Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Sociolingüística (3501MO2447/2013)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2013
 • Descripció : Els alumes hauran d'adquirir les nocions generals relatives als temes tractats per la sociolingüística i la capacitat pràctica d'analitzar els fenòmens de variació en els textos i en el discurs. També hauran de familiaritzar-se amb els procediments de caracterització de la situació i la dinàmica social de les llengües i amb els supòsits bàsics de la gestió lingüística i dels diversos aspectes de la intervenció sobre la situació social i la forma de les llengües.
 • Crèdits : 3
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Poc (25%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : FRANCESC XAVIER LAMUELA GARCIA

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. CG2 - Analitzar i avaluar amb sentit crític problemes i possibles solucions, i formular judicis de valor que derivin en una presa de decisions reflexiva, crítica i contextualitzada en entorns d'aprenentatge de segones llengües.
 2. CG4 - Saber transmetre d'una manera clara i sense ambigüitats a un públic especialitzat o no, resultats procedents de la investigació lingüística i sociològica així com els fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten.
 3. CE1 - Conèixer i reflexionar sobre els factors individuals més rellevants que incideixen en l'aprenentatge d'una segona llengua.
 4. CE2 - Ser capaç d'abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos de diversitat lingüística.
 5. CE9 - Conèixer i reflexionar sobre la influència que exerceixen els contextos socials i culturals sobre els processos d'aprenentatge d'una segona llengua.

Altres competències :

 1. Coneixement dels mètodes d'estudi de la variació lingüística.
 2. Anàlisi socioestilística de textos i de discursos.
 3. Coneixement dels mètodes d'estudi de la situació i de la dinàmica social de les llengües.
 4. Ús de procediments de caracterització de la situació i de la dinàmica social de les llengües.
 5. Coneixement dels mètodes d'estudi de les representacions lingüístiques.
 6. Comprensió de textos especialitzats en sociolingüística.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Funcions socials de les llengües.

  2. Variació lingüística funcional o situacional. Els registres: caracterització socioestilística de les formes lingüístiques.

  3. Variació lingüística espacial i diastràtica. La noció de varietat. Distribució funcional de les varietats. Posició social de les llengües.

  4. Definició de les llengües: factors estructurals i socials. Menes de norma lingüística. La noció de comunitat lingüística.

  5. Difusió i regressió lingüístiques. La substitució lingüística.

  6. Aspectes estructurals de la difusió i de la regressió lingüístiques. Canvi lingüístic i interferència.

  7. Promoció i planificació lingüístiques.

  8. La codificació i l'elaboració lingüístiques.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos51015
Classes participatives25025
Classes pràctiques808
Lectura / comentari de textos62228
Total 443276

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  7. Comentari socioestilístic d'un text curt en català o en espanyol.Que es demostri la capacitat de trobar els exemples rellevants per a l'anàlisi, que comporta una bona comprensió dels mecanismes de variació funcional. Correcció gramatical i de redacció.40
  8. Presentació en forma de fitxa comentada de la situació sociolingüística i de les actuacions de promoció d'una llengua.Que es demostri la capacitat de buscar informació pertinent i de presentar-la de manera sintètica, ordenada i eficaç, d'acord amb criteris fonamentats des d'un punt de vista teòric. Correcció gramatical i de redacció.60

   

  Qualificació

  a) Comentari socioestilístic d'un text curt (un article de diari) en català o en espanyol (40 % de la nota).
  b) Presentació en forma de fitxa comentada de la situació sociolingüística d'una llengua (60 % de la nota).

  Criteris d'avaluació:
  Que es demostri una bona comprensió dels temes estudiats, la capacitat d'analitzar textos des del punt de vista de la Sociolingüística i la capacitat de recollir i ordenar informacions de manera pertinent. Correcció gramatical i de redacció. Seran objecte de consideració positiva la participació a classe i l'assistència a seminaris i conferències relacionats amb la matèria de l'assignatura.

  Criteris específics de la nota «No Presentat» :

  És necessària la realització de tots els treballs per a obtenir una nota.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Observacions
  Bibliografia bàsica


  AMMON, Ulrich, Norbert DITTMAR & Klaus J. MATTHEIER (1988) ed. Sociolinguistics. Soziolinguistik, 2 vv. Berlin / New York: de Gruyter, 1987-1988.

  BLAS Arroyo, José Luis (2005) Sociolingüística del español. Madrid: Cátedra.

  BOIX i Fuster, Emili, & Xavier VILA i Moreno (1998) Sociolingüística de la llengua catalana. Barcelona: Ariel.

  BOYER, Henri (1991) Langues en conflit. Etudes sociolinguistiques. Paris: L'Harmattan.

  GREGORY, Michael, & Susanne CARROLL (1978) Language and situ¬ation. Language varieties and their social contexts. London: Routledge & Kegan Paul.

  LAMUELA, Xavier (1994) Estandardització i establiment de les llengües. Edicions 62: Barcelona.

  LAMUELA, Xavier (1996a) "Promotion et diffusion des langues", GOEBL, H., & al. ed. Kontaktlinguistic. Contact Linguistics. Linguistique de contact, I. Berlin / New York: Walter de Gruyter. pp. 887-893.

  LAMUELA, Xavier (1996b) "Planificación lingüística: 1. Cuestiones generales y planificación social", Milagros FERNÁNDEZ Pérez ed. Avances en Lingüística Aplicada. Santiago de Compostela: Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela. pp. 229-256.

  LAMUELA, Xavier (2004) "Instal·lació o establiment? Encara sobre els objectius de la planificació lingüística" Caplletra, 37. pp. 217-244.

  LAMUELA, Xavier (2008) "La Val d'Aran: Situazione sociale della lingua occitana e interventi di politica linguistica", Paola GUALTIERI & Marco VIOLA ed. Tutela e promozione delle minoranze linguistiche in Trentino. Trento: Provincia Autonoma di Trento. pp. 49-66.

  LASTRA, Yolanda (1992) Sociolingüística para hispanoamericanos. Una introducción. México: El Colegio de México.

  MOLLÀ, Toni (2002) Manual de sociolingüística. Alzira: Bromera.

  MOREAU, Marie-Louise (1997) ed. Sociolinguistique. Les concepts de base. Sprimont: Mardaga.

  ROMAINE, Suzanne (1994) Language in society: an introduction to sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press. [traducció espanyola: El Lenguaje en la sociedad: una introducción a la sociolingüística. Barcelona: Ariel, 1996]

  VERNET, Jaume, & alii [Eva PONS, Agustí POU, Joan Ramon SOLÉ, Anna Maria PLA] (2003) Dret lingüístic. Valls: Cossetània Edicions.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top