Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Plurilingüisme i educació (3501MO2448/2013)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2013
 • Descripció : '1. Bases psicopedagògiques de l’educació bilingüe i plurilingüe: relacions L1/L2/L3. Coneixement lingüístic i rendiment escolar. Competència lingüística i actituds lingüístiques en contextos plurilingües.
  2. La diversitat cultural i lingüística. L’educació en un context multicultural i plurilingüe.
  3. El tractament de la diversitat lingüística al sistema educatiu de Catalunya. Llengua pròpia dels escolars versus llengua de l’escola. Programes de manteniment de la llengua materna versus programes d’immersió lingüística.
  4. Revisió d’investigacions: Anàlisi d’estudis i treballs empírics sobre la temàtica. '

 • Crèdits : 3
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Poc (25%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : JOSEP MARIA SERRA BONET

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. CG2 - Analitzar i avaluar amb sentit crític problemes i possibles solucions, i formular judicis de valor que derivin en una presa de decisions reflexiva, crítica i contextualitzada en entorns d'aprenentatge de segones llengües.
 2. CG3 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 3. CE2 - Ser capaç d'abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos de diversitat lingüística.
 4. CE3 - Posseir estratègies per crear entorns i materials idonis per a l'aprenentatge i adquisició de segones llengües.

Altres competències :

 1. Introduir a l’alumnat en qüestions relacionades amb la investigació educativa en contextos bilingües i plurilingües. Ser capaç de gestionar coneixement i informació avançada sobre investigació i intervenció psicoeducatives en contextos educatius plurilingües i pluriculturals. Ser capaç d'analitzar i d'avaluar dades i informacions sobre els processos psicològics implicats en l’ensenyament i aprenentatge en contextos educatius plurilingües i pluriculturals. Desenvolupar capacitats de treball interpersonal en grups especialitzats de composició multidisciplinar
 2. Promoure en els alumnes una comprensió adequada dels processos educatius en el marc de les relacions que s’estableixen entre cultura, ensenyament, aprenentatge i desenvolupament. Promoure en els alumnes una concepció adequada de les implicacions educatives implicades en la diversitat lingüística i cultural. Capacitar als alumnes perquè comprenguin les relacions que s’estableixen en l’àmbit dels processos educatius entre el tractament de la diversitat i la significació de l’aprenentatge. Conèixer els diferents models educatius implicats en el tractament de la diversitat cultural i lingüística amb especial èmfasi en el sistema educatiu de Catalunya. Facilitar i ajudar als alumnes en l’adquisició dels coneixements psicoeducatius implicats en el tractament de la diversitat. Això implica el domini dels continguts de l’assignatura, el seu aprenentatge significatiu i la seva memorització comprensiva Ajudar als alumnes a incorporar estratègies per cooperar en grup que els capaciti per discutir constructivament, planificar i realitzar tasques conjuntament i, especialment, utilitzar i regular les relacions interpersonals.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. 1. Bases psicopedagògiques de l’educació bilingüe i plurilingüe: relacions L1/L2/L3. Coneixement lingüístic i rendiment escolar. Competència lingüística i actituds lingüístiques en contextos plurilingües. 2. La diversitat cultural i lingüística. L’educació en un context multicultural i plurilingüe. Competència lingüística de l’alumnat immigrant 3. El tractament de la diversitat lingüística al sistema educatiu de Catalunya. Llengua pròpia dels escolars versus llengua de l’escola. L’educació bilingüe. Programes de manteniment de la llengua materna versus programes d’immersió lingüística. La situació lingüística dels nens i nenes de famílies immigrants extracomunitàries 4. Revisió d’investigacions: Anàlisi d’estudis i treballs empírics sobre la temàtica.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos62127
Classes expositives82634
Classes pràctiques6814
Total 205575

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Informe síntesi assignatura100

   

  Qualificació

  L'avaluació consistirà en l'elaboració d'un document de síntesi del mòdul a partir dels documents de treball i lectures obligatòries.
  Cal assistir el 75% o més de les sessions presencials per poder ser avaluat

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top