Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Espanyol com a segona llengua: ensenyament de la pronunciació i correcció fonètica (3501MO2450/2013)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2013
 • Descripció : Presentació dels models d’adquisició de la competència fonètica a partir de casos i problemes referits a l’aprenentatge de l'espanyol com a L2. Anàlisi contrastiva de sistemes fonològics i fonètics i classificació d’errors. Models i procediments per a l’avaluació de la pronunciació. Estratègies de correcció de la pronunciació.
 • Crèdits : 3
 • Idioma principal de les classes : Castellà
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Poc (25%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : BEATRIZ BLECUA FALGUERAS

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. CG2 - Analitzar i avaluar amb sentit crític problemes i possibles solucions, i formular judicis de valor que derivin en una presa de decisions reflexiva, crítica i contextualitzada en entorns d'aprenentatge de segones llengües.
 2. CE4 - Ser capaç d'analitzar de manera crítica materials didàctics i recursos d'ensenyament de segones llengües.
 3. CE6 - Reconèixer les característiques específiques de l'espanyol / català que donen lloc a dificultats en l'aprenentatge d'aquesta llengua com a L2 i saber relacionar amb el progrés de la interllengua dels aprenents.
 4. CE7 - Ser capaç de detectar les dificultats dels aprenents d'espanyol o de català com a L2 que estan relacionades amb les característiques gramaticals de l'L1.
 5. CE11 - Ser capaç d'identificar i descriure les unitats del sistema fònic de l'espanyol / català, i d'analitzar els processos fonètics i fonològics que les afecten.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. PLANTEAMIENTOS GENERALES Enseñanza de la fonética, enseñanza de la pronunciación y corrección fonética. La enseñanza de la pronunciación en la clase de ELE. Motivación y análisis de necesidades. Norma y variación.

  2. ADQUSICIÓN DEL SISTEMA FÓNICO DE L1 Y L2 Adquisición y percepción de L1 en niños. Adquisición de L2 en adultos. Interferencia. Análisis contrastivo y predicción de errores en L2.

  3. EL SISTEMA FÓNICO DEL ESPAÑOL Conceptos básicos: fonema, sonido, alófono, grafía, alfabeto fonético. Características de los elementos segmentales y suprasegmentales del español.

  4. DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ERRORES DE PRONUNCIACIÓN. Tipos de errores de pronunciación. Detección y diagnóstico de errores. Jerarquía de errores y progresión.

  5. CORRECCIÓN FONÉTICA. Técnicas de corrección fonética. El sistema verbo-tonal. Corrección de elementos suprasegmentales. Corrección de la pronunciación de sonidos.

  6. PROPUESTA DE ACTIVIDADES Actividades de percepción. Actividades para practicar la pronunciación: sonidos, acento, ritmo, entonación. Actividades para corregir la pronunciación.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos527
Classes participatives12921
Classes pràctiques336
Exposició dels estudiants134
Lectura / comentari de textos01010
Treball en equip22123
Tutories224
Total 255075

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Poch, D. (1999). Fonética para aprender español: pronunciación. Madrid: Edinumen.
 • Gil Fernández, J. (ed.) (2013). Aproximación a la enseñanza de la pronunciación en el aula de español. Madrid: Edinumen.
 • Gil Fernández, J. (2007). Aproximación a la enseñanza de la pronunciación en el aula de español. Madrid: Edinumen.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi de gravacions de parlants d'espanyol L2 per detectar i diagnosticar els errors de pronunciació. Participació activa en l'activitat10
Treball en grup de descripció i diagnòstic d'errors a partir d'una gravació.Demostrar que l'alumne és capaç de detectar i diagnosticar els errors de pronunciació d'un parlant d'espanyol L2, i proposar exercicis per corregir un d'ells. Es valorarà també l'entrevista individual amb el professor per comentar el treball.90

 

Qualificació

10 %: es valorarà la participació activa a les diferents activitats de l'aula (anàlisi de casos, classe participativa, proposta de materials, etc).

90 %: treball en equip. Es valorarà el treball i l'entrevista individual amb el professor per comentar el treball.


Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top