Biblioteca de la UdG

Estil Vancouver

Estil Vancouver

 

Consideracions generals | Abreviatures | Com s’ordenen les llistes | Cites en el text
 

 

Aquest document s’ha basat en els Uniform Requirements for Manuscripts (URM), dels que l'última versió és de l'abril de 2010. Recomanem que els consulteu per citar altres tipus de documents aquí no especificats. Des de 2011 ja no es revisa aquest estil de citació i s'aconsella l'ús de l'estil de la NLM (National Library of Medicine).

 

Consideracions generals

 

El Comitè Internacional d'Editors de Revistes Mèdiques (ICMJE) va establir els Requisits d'Uniformitat per a Manuscrits o URM  (Uniform Requirements for Manuscripts), presentats a les revistes biomèdiques. Van ser publicats per primera vegada el 1979 per un petit grup d'editors de revistes mèdiques generals (el grup de Vancouver).


Els títols de les revistes s’abrevien segons figuren en l’Index Medicus.

Segons la revista en què es publiqui, les referències electròniques se citen entre parèntesis en el text o figuren numerades en la secció de Bibliografia com les altres referències bibliogràfiques.

Eviteu citar comunicacions personals, si no és que proporcionen informació essencial no disponible en una font d’informació pública. En aquests casos el nom de la persona i la data de la comunicació s’ha de citar entre parèntesis en el text. En el cas d’articles científics, els autors han d’obtenir a més l’autorització per escrit i la confirmació de l’exactitud de la informació.

Sempre se citen els 6 primers autors, seguits de l’expressió et al.

 

Abreviatures

Poseu sempre les abreviatures en la llengua del treball que esteu redactant (excepte la d’edició, que heu de posar en la llengua del document citat). A continuació donem una taula de les més freqüents en català.


comp.

coord.

dir.

ed./eds.

[et al.]

[i. e.]

núm.

p.

[sic]

v.

Vol.
 

compilador

coordinador

director

editor/s o director/s literari/s

et alii, indicació de l’omissió d’autors

id est, precedeix una data de publicació corregida

número d’exemplar de publicació en sèrie

pàgina/es

segueix una incorrecció

segueix el nombre de volums d’una monografia

precedeix el número del volum citat
 

 

 

Com s’ordenen les llistes

Les referències bibliogràfiques s’ordenen correlativament en l’ordre en què figuren en el text per primera vegada. La numeració és amb nombres aràbics entre parèntesis. Les referències es ressenyen al final del treball numerades i amb l’ordre en què surten en el text.

 

Cites en el text

L’estil Vancouver estableix que totes les referències es facin al final del text. Per això, no hi ha pautes de cites en el text. Sí que cal tenir present el següent:

Segons la revista en què es publiqui, les referències electròniques se citen entre parèntesis en el text o figuren numerades en la secció de Bibliografia com les altres referències bibliogràfiques.

Eviteu citar comunicacions personals, si no és que proporcionen informació essencial no disponible en una font d’informació pública. En aquests casos el nom de la persona i la data de la comunicació s’ha de citar entre parèntesis en el text. En el cas d’articles científics, els autors han d’obtenir a més l’autorització per escrit i la confirmació de l’exactitud de la informació.

 

Llibres

 Elements: Autor, títol i subtítol, lloc d’edició, editorial i any de publicació.

 


   Vancouver


  Fins a 6 autors

Cognom Inicials del nom, Cognom Inicials del nom, Cognom Inicials del nom, Cognom Inicials del nom, Cognom Inicials del nom, Cognom Inicials del nom. Títol: subtítol. # ed. Ciutat: Editorial; any.

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4a ed. St. Louis: Mosby; 2002.

*El número d’edició es fa constar a partir de la segona edició.
 

  Més de 6 autors


 

Cognom Inicials del nom, Cognom Inicials del nom, Cognom Inicials del nom, Cognom Inicials del nom, Cognom Inicials del nom, Cognom Inicials del nom, et al. Títol: subtítol. # ed. Ciutat: Editorial; any.

Delors J, Al Mufti I, Amagi I, Carneiro R, Chung F, Geremek B, et al. Educació: hi ha un tresor amagat a dins. 2a ed. Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya; 1996.
 
*El número d’edició es fa constar a partir de la segona edició.

 

Autors corporatius
 
Nom de la institució o organisme. Títol: subtítol. # ed. Ciutat: Editorial; any.

Royal Adelaide Hospital; University of Adelaide, Department of Clinical Nursing. Compendium of nursing research and practice development, 1999-2000. Adelaide (Australia): Adelaide University; 2001.

*El número d’edició es fa constar a partir de la segona edició.

 

  Editors, compiladors

Cognom Inicials del nom, Cognom Inicials del nom, Cognom Inicials del nom, editors o compiladors. Títol: subtítol. # ed. Ciutat: Editorial; any.

Gilstrap LC 3rd, Cunningham FG, VanDorsten JP, editors. Operative obstetrics. 2a ed. New York: McGraw-Hill; 2002.
 
*El número d’edició es fa constar a partir de la segona edició.

 

Sense autor conegut


 
 
Títol: subtítol. # ed. Ciutat: Editorial; any.

Merriam-Webster’s collegiate dictionary. 10th ed. Springfield: Merriam-Webster; 1993.

*No hi ha cap menció sobre monografies sense autor conegut, però és lògic pensar que s’actuarà com en el cas dels articles de revista. El número d’edició es fa constar a partir de la segona edició.


 

 


Capítols o parts d’un llibre

 Elements: Autor i títol del capítol, editor/compilador, títol i informació publicació, pàgines capítol.

 


  
Vancouver

Cognom Inicials del nom. Títol del capítol: subtítol. Dins: Cognom Inicials del nom. Títol del llibre: subtítol. Ciutat: Editorial; any. p. # primera pàgina del capítol-# última pàgina del capítol.

Maldar PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. Dins: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.
 

Epígrafs d’enciclopèdies, diccionaris, etc.

 

 

 


  
Vancouver


Títol diccionari. # edició. Lloc: Editorial; any. Títol epígraf; pàgina comença l’entrada.

Dorland’s illustrated medical dictionary. 29th ed. Philadelphia: W.B. Saunders; 2000. Filamin; p. 675.


 

 

Articles de revista

Elements: Autor de l’article, títol de l’article, títol i subtítol de la revista, número de la publicació, data de publicació, pàgines on s’inclou el document.

 


  
Vancouver

Cognom Inicials del nom, Cognom Inicials del nom, Cognom Inicials del nom, Cognom Inicials del nom, Cognom Inicials del nom, Cognom Inicials del nom, et al. Títol de l’article: subtítol. Títol de la revista abreujat data;#volum (# revista): # primera pàgina de l’article-# última pàgina de l’article.

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 25 juliol 2002;347(4):284-7.

 

Les abreviatures dels títols de les revistes es faran seguint l’estil de l’Index Medicus. Trobareu la llista de títols completa a PubMed, apartat “Journals”.

Si la paginació és correlativa durant tot el volum es pot ometre el mes i el dia i el número del volum.

 

 

Tesis

 Elements: Autor, títol i subtítol, any tesi, lloc, nom universitat, designació de tesi.

 


  
Vancouver

Cognom Inicials del nom. Títol: subtítol [tesi doctoral]. Lloc: Nom Universitat; any.

 

Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans [tesi doctoral]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002.

 

Actes de congrés

 Elements: Títol, nom, lloc i data congrés, editors, lloc edició, editorial, any.

 


  
Vancouver

Cognom Inicials del nom. Títol congrés. Nom congrés; data congrés; lloc congrés. Lloc edició: Editorial; any edició.

 

Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours V. Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: Springer; 2002.

Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s computational effort statistic for genetic programming. Dins: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Genetic programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.

 

Normes

 Elements: Autor, títol i subtítol, lloc d’edició, editorial i any de publicació.

 


  
Vancouver

 

Nom de la institució o organisme. Títol: subtítol. # ed. Ciutat: Editorial; any.

 

International Standard Organization. Normes terminologiques internationales: élaboration et présentation: ISO 10241. Genève: ISO; 1992.

 

No hi ha cap menció sobre normes, la Biblioteca recomana actuar com en el cas de les monografies.


 

 

Patents

 Elements: Inventor, títol patent, consignatari, núm. patent, data publicació.

 


  
Vancouver

 

Cognom Inicials del nom, inventor; Nom consignatari, consignatari. Títol. Designació patent #. Data publicació.
 

Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R&D Inc., consignatari. Flexible endoscopic grasping and cutting device and positioning tool assembly. United States patent US 20020103498. 1 agost 2002.


 
Legislació

 Elements: Títol, títol publicació oficial, número i secció publicació i data publicació.

 


  
Vancouver

 

Títol de la regulació (data).

 

Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.

Si el títol inclou la data, no es fa constar al final entre parèntesis.

 

Mapes

 Elements: Títol i subtítol, lloc d’edició, editorial i any de publicació, designació tipus document.

 


  
Vancouver

 

Cognom Inicials del nom, cartògraf. Títol [mapa]. Lloc: Editorial; any.

 

Pratt B, Flick P, Vynne C, cartògrafs. Biodiversity hotspots [mapa]. Washington: Conservation International; 2000.

 

 

 

Pàgines web

 Elements: Autor, títol, informació publicació electrònica, data actualització i accés i URL.

 


  
Vancouver

 

Títol [Internet]. Lloc edició: Nom editor; Data publicació [actualitzada dia/mes/any actualització; citada dia/mes/any cita]. Disponible a: URL.

 

Cancer-Pain.org [Internet]. New York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01 [actualitzada 16 maig 2002; citada 20 desembre 2005]. Disponible a: http://www.cancer-pain.org/

Quan la cita acaba amb una adreça, no hi ha punt final.

 

 

Llibre electrònic

 Elements: Autor, títol, lloc de publicació, editorial, data publicació, data accés, URL.

 


  
Vancouver

 

Cognom Inicials del nom. Títol: subtítol. [Internet]. Lloc de publicació: Editorial; Data publicació [citat dia/mes/any]. Disponible a: adreça URL.

 

King RJB, Robins MW. Cancer biology [Internet]. Harlow : Pearson Education; 2006 [citat 22 novembre 2010]. Disponible a: http://lib.myilibrary.com/Open.aspx?id=106443&loc=&srch=undefined&src=0

 

Quan la cita acaba amb una adreça, no hi ha punt final.


Articles de revistes electròniques

 Elements: Autor, títol article, títol revista, núm. volum, número, data publicació, núm. pàgines, data accés, URL.

 


  
Vancouver

 

Cognom Inicials del nom. Títol de l’article: subtítol. Títol de la revista abreujat [Internet]. Data publicació [citat dia/mes/any cita]; # volum(# revista) [núm. pàgines]. Disponible a: adreça URL.

 

Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [Internet]. Juny 2002 [citat 12 agost 2002];102(6):[aprox. 3 p.]. Disponible a: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm

 

Les abreviatures dels títols de les revistes es faran seguint l’estil de l’Index Medicus. Trobareu la llista de títols completa a PubMed, apartat “Journals”.

 

Quan la cita acaba amb una adreça, no hi ha punt final.

 

Tesis electròniques

 Elements: Autor, títol i subtítol, nom universitat i lloc, data accés i URL.

 


  
Vancouver

 

Cognom N. Títol [Internet]. Lloc: Nom Universitat; any tesi [citada dia/mes/any accés]. Disponible a: URL

 

Abel M. Normativa internacional sobre el blanqueo de dinero y su recepción en el ordenamiento penal español [tesis a Internet]. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela; 2001 [citada 19/01/2011 ]. 550 p.  Disponible a:  http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/35759953214026162922202/005351.pdf

 

Per a aquest apartat s’ha consultat el document National Library of Medicine recommended formats for bibliographic citation: supplement: Internet formats

Quan la cita acaba amb una adreça, no hi ha punt final. 

 

 

Correus electrònics

 Elements: Autor, títol, nom receptor, data correu, data cita, extensió (opcional).

 


  
Vancouver

Cognom N. Títol [Internet]. Missatge a:  Nom Cognom receptor. Data publicació [citat dia/mes/any cita]. Extensió. Disponibilitat. Notes.

 

Harris P. New Z39.50 resource [Internet]. Missatge a: Karen Patrias. 27 febrer 1998, 1.18 pm [citat 28 febrer 1998]. 48 paraules.

 

Per a aquest apartat s’ha consultat el document National Library of Medicine recommended formats for bibliographic citation: supplement: Internet formats.

Quan la cita acaba amb una adreça, no hi ha punt final.

 

 

Missatges en grups de notícies, fòrums i llistes de distribució

 Elements: Autor, títol, nom llista, lloc publicació, editor, data missatge, data cita, numeració, extensió (opcional).

 


  
Vancouver

Cognom N. Títol. A: Nom llista [Internet]. Lloc edició: Editor; data edició [citat data cita]. Extensió.

 

Smith J. WebMD. A: MEDLIB-L [Internet]. [Chicago (IL): Medical Library Association]; 23 febrer 1998, 10:27 am [citat 24 febrer 1998]. [3 pàg.]

 

Per a aquest apartat s’ha consultat el document National Library of Medicine recommended formats for bibliographic citation: supplement: Internet formats.

 

Enregistraments sonors

 Elements: Autor, títol, tipus suport, lloc, editorial, any.

 


  
Vancouver

Cognom N. Títol [tipus de suport]. Lloc: Editorial; any.

 

Chason KW, Sallustio S. Hospital preparedness for bioterrorism [videocasset]. Secaucus (NJ): Network for Continuing Medical Education; 2002.