Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Català com a segona llengua: morfologia i sintaxi (3501MO2454/2013)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2013
 • Descripció : Presentació dels aspectes teòrics en els quals es basa l'ensenyament-aprenentatge de la morfologia i de la sintaxi del català com a llengua estrangera. Anàlisi i producció dels recursos didàctics més adequats per a l'ensenyament de la morfologia i la sintaxi.

 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Gens (0%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : LLUÏSA GRÀCIA SOLÉJOSEP SERRA I LOPEZ

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. CG1 - Haver adquirit coneixements avançats i demostrat una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en el camp dels ensenyaments d'espanyol / català com a segones llengües.
 2. CG2 - Analitzar i avaluar amb sentit crític problemes i possibles solucions, i formular judicis de valor que derivin en una presa de decisions reflexiva, crítica i contextualitzada en entorns d'aprenentatge de segones llengües.
 3. CE4 - Ser capaç d'analitzar de manera crítica materials didàctics i recursos d'ensenyament de segones llengües.
 4. CE10 - Ser capaç d'identificar i analitzar les construccions sintàctiques més rellevants de l'espanyol / català des del punt de vista de l'adquisició de segones llengües.
 5. CE12 - Ser capaç d'identificar i analitzar les unitats lèxiques univerbals i pluriverbals l'espanyol / català des d'una perspectiva morfològica, lèxic-semàntica, pragmàtica i lexicogràfica.

Altres competències :

 1. Coneixement de les estructures sintàctiques i morfològiques del català especialment difícils d'adquirir per als aprenents de català L2.
 2. Capacitat de reconèixer característiques de les estructures sintàctiques i morfològiques pròpies del català col·loquial i les diferències amb les de la forma estàndard.
 3. Capacitat per relacionar les estructures sintàctiques i morfològiques del català amb les que produeixen els aprenents de català L2.
 4. Capacitat d'expressar-se oralment i per escrit de manera adequada.
 5. Capacitat per detectar i analitzar problemes gramaticals.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. SINTAXI
    1.1. Sintaxi de la llengua estàndard vs. sintaxi de la llengua col·loquial: algunes diferències.
    1.2. Els verbs 'ser', estar', 'haver-hi' i 'tenir'.
    1.3. Les preposicions.
    1.4. L'ordre sintàctic.
    1.5. Les frases relatives.
    1.6. Anàlisi del tractament de la sintaxi en els manuals d'exercicis publicats per a estudiants de català com a segona llengua.

  2. MORFOLOGIA
    2.1. Introducció: comparació del sistema morfològic del català amb el d'altres llengües.
    2.2. La derivació.
    2.3. La composició.
    2.4. La flexió nominal.
    2.5. La flexió verbal.
    2.6. Anàlisi del tractament de la morfologia en els manuals d'exercicis publicats per a estudiants de català com a segona llengua.
    2.7. Anàlisi de problemes morfològics dels estudiants de català com a segona llengua.
    2.8. Pràctiques amb materials procedents de les proves d'accés d'estudiants al CPNL de català com a segona llengua.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos11011
Classes participatives24024
Classes pràctiques24024
Elaboració de treballs03030
Exposició dels estudiants11011
Lectura / comentari de textos02020
Resolució d'exercicis 02020
Tutories10010
Total 6090150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Alturo, Núria (cop. 2002 ). Corpus oral de conversa col·loquial : materials de treball . Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Badia, Jordi (1997 ). El Llibre de la llengua catalana per a escriure correctament el català (2ª ed. corregida i revisada). Barcelona: Castellnou. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Badia i Margarit, Antoni M.|q(Antoni Maria) (1994 ). Gramàtica de la llengua catalana : descriptiva, normativa, diatòpica, diastràtica . Barcelona: Proa. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Fabra, Pompeu (1974 ). Gramàtica catalana . Barcelona: Teide. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Ferrater, Gabriel (1981 ). Sobre el llenguatge . Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Mascaró Altimiras, Joan (1986 ). Morfologia . Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Moreno Cabrera, Juan Carlos (2010 ). Spanish is different : introducción al español como lengua extranjera . Madrid: Castalia. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Payrató, Lluís (1996 ). Català col·loquial : aspectes de l'ús corrent de la llengua catalana (3a ed., corr. i augm.). València: Universitat de València. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Pérez Saldanya, Manuel (2004 ). Morfologia catalana . Barcelona: Editorial UOC. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Solà, Joan (1997 ). Sintaxi normativa : estat de la qüestió (3a ed., corr.). Barcelona: Empúries. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Solà, Joan, 1940-2010 Rigau, Gemma (2002 ). Gramàtica del català contemporani (2a ed.). Barcelona: Empúries. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes d'exposició dels professors i participació dels estudiants.Assistència i participació.10
Classes de resolució i discussió d'exercicis fets individualment o en grup.Assistència i participació.10
Treball de curs sobre un dels temes tractats a l'apartat de sintaxi.Es tindrà en compte tant el contingut del treball com la forma (expressió i normativa). Cada error de normativa baixarà 0,2 punts. 25
Treball de curs sobre un dels temes tractats a l'apartat de morfologia.Es tindrà en compte tant el contingut del treball com la forma (expressió i normativa). Cada error de normativa baixarà 0,2 punts.25
Exposició oral d'un exercici individual sobre un dels punts del tema de sintaxi.Qualitat de la resolució de l'exercici. Claredat expositiva.15
Exposició oral d'un exercici individual sobre un dels punts del tema de morfologia.Qualitat de la resolució de l'exercici. Claredat expositiva.15

 

Qualificació

Es valorarà el contingut i la forma dels exercicis, dels treballs i de les exposicions orals. Caldrà que tinguin rigor científic, bona exposició i correcció lingüística, i que continguin una bona anàlisi de les dades.

Si un alumne no assisteix a un mínim del 80% de les classes de cada bloc, s'avaluarà seguint aquests criteris:

SINTAXI (50% del curs)
2 exercicis individuals: 15%
Treball: 20%
Examen del tema: 15%

MORFOLOGIA (50% del curs)
2 exercicis individuals: 15%
Treball: 20%
Examen del tema: 15%

Criteris específics de la nota «No Presentat» :

Es considerarà NO PRESENTAT l'estudiant que no presenti alguna de les activitats d'avaluació (exercicis, treballs o exposicions).

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions
HORARIS DE TUTORIES

LLUÏSA GRÀCIA
Dimecres de 15,30 a 18,30 i hores a convenir.

PEP SERRA
Dijous de 15,30 a 17 i hores a convenir.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top