Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Català com a segona llengua: ensenyament del lèxic (3501MO2456/2013)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2013
 • Descripció : Els alumes hauran d’adquirir familiaritat amb les característiques de les unitats lèxiques i amb l’organització del vocabulari català. També hauran de conèixer els diccionaris i els recursos lexicogràfics catalans i tenir la capacitat d’ajudar a l’aprenentatge del lèxic gràcies a mecanismes d’associació paradigmàtica i sintagmàtica.
 • Crèdits : 3
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Poc (25%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : FRANCESC XAVIER LAMUELA GARCIA

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. CG1 - Haver adquirit coneixements avançats i demostrat una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en el camp dels ensenyaments d'espanyol / català com a segones llengües.
 2. CE7 - Ser capaç de detectar les dificultats dels aprenents d'espanyol o de català com a L2 que estan relacionades amb les característiques gramaticals de l'L1.
 3. CE12 - Ser capaç d'identificar i analitzar les unitats lèxiques univerbals i pluriverbals l'espanyol / català des d'una perspectiva morfològica, lèxic-semàntica, pragmàtica i lexicogràfica.

Altres competències :

 1. Familiaritat amb les característiques de les unitats lèxiques.
 2. Familiaritat amb l'organització del vocabulari català.
 3. Capacitat d'ajudar a l'aprenentatge del lèxic gràcies a mecanismes d'associació paradigmàtica i sintagmàtica.
 4. Familiaritat amb els diccionaris i els recursos lexicogràfics catalans.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Les unitats lèxiques: unitàries, sintagmàtiques i poliremàtiques. Els fraseologismes.

  2. L’estructura semàntica del vocabulari: els camps lèxics i la seva organització. Sentits trasllats i canvi semàntic.

  3. L’estructura formal del vocabulari: sintagmació, composició i derivació.

  4. Vocabulari i contacte lingüístic: calcs i manlleus.

  5. Els sistemes d’associacions lèxiques: les xarxes de vocabulari.

  6. Registres socioestilístics i vocabulari. El joc de les connotacions.

  7. Col·locacions i fórmules discursives.

  8. Vocabulari i funcionament gramatical.

  9. La lexicografia: les funcions i l’estructura dels diccionaris.

  10. Els diccionaris catalans. Recursos lexicogràfics.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives25025
Elaboració de treballs5611
Lectura / comentari de textos61723
Resolució d'exercicis 8917
Total 443276

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  5. Extracció i comentari sistemàtic d’unitats lèxiques de dos textos curts de característiques diferenciades.Es tindran en compte el rigor i la sistematicitat amb què es realitzi l'exercici, la claredat expositiva i la correcció lingüística.60
  6. Ressenya d’un diccionari seguint les pautes explicades a classeEs tindrà en compte que es demostri la capacitat de trobar la informació pertinent i de presentar-la de manera sintètica, ordenada i eficaç, d'acord amb criteris fonamentats des d'un punt de vista teòric. Claredat expositiva, correcció gramatical i de redacció.40

   

  Qualificació

  a) Extracció i comentari sistemàtic d’unitats lèxiques de dos textos curts de característiques diferenciades (60 % de la nota).
  b) Ressenya d’un diccionari seguint les pautes explicades a classe (40 % de la nota).
  Per a l’avaluació es tindran en compte el rigor i la sistematicitat amb què es realitzin els treballs, que es demostri la capacitat de trobar la informació pertinent i de presentar-la de manera sintètica, ordenada i eficaç, d’acord amb criteris fonamentats des d’un punt de vista teòric. Claredat expositiva, correcció gramatical i de redacció.
  Seran objecte de consideració positiva la participació a classe i l’assistència a seminaris i conferències relacionats amb la matèria de l’assignatura.

  Criteris específics de la nota «No Presentat» :

  És necessària la realització de tots els treballs per a obtenir una nota.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Observacions
  Bibliografia bàsica

  Béjoint, Henri (2000) Modern Lexicography: An Introduction. Oxford: Oxford University Press.

  Cabré, M. Teresa (1994) A l’entorn de la paraula I. Lexicologia general. València: Universitat de València.

  Cabré, M. Teresa (1994) A l’entorn de la paraula II. Lexicologia catalana. València: Universitat de València.

  Cabré, M. Teresa, & Gemma Rigau (1986) Lexicologia i semàntica. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

  Colón, Germà, & Amadeu-J. Soberanas (1985) Panorama de la lexicografia catalana. De les glosses medievals a Pompeu Fabra. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

  Cruse, D. Alan (1986) Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.

  Cruse, D. Alan, & al. eds. Lexicology. An International Handbook on the Nature and Structure of Words and Vocabularies / Lexikologie. Ein internationales Handbuch zur Natur und Struktur von Wörtern und Wortschätzen, v. I. Berlin / New York: Walter de Gruyter.

  Espinal, M. Teresa ed. (2001) Lexicologia catalana: semàntica del mot i semàntica de l’oració. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

  Espinal, M. Teresa ed. (2010) Llengua catalana: semàntica i lexicologia. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

  Grzega, Joachim, & Marion Schöner (2007) English and General Historical Lexicology: Materials for Onomasiology Seminars. Eichstätt: Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. http://www1.ku-eichstaett.de/SLF/EngluVglSW/OnOnMon1.pdf [20/10/2012]

  Luque Durán, Juan de Dios (2001) Aspectos universales y particulares del léxico de las lenguas del mundo. Granada: Granada Lingüística. [també (2004) Estudios de Lingüística del Español (ELiEs). http://elies.rediris.es/elies21/ [20/10/2012]]

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top