Estàtica 531.2
 Dinàmica531.3
Mecànica de fluids532
 Dinàmica de fluids532.5
Calor i termodinàmica536
 Calor536.2
 Termodinàmica536.7
Enginyeria mecànica (general)621
 Producció, distribució i utilització del vapor: cerqueu sota l'encapçalament Calderes621.1
 Motors tèrmics i altres motors especials621.4
  Motors de combustió interna                                                                          621.43
 Energia pneumàtica:Pneumàtica621.5
  Calor i fred industrial:Refrigeració, Refrigeració i màquines frigorífiques621.57
 Transport de gasos i fluids. Compressors. Bombes621.6
  Conduccions per tubs: Canonades621.644
  Maquinària de bombament621.65
 Tecnologia mecànica621.7
  Metrologia: Cerqueu sota Mesurament621.7.08
  Soldadura621.791
 Màquines: cerqueu sota Maquinària, Maquinària -- Disseny i les parts concretes, per ex.: Coixinets (Maquinària)621.8
  Maquinària, Cinemàtica de la, Maquinària, Dinàmica de la621.8.02
  Engranatges621.83
  Lubrificació i lubrificants621.892
 Màquines-eines621.9
Transports: Automòbils i el mateix encapçalament seguit de subdivisions, per ex.:  Automòbils -- Projectes i construcció, Automòbils -- Motors, etc.629
Enginyeria del control automàtic: Control automàtic, Automatització681.5
 Robòtica681.51/.53
Constitució física de la matèria539
 Elasticitat 539.3
 Resistència de materials539.4
Materials (general)620
 Assaigs de materials, Mecànica de fractura620.1
   Materials -- Fatiga620.178.3
 Corrosió dels materials: cerqueu sota Corrosió i anticorrosius620.19
 Coneixement dels materials: cerqueu sota Materials620.22
 Economia de l'energia: Energia, Fonts d'energia620.9
Metalls. També trobareu informació sota els noms concrets dels metalls
669
 Metal·lúrgia669.01
Indústria de matèries macromoleculars678
 Plàstics678.5
 Polímers, Polimerització678.7
Materials de construcció: consulteu la guia Com trobar documents d'Arquitectura, Construcció i Enginyeria Civil 

 

 

Com trobar documents sobre Música a la Biblioteca
Matèria
Signatura
Manuals i obres generals78(03)
 Música - Història78.03
 Música - Teoria781
 Música - Acústica i física781.1
Per àrea geogràfica: Música - Àfrica781.7
Per gèneres musicals 
 Blues781.7(73) (=96)
 Jazz781.16
 Música Rock785.2
 Música country785.7
 Música de cinema791.43-293
 Òpera782
 Òperes - llibrets 78 STRAUSS
 Òperes - Partitures 78 ROSSINI
Per diferents estadis de la música 
  Música del renaixement: cerqueu sota Música - S. XV XVI 78.034
  Música barroca: cerqueu sota Música - S. XVII XVIII 78.034.7
Per compositor 
 Amb el camp autor:. Hi trobarem els enregistraments sonors d'aquests autors, e.g. Rimskij Korsakov, NicolajCD RIMSKIJ-KORSAKOV
 Amb el camp Matèria: Hi trobarem els documents que ens parlin d'aquests autors, e.g. Cajokovkij, P'otr Iljic78(CAJKOVSKIJ)
Per temes relacionats amb la música 
 Dansa793
 Ballet792.8
 Cant, Música vocal, Música coral784.9
 Musicoteràpia78:61

 

 

Com trobar documents sobre Psicologia a la Biblioteca
Matèria
Signatura
Psicologia (general)159.9
 Fons documentals a psicologia. Bibliografia: cerqueu sota l'encapçalament Psicologia -- Bibliografia159.9 (01)
 Diccionaris de Psicologia: cerqueu sota Psicologia -- Diccionaris. Podeu cercar per temes més concrets de Psicologia i aplicar-los també la subdivisió -- Diccionaris, e.g., Psicoanàlisi -- Diccionaris -- Castellà.159.9 (03)
 Psicologia -- Ensenyament159.9 (07)
 Psicologia -- Història159.9 (09)
 Filosofia, teories, lleis: cerqueu sota els encapçalaments Psicologia -- Filosofia, Psicologia genètica, Psicologia -- Metodologia, etc.159.9.01
 Mètodes d'investigació: Cerqueu sota els encapçalaments Psicologia experimental -- Metodologia, Psicologia aplicada -- Metodologia, Psicologia -- Investigació -- Metodologia, Psicologia -- Metodologia.159.9.018
 Conducta (Psicologia): també trobareu informació sota Modificació de la conducta, Teràpia de la conducta, Anàlisi de conducta159.9.019.43
 Psicologia experimental159.9.07
  Psicometria, Tests psicològics (inclosos tots els llibres sobre tests, siguin de la matèria que siguin): cerqueu també sota temes concrets seguits de la subdivisió -- Tests, e.g., Motricitat -- Tests.159.9.072
   Estadística aplicada a Psicologia: cerqueu sota Psicometria.159.9.072.1
Psicologia diferencial159.922
 Psicologia dels sexes: cerqueu sota l'encapçalament Diferències entre sexes (Psicologia)159.922.1
 Psicologia ambiental, Qualitat de vida159.922.2
 Psicologia genètica159.922.3
 Psicologia del desenvolupament159.922.6
   Psicologia de la infància: cerqueu sota l'encapçalament Infants -- Psicologia159.922.61
   Mitjans de comunicació de massa i infants159.922.61:654:17
  Psicologia de l'adolescència: cerqueu sota Adolescents -- Psicologia159.922.62
  Psicologia de la vida adulta159.922.64
  Psicologia de la vellesa: cerqueu sota Vells -- Psicologia159.922.65
Psicologia bàsica 
 Psicologia individual. Personalitat159.923
  Autoestima159.923.2
  Sentit de l'humor159.923.3
 Genis. Superdotats. Infants superdotats159.924
 Expressió corporal159.925
  Fisonomia: cerqueu sota els encapçalaments Fisiognomonia i Cara159.925.2
 Psicologia comparada. Psicobiologia. Animals -- Hàbits i conducta159.929
 Sensació i percepció: cerqueu sota els encapçalaments Sentits i sensacions, Percepció159.93
  Visió159.931
  Oïda159.932
  Olfacte159.933
  Gust159.934
  Tacte159.935
  Percepció159.937
   Percepció de l'espai159.937.52
   Percepció del temps159.937.53
  Emocions159.942
 Psicomotricitat159.943
  Esquerrans i dretans. Lateralitat159.943.7
 Funcions de moviments:159.946
  Expressió vocal: cerqueu sota els encapçalaments Llenguatge i llengües -- Adquisició, Psicolingüística, etc.159.946.3
  Expressió escrita: cerqueu sota els encapçalaments Lectura, Lectura -- Comprensió, Lectura -- Psicologia, Escriptura, Escriptura -- Aspectes psicològics, Infants -- Escriptura.159.946.4
 Motivació (Psicologia)159.947
 Cognició. Ment:159.95
  Atenció159.952
  Aprenentatge. Memòria: també trobareu informació sota Mnemotècnia i Psicologia de l'aprenentatge.159.953
  Creativitat159.954
  Intel·ligència. Pensament159.955
  Sentit comú. Intuïció (Psicologia)159.956
  Parapsicologia159.961
   Somnis159.963.3
  Psicoanàlisi159.964.2
Psicologia social316.6
 Psicologia de les organitzacions. Psicologia del treball: cerqueu sota Treball -- Aspectes psicològics316.4
  Dinàmica de grups Liderat i Autoritat316.45
  Liderat i Autoritat316.46
  Relacions humanes316.47
 Metodologia en la psicologia social. Psicologia social experimental. Investigació: cerqueu sota Psicologia social, Psicologia social -- Metodologia.316.6:303
 Sociologia de la comunicació: cerqueu sota Comunicació -- Aspectes socials i sota els encapçalaments que comencen per Mitjans de comunicació de massa316.77
 Psicologia del treball: cerqueu sota Treball -- Aspectes psicològics331:159.8
 Com trobar feina, com fer currículums: cerqueu sota Ocupació, Cerca d', Sol·licituds de treball, Curriculum vitae331.53

 

 

 

Com trobar documents sobre Química a la Biblioteca
Matèria
Signatura
Química (general): sota aquesta entrada trobareu tots els manuals bàsics.54

Problemes i exercicis: per trobar llibres de problemes i exercicis cerqueu sota matèria seguida de la subdivisió -- Problemes, exercicis, etc., per ex.: Química -- Problemes, exercicis, etc.

Els llibres d'exercicis sobre diferents camps de la química, es troben sota la matèria corresponent seguida de la mateixa subdivisió (la signatura varia per a cada matèria), per ex.:

54 (07)
 Química analítica -- Problemes, exercicis, etc.543 (07)
 Química orgànica -- Problemes, exercicis, etc.547 (07)
 Enginyeria química -- Problemes, exercicis, etc.66.0 (07)
Formulació i nomenclatura: cerqueu sota: 
 Química -- Nomenclatura 546/547 (083.72)
 Química inorgànica -- Nomenclatura 543 (085.72)
 Química orgànica -- Nomenclatura547 (085.72)
Diccionaris i glossaris: cerqueu sota Química -- Diccionaris i Química -- Glossaris, vocabularis, etc.54
Història de la química: Cerqueu sota Química – Història. Trobareu més informació sota matèries relacionades seguides de la subdivisió -- Història, per ex.: Fisicoquímica – Història, Bioquímica – Història.54 (09)
Química analítica543
 Química analítica qualitativa543.061
 Química analítica quantitativa543.062
Fisicoquímica544
 Termodinàmica536.7
 Enllaços químics544.14
 Química quàntica544.18
 Equilibri químic544.35
Química inorgànica546
Química orgànica547
 Compostos orgànics -- Síntesi547.1.05
 Compostos aromàtics547.5
Química ambiental54:504
Química computacional: cerqueu sota l'encapçalament Química -- Processament de dades.54:681.3
Bioquímica577.1
Enginyeria química66.023

 

 

 

Com trobar documents sobre Publicitat i Relacions Públiques a la Biblioteca
Matèria
Signatura
Els manuals de Publicitat i Comunicació o de Publicitat i Relacions Públiques es troben sota l'encapçalament Publicitat. La publicitat que es fa en un país o lloc determinat es cerca sota Publicitat seguit de la subdivisió geogràfica, per ex.: Publicitat -- Catalunya. També trobareu informació sota els encapçalaments: Propaganda i Persuasió (Psicologia)659
 Imatge corporativa. Logotip, Marques de fàbrica659.2
 Legislació publicitària: els aspectes legals de la comunicació i de la publicitat els trobareu sota l'ençapçalament Publicitat -- Dret i Legislació o bé sota termes concrets tipus Llibertat d'expressió, etc.342.732
 Màrqueting: sota aquest encapçalament trobareu tots els documents sobre vendes, investigació, estudi de mercats, etc. 658.8
Relacions Públiques: sota aquest encapçalament s'inclouen els manuals sobre aquesta disciplina i els que tractin sobre Comunicació i Relacions Públiques. Per a restringir el tema a una àrea geogràfica concreta podeu posar al darrera de l'encapçalament una subdivisió geogràfica, per ex., Relacions públiques -- Espanya.659.4
Comunicació: sota aquest encapçalament trobareu documents de caire general. Els documents sobre mitjans de comunicació (i.e., TV, ràdio, etc.) els trobareu sota l'encapçalament: Mitjans de comunicació de massa.També trobareu informació sota els encapçalaments específics: Opinió pública, Cinema, Radiodifusió, etc.659.3
 Comunicació visualPercepció visual: sota aquestes entrades trobareu les obres que tracten sobre la percepció del missatge publicitari per part del consumidor7.04
 Comunicació escrita (com escriure un missatge publicitari, com fer informes de treball, com escriure guió per televisió, etc.): les obres sobre aquest tema es troben sota els encapçalaments Comunicació escrita  i Mitjans de comunicació de massa i llengua 654.17
 Gestió de conflictes: les obres sobre la negociació i la gestió de conflictes es troben sota els encapçalaments: Negociació, Gestió de conflictes i Mediació658.013