Biblioteca de la UdG

Estil MLA

Estil MLA

Nota: Pàgina web no actualitzada

 

Consideracions generals | Abreviatures | Com s’ordenen les llistes | Cites en el text
 

 

Aquest document s’ha basat en la 6a edició del MLA Handbook for Writers of Research Papers. Recomanem que el consulteu quan citeu altres tipus de documents aquí no especificats, així com la web de la MLA.

 

Consideracions generals

Una llista de bibliografia o llista de referències cita els treballs que recolzen un article concret. Una bibliografia cita les obres més àmplies i per a lectures futures.

En el cas dels autors, escriviu els noms i cognoms tal com figuren en el document, sense abreviar-los.

Abrevieu els noms dels editors sempre que sigui possible (ex.: U. per University).

Si esteu redactant un treball que no es publicarà, el MLA Handbook for Writers of Research Papers (revisar link: Petrus) recomana que els títols se subratllin i no es posin en cursiva. En cas que el treball sigui per editar, ho deixa a criteri de l’editor o supervisor.

Noteu que quan un títol va entre cometes, el punt final s’inclou dins les cometes (ex.: “Neandertal, hombre de.” ).

 

Abreviatures

Poseu sempre les abreviatures en la llengua del treball que esteu redactant (excepte la d’edició, que heu de posar en la llengua del document citat). A continuació donem una taula de les més freqüents en català.


comp.

coord.

dir.

ed./eds.

[et al.]

[i. e.]

núm.

p.

[sic]

v.

Vol.
 

compilador

coordinador

director

editor/s o director/s literari/s

et alii, indicació de l’omissió d’autors

id est, precedeix una data de publicació corregida

número d’exemplar de publicació en sèrie

pàgina/es

segueix una incorrecció

segueix el nombre de volums d’una monografia

precedeix el número del volum citat
 

 

 

Com s’ordenen les llistes

Ordeneu les entrades alfabèticament pel cognom del primer autor, tot seguint el sistema lletra per lletra.

Descartes, René

De Sica, Vittorio

MacDonald, George

McCullers, Carson

Morris, Robert

Morris, William

 

 

Si dues entrades o més tenen el mateix 1r autor, alfabetitzeu pel cognom del 2n.

Scholes, Robert, i Robert Kellogg

Scholes, Robert, Carl H. Klaus, i Michael Silverman

Scholes, Robert, i Eric S. Rabkin

 

Les entrades sense autor, alfabetitzeu-les pel títol, tot obviant els articles inicials (ex.: el, la, un/a, the, a, etc.).

 

Cites en el text

Cal citar les fonts dins del vostre treball per mostrar al lector amb precisió quines parts del escrit provenen d'una font externa i identificar l'origen de cada paraula paraula, concepte o frase que utilitzeu que no siguin vostres. Aquestes cites remetran al document llistat a la bibliografia final.

 

 


 
MLA (Modern Language Association of America)


Exemples

Text (Cognom autor # pàg)

 • Tannen ha argumentat aquest punt (178-85).
 • Aquest punt ja ha estat argumentat (Tannen 178-85).
 • Altres, com ara Jakobson and Waugh (210-15) han mantingut el punt de vista contrari.
 • Altres han mantingut el punt de vista contrari (per exemple, Jakobson i Waugh 210-15).
 • Deu ser veritat, tal com manté Roberson que “en l’apreciació de l’art medieval l’actitud de l’observador és de vital importància...” (136).
 • Deu ser veritat que “en l’apreciació de l’art medieval l’actitud de l’observador és de vital importància...” (Roberston 136).
 • En la seva Autobiografia Benjamin Franklin estableix una llista de tretze virtuts (135-137).

 

 

Autor  desconegut

Text (# pàg)

 • “El Lazarillo de Tormes”, 50)

 

1 autor
 

Text (Cognom autor, "Títol" # pàg.)

"tot et riu, la boca, els ulls, la sang que et puja a les galtes" (Rodoreda, “Mirall Trencat” 96)

També es pot utilizar:

 • Com diu a Rodoreda: “tot et riu, la boca, els ulls, la sang que et puja a les galtes. (“Mirall Trencat” 96)
 • Com diu a Rodoreda a “Mirall Trencat”: “tot et riu, la boca, els ulls, la sang que et puja a les galtes.” (96)
 Autors amb mateix cognom

Si la llista de bibliografia inclou publicacions de dos o més autors principals amb el mateix cognom, incloeu les inicials dels autors en totes les cites en el text. Si la inicial coincideix, doneu el nom complet.

 • (A. Patterson 183-85) (L. Patterson 230)
 2 o 3 autors

Citeu el 1r cognom de cada autor. 

 • (Rabkin, Greenberg, i Olander vii)

 Més de 3 autors

Citeu tal com figura en la Bibliografia. 

 • (Lauter et al. 2425-33), o bé
 • (Smith, Collins, Black, i Jones 145-54)
 
Autor corporatiu

Citeu el seu nom, abreviat o desenvolupat. Si esmenteu el nom en el text no el poseu en la cita.

 
 • Segons un estudi patrocinat pel National Research Council, la població de la Xina va créixer el 1990 més d’un 15% (15).
 Treball entrat per títol

Citeu el títol, abreviat o complet.

 Més d’un treball del mateix autor

Afegiu el títol citat, abreviat o complet, després del cognom de l’autor.

 
 • (Frye, Anatomy 237)
 • Segons Will i Ariel Durant, els homes i dones creatius fan “història tot enriquint el nostre patrimoni i les nostres vides (Dual Autobiography 406)
 Parts específiques d’una font d’informació

Indiqueu el volum i les pàgines.

 • L’antologia de Lauter i coeditors conté l’obra de Gilman “The Yellow Wall-Paper” (2: 606-19).
 Obres clàssiques, obres completes, documents sense paginació

Per a les obres clàssiques, és convenient que doneu un indicador de capítol, part, paràgraf, etc.


Quan citeu obres completes no doneu les pàgines.


Quan citeu documents sense paginació (programes de televisió, pel·lícules, documents electrònics sense paginació, etc.) tampoc doneu les pàgines.

 
Llibres
 Elements: Autor, títol i subtítol, lloc d’edició, editorial i any de publicació.
 


   MLA (Modern Language Association of America)1 autor
Cognom, Nom. Títol en cursiva: Subtítol. # ed. Títol col·lecció #. Ciutat: Editorial, any.

Codina, Lluís. El llibre digital: Una exploració sobre la informació electrònica i el futur de l’edició. 2a ed. Estudis i recerques 13. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Centre d’Investigació de la Comunicació, 1996.

 

2 o 3 autors

 
Cognom, Nom, Nom Cognom, i Nom Cognom. Títol en cursiva: Subtítol. # ed. Títol col·lecció #. Ciutat: Editorial, any.

Pujol, Josep M., i Joan Solà. Ortotipografia: Manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic. 3a ed. Barcelona: Columna, 1995.
 


Més de 3 autorsCognom, Nom, et al. Títol en cursiva: Subtítol. # ed. Títol col·lecció #. Ciutat: Editorial, any.

Delors, Jacques, et al. Educació: Hi ha un tresor amagat a dins. 2a ed. Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya, 1996.


Autors corporatius
 
Nom de la institució o organisme. Títol en cursiva: Subtítol. # ed. Títol col·lecció #. Ciutat: Editorial, any.

American Psychological Association. Publication Manual of the APA. 4th ed. Washington: APA, 1998.
 


Sense autor conegut
 
Títol en cursiva: Subtítol. # ed. Ciutat: Editorial, any.

Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary. 10th ed. Springfield, MA: Merriam-Webster, 1993.
 
 
Capítols o parts d’un llibre
Elements: Autor del capítol (si hi consta), títol i subtítol del capítol, editors literaris del llibre, títol i subtítol del llibre, lloc d’edició, editorial, any de publicació, pàgina o pàgines del capítol.
 


   MLA (Modern Language Association of America)

Cognom, Nom de l’autor del capítol. “Títol del capítol: Subtítol.” Títol del llibre en cursiva: Subtítol. Nom Cognom de l’editor literari del llibre. # ed. Ciutat: Editorial, any. # primera pàgina del capítol-# última pàgina del capítol

Kisch, Herbert. “La industria textil en Silesia y Renania: Un estudio comparativo de sus procesos de industrialización.” Industrialización antes de la industrialización. Peter Kriedte et al. 2a ed. Barcelona: Crítica, 1986. 266-298.
 
 
Epígrafs d’enciclopèdies, diccionaris, etc.
 Elements: Autor de l’epígraf (si hi consta), títol de l’epígraf, títol del diccionari o enciclopèdia, any d’edició.
 


   MLA (Modern Language Association of America)  Amb autor conegut


Cognom, Nom de l’autor de l’epígraf. “Títol de l’epígraf.” Títol del diccionari o enciclopèdia en cursiva. # ed. Any.

Trinkaus, Eric. “Neandertal, hombre de.” Enciclopedia McGraw-Hill de ciencia y tecnología. 1994.

 


Sense autor conegut
 

"Títol de l’epígraf.” Títol del diccionari o enciclopèdia en cursiva. # ed. Any.

“Neandertal, home de.” Gran Enciclopèdia Catalana. 1988.
 
 
Articles de revista
 Elements: Autor de l’article, títol de l’article, títol i subtítol de la revista, número de la publicació, data de publicació, pàgines on s’inclou el document.
 


   MLA (Modern Language Association of America)

Cognom, Nom. “Títol de l’article: Subtítol de l’article.” Títol de la revista en cursiva: Subtítol # del volum. # del número (any): # de la primera pàgina-# de l’última pàgina.Heery, M. “Organització de la biblioteca: Repàs d’estructures.” Ítem: Revista de biblioteconomia i documentació 23.2 (1998): 8-15.
 
 
Títols de revista
 Elements: Títol de la revista, dates publicació, lloc d’edició i editorial.
 


   MLA (Modern Language Association of America)

Títol en cursiva: Subtítol (data inici-data final). Ciutat: Editorial.
 
Revista española de derecho constitucional (1981-). Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
En el Publication Manual of the American Psychological Association no s’especifica la descripció per a aquest tipus. S’ha fet una adaptació sobre el tipus Monografia.
 
  
Articles de diaris
 Elements: Autor de l’article, títol de l’article,  nom diari, data de publicació, pàgines on s’inclou el document.
 


   MLA (Modern Language Association of America)

Cognom, Nom. “Títol de l’article: Subtítol de l’article.” Nom del diari: subtítol. dia/mes/any de publicació: # pàg.


Monzó, Quim . “Vaticina, que nada queda: en columnas de opinión y tertulias hay mucha demagogia barata sobre la ley del tabaco.” La Vanguardia” 12/01/2011 : 16.
 
  
Tesis
 Elements: Autor, títol i subtítol, nom universitat, any tesi, títol publicació oficial, volum i pàgina.
 


  MLA (Modern Language Association of America)

  Publicada en un repertori
Cognom, N. (any). Títol: Subtítol (Tesi doctoral, Nom Universitat, any tesi). Títol publicació oficial, volum, # pàgina.
 
Ross, D. F. (1990). Unconscious transference and mistaken identity: When a witness misidentifies a familiar but innocent person from a lineup (Tesi doctoral, Cornell University, 1990). Dissertation Abstracts International, 51, 417.
 


No publicada
Cognom, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol en cursiva. Tesi doctoral no publicada, Nom Universitat, Ciutat.
 
Wilfley, D. E. (1989). Interpersonal analyses of bulimia: Normalweight and obese. Tesi doctoral no publicada, University of Missouri, Columbia.
 
Actes de congrés
 Elements: Autor, títol i subtítol, editor literari, títol congrés, pàgines, lloc edició i editorial.
 


  MLA (Modern Language Association of America)Cognom, Nom. Títol congrés. Nom congrés, data congrés, lloc congrés (si no apareix en el títol). Lloc edició: Editorial, any.
 
Freed, Barbara F., ed. Foreign Language Acquisition Research and the Classroom. Proc. of Consortium for Lang. Teaching and Learning Conf., octubre 1989, U. of Pennsylvania. Lexington: Heath, 1991.
Chang, Steve S., Lily Liaw, i Josef Ruppenhofer, eds. Proceedings of the Twenty-Fifth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society, February 12-15, 1999: General Session and Parasession on Loan Word Phenomena. Berkeley: Berkeley Linguistics Soc., 2000.
 
 
Normes
 Elements: Autor, títol i subtítol, lloc d’edició, editorial i any de publicació.
 


   MLA (Modern Language Association of America)

 
Autor. (any). Títol en cursiva: Subtítol (# ed.). Ciutat: Editorial.
 
International Standard Organization. (1992). Normes terminologiques internationales: élaboration et présentation: ISO 10241. Genève: ISO.
 
En el Publication Manual of the American Psychological Association no s’especifica la descripció per a aquest tipus. S’ha fet una adaptació sobre el tipus Monografia.
 
Patents
 Elements: Autor, any publicació, identificació patent, publicació oficial.
 


   MLA (Modern Language Association of America)

Cognom, Nom. Títol patent. Nom consignatari, consignatari. Patent # patent. Data publicació.

Gruha, Aloke. Method and System for Efficiently Storing Web Pages for Quick Downloading at a Remote Device. Storage Technology Corp., consignatari. Patent 6.272.534. 7 agost 2001.
 
 
Legislació
 Elements: Títol, títol publicació oficial, número i secció publicació i data publicació.
 


   MLA (Modern Language Association of America)

 Títol de la regulació, Nom publicació oficial núm. publicació secció publicació (any publicació).
 
Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, BOE núm. 313 § 21760 (2004).
 
 
Mapes
 Elements: Autor, títol i subtítol, lloc d’edició, editorial i any de publicació, designació tipus document.
 


   MLA (Modern Language Association of America)

Títol en cursiva. Mapa. Ciutat: Editorial, any.
 
Washington. Mapa. Chicago: Rand, 1995.
 
 
Pàgines web
 Elements: Autor (si hi consta), títol i subtítol, adreça URL, data d’edició i/o consulta (recomanat).
 


   MLA (Modern Language Association of America)

 
Títol en cursiva. Ed. nom editor. Data de la web. Nom institució. Data accés URL.
 
Encyclopaedia Britannica Online. 2005. Encyclopaedia Britannica. 9 juny 2005 http://www.britannica.com/.
 
 
Llibres electrònics
 Elements: Autor (si hi consta), títol i subtítol, adreça URL, data d’edició i/o consulta (recomanat).
 


   MLA (Modern Language Association of America)

 
Cognom, Nom Autor. Títol del llibre. Cognom, Nom Editor. Ciutat: Editorial, Any. Títol del recurs.Cognom, Nom de l'Editor del recurs. Versió. Número de versió. dia/mea/any de publicació. organitzaci. Nom institució. dia/mes/any data últim accés <URL>.
 
Smith, Logan P. Trivia. Ed. Thomas H. Salinger. Ausitn : Ebook, 2005. Project Gutenberg. Ed. John Ockerbloom. Vers. 3. 23 Gener 2005. Project Gutenberg. 12 de gener de 2011 http://www.gutenberg.org/ebooks/8544.
 
  
Articles de revistes electròniques
 Elements: Autor de l’article, títol i subtítol de l’article, títol i subtítol de la revista, número de la publicació, data de publicació, data de consulta i adreça URL.
 


   MLA (Modern Language Association of America)

Cognom, Nom. “Títol de l’article: Subtítol de l’article.” Títol de la revista: Subtítol # del volum. # del número dia/mes/any de publicació. dia/mes/any data accés de consulta <URL>.


Duarte, Angel. “La question de l’ordre public dans le républicanisme espagnol.” Le Mouvement social  2002.  12 de gener de 2011 http://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2002-4-page-7.htm
 
    
Articles de diaris electrònics
 Elements: Autor de l’article, títol de l’article,  nom diari, data de publicació i de consulta, URL
 


   MLA (Modern Language Association of America)

Cognom, Nom. “Títol de l’article: Subtítol de l’article.” Nom del diari: subtítol. dia/mes/any de publicació. Dia/mes/any de data de consulta <URL>


Monzó, Quim . “Vaticina, que nada queda: en columnas de opinión y tertulias hay mucha demagogia barata sobre la ley del tabaco.” La Vanguardia” 12/01/2011 . 12/01/2011 http://www.lavanguardia.es/opinion/articulos/20110112/54099710815/vaticina-que-nada-queda.html.
 
  
Tesis electròniques
 Elements:
 


   MLA (Modern Language Association of America)

Cognom, N. (any). Títol en cursiva. Tesi doctoral no publicada, Nom Universitat, Ciutat. Recuperat data de consulta, des de adreça URL.
 
Abel Souto, Miguel. Normativa internacional sobre el blanqueo de dinero y su recepción en el ordenamiento penal español. Tesi doctoral. U. Santiago Compostela, 2001. 5 abril 2005 <http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/35759953214026162922202/005351.pdf>.
En el MLA Handbook for Writers of Research Papers no s’especifica la descripció per a aquest tipus. S’ha fet una adaptació dels tipus Tesis en paper i Pàgines web.
 
 
Correus electrònics:
  Elements: Autor, títol, descripció missatge, data missatge.

    MLA (Modern Language Association of America)

Cognoms, Nom de l’autor. “Títol missatge. Correu electrònic a Nom destinatari. Data missatge.
 
Boyle, Anthony T. “Re: Utopia.” Correu electrònic a Daniel J. Cahill. 21 juny 1997.
 
  
Missatges en grups de notícies
 Elements: Autor, títol i subtítol, número missatge, data, adreça URL.
 


   MLA (Modern Language Association of America)

Cognoms, Nom de l’autor. “Títol document.” Correu electrònic. Data missatge. Data accés <URL>.
 
Menegatos, Tom. “Re: Amsterdam.” Correu electrònic. 2 abril 2002. 4 maig 2002 news:humanities.misc.
 
 
Missatges en fòrums i llistes de distribució
 Elements: Autor, títol i subtítol, data, nom llista adreça URL.

    MLA (Modern Language Association of America)

Cognoms, Nom de l’autor. “Títol document.” Correu electrònic. Data missatge. Nom fòrum o llista. Data accés <URL>.
 
Willis, Brian. “Re: The Comedy of Lousy Acting.” Correu electrònic. 7 desembre 2001. Shaksper: The Global Electronic Shakespeare Conference. 16 febrer 2002 http://www.shaksper.net/archives/2001/2762.html.
 
 
Enregistraments sonors
 Elements: Autor, títol, designació tipus document, informació publicació.
 


   MLA (Modern Language Association of America)

Enregistraments sonors de composicions musicals
Cognom, Nom. Títol del tema. Intèrprets Nom i Cognom. Orquestra. Productor, any.
Joplin, Scott. Treemonisha. Intèrprets Carmen Balthrop, Betty Allen, i Curtis Rayam. Houston Grand Opera Orch. and Chorus. Dir. Gunther Schuller. Audiocasset. Deutsche Grammophon, 1976.
Norrington, Roger, dir. Symphony no. 1 in C, op. 21, and Symphony no. 6 in F, op. 68. Per Ludwig van Beethoven. London Classical Players. EMI, 1988.
El títol de les composicions musicals identificades per la forma, número i clau no va en cursiva ni subratllat.
Composicions musicals
Cognom, Nom. Títol del tema.
Berlioz, Hector. Symphonie fantastique, op. 14.
 
Beethoven, Ludwig van. Symphony no. 7 in A, op. 92.
 
El títol de les composicions musicals identificades per la forma, número i clau no va en cursiva ni subratllat.
 
Pel·lícules, vídeos i DVD
 Elements: Títol, director, distribuïdor, actors, productor, any.
 


   MLA (Modern Language Association of America)

 
Títol en cursiva. Dir. Nom i cognom director. Nom i cognom dels protagonistes. Any producció. Suport. Productora, any edició
 
Macbeth. Dir. Roman Polanski. Actors Jon Finch, Francsca Annis, i Nicholas Selby. 1971. DVD. Columbia, 2002
 
 
Vídeos (YouTube)

Elements: Autor, títol del vídeo, títol del web, patrocinador, data creació, mitjà de publicació, data d'accés.

  


   
MLA (Modern Language Association of America)

 

Cognom, Nom. “Títol vídeo” Títol del web. Patrocinador (YouTube), data creació. Mitjà de publicació. Data d’accés. 

 

Universitat de Girona. Biblioteca. "Com funciona el PUC" Publicació en línia. YouTube. Youtube, LLC.,  11 octubre 2011. Web. 12 desembre 2011.