Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Estudia en la UdG

Diseño de la asignatura
Metodología y tecnología de la programación II (3105G07009/2016)


Datos generales  
 • Curso académico : 2016
 • Descripción : Algorismes i disseny modular. Introducció a la programació orientada a objectes. Disseny recursiu. Punters i memòria dinàmica.
 • Créditos ECTS : 6

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grupos
Grupo C

Duración : Semestral, 2n semestre

Profesorado : ANTONI BARDERA REIGJOAN ESPASA ARXERMIQUEL FEIXAS FEIXASJOAN SURRELL SAURI

Lengua de las clases : Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Horarios :

Actividad Horario Grupo de clase Aula
Teoria3
Pràctiques d'aula informàtica1
Pràctiques d'aula informàtica2
Pràctiques d'aula informàtica3
Pràctiques d'aula informàtica4
Pràctiques d'aula informàtica5
Pràctiques d'aula informàtica6
Pràctiques d'aula informàtica7
Pràctiques d'aula informàtica8
Pràctiques d'aula informàtica9

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competencias
 1. CB03 - Aplicar criteris de qualitat a les propostes i / o projectes.
 2. CB03 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i / o projectes
 3. CB05 - Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 4. CB05 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 5. CES2 Analitzar problemes computacionals i desenvolupar solucions algorísmiques acord
 6. CCI6 Coneixement i aplicació dels procediments algorísmics bàsics de les tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes, analitzar la idoneïtat i complexitat dels algorísmics proposats
 7. CCI7 Coneixement, disseny i utilització de forma eficient els tipus i estructures de dades més adequades a la resolució d'un problema.
 8. CCI8 Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, elegint el paradigma i els llenguatges de programació més adequats
 9. CE17 - Coneixement i aplicació dels procediments algorísmics bàsics de les tecnologies informàtiques per dissenyar solucions a problemes , analitzant la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats
 10. CE18 - Coneixement, disseny i utilització de forma eficient els tipus i estructures de dades més adequades a la resolució d'un problema
 11. CE19 - Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Contenidos

  1. Introducció a la programació orientada a objectes (POO)
    1.1. Conceptes bàsics
    1.2. Objectes
    1.3. Classes. Ús i disseny.
    1.4. Classes corresponents a col·leccions de dades.
    1.5. Disseny d'aplicacions amb orientació a objectes. Exemples

  2. Introducció als punters i a la memòria dinàmica. Estructures dinàmiques lineals
    2.1. Punter
    2.2. Reserva i alliberament de memòria.
    2.3. Classes que gestionen memòria dinàmica.
    2.4. Estructures dinàmiques lineals

  3. Recursivitat
    3.1. Concepte
    3.2. Recursivitat simple i recursivitat múltiple.
    3.3. Eficiència dels algorismes recursius.
    3.4. Disseny recursiu per immersió.
    3.5. Algorismes recursius d'ordenació: mergesort i quicksort.
  Actividades
Tipo de actividad Horas con profesor Horas sin profesor Total
Classes participatives281846
Classes pràctiques16521
Elaboració de treballs73441
Prova d'avaluació808
Resolució d'exercicis 43034
Total 6387150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografía

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Evaluación y calificación
Actividades de evaluación
Descripción de la actividad Evaluación de la actividad %
Control 1A realitzar en una franja reservada per proves d'avaluació continuada. No recuperable. Correspon al tema 1.15
Control 2A realitzar en una franja reservada per proves d'avaluació continuada. No recuperable. Correspon al tema 2.15
Control 3 (pràctica final)Es proposa un exercici que haurà de ser lliurat en el format i data que indiqui el professor. No recuperable.20
Control 4 (examen final)Aquesta prova constarà de qüestions i exercicis. Cal assolir una nota mínima de 4/10. Aquesta activitat és recuperable durant el període de recuperació establert al calendari acadèmic si la nota final de l'assignatura és superior o igual a 3/10.50

 

Calificación

La nota final de l'assignatura s'obté de la següent manera:

Si la nota del Control 4 (examen) és superior o igual a 4 sobre 10

Nota final = Control 1 (15%) + Control 2 (15%) + Control 3 (20%) + Control 4 (50%),

en cas contrari

Nota final = mínim(4.5, Control 1 (15%) + Control 2 (15%) + Control 3 (20%) + Control 4 (50%)).

Tothom qui hagi realitzat el Control 4 i que tingui una Nota Final superior o igual a 3 sobre 10, podrà assistir a la recuperació del Control 4. La nota obtinguda a la recuperació serà la definitiva del Control 4.

Criterios específicos de la nota «No Presentado» :

Seran qualificats amb "No Presentat" aquells alumnes que no hagin fet el Control 4 (examen final).

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Asignaturas recomendadas
 1. Lògica i matemàtica discreta
 2. Metodologia i tecnologia de la programació I

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top