Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Sociologia de les migracions (3501MO2446/2013)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2013
 • Descripció : Aproximació als principals conceptes emprats per a l'anàlisi de les migracions i dels fenòmens que se'n deriven: processos d'integració social, processos de construcció identitària, dinàmiques comunitàries d'integració o d'exclusió. Aproximació a les anàlisis de les situacions que es generen arran de la presència d'alumnes d'origen immigrat en les institucions educatives.

 • Crèdits : 3
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Gens (0%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : CARLES SERRA SALAME

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. CG2 - Analitzar i avaluar amb sentit crític problemes i possibles solucions, i formular judicis de valor que derivin en una presa de decisions reflexiva, crítica i contextualitzada en entorns d'aprenentatge de segones llengües.
 2. CG4 - Saber transmetre d'una manera clara i sense ambigüitats a un públic especialitzat o no, resultats procedents de la investigació lingüística i sociològica així com els fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten.
 3. CE1 - Conèixer i reflexionar sobre els factors individuals més rellevants que incideixen en l'aprenentatge d'una segona llengua.
 4. CE2 - Ser capaç d'abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos de diversitat lingüística.
 5. CE9 - Conèixer i reflexionar sobre la influència que exerceixen els contextos socials i culturals sobre els processos d'aprenentatge d'una segona llengua.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. CONCEPTES BÀSICS PER A L'ANÀLISI DELS FENÒMENS MIGRATORIS
    1.1. La sociologia i l'antropologia social
    1.2. Cultura, cultures, minories i identitats.
    1.3. Etnocentrisme i relativisme cultural

  2. APROXIMACIONS TEÒRIQUES PER A L'ESTUDI DELS FENÒMENS MIGRATORIS
    2.1. Definició i tipologia de les migracions
    2.2. Breu recorregut històric
    2.3. Les migracions avui a Catalunya i al món
    2.4. Causes i conseqüències de les migracions. Aproximacions teòriques per a l'estudi dels fenòmens migratoris

  3. LA INTEGRACIÓ DE LES PERSONES IMMIGRADES
    3.1. Models teòrics i enfocaments actual
    3.2. Del vell racisme al nou racisme: retòriques d'exclusió de les persones immigrades
    3.3. El context social global i l'anàlisi de les actituds enfront les persones immigrades

  4. REACCIONS DAVANT ELS FENÒMENS MIGRATORIS: DEL RACISME AL PLURALISME CULTURAL
    4.1. El context social global i l'anàlisi de les actituds enfront les persones immigrades
    4.2. Del vell racisme al nou racisme: retòriques d'exclusió de les persones immigrades
    4.3. Antiracisme i interculturalita
    4.4. LA PRESÈNCIA DE PERSONES D'ORIGEN IMMIGRAT EN L'ÀMBIT EDUCATIU
    4.5. L'anàlisi de les trajectòries acadèmiques de l'alumnat d'origen immigrat
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos255075
Total 255075

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Blanco, C. (2000). Las migraciones contemporáneas. Madrid: Alianza. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions tipus seminariPrèviament a cada sessió, el professorat passarà un dossier de lectures. Els estudiants han de llegir el dossier i preparar-ne el comentari per al dia de la sessió. La sessió es dedicarà a presentar determinats temes i discutir-los amb els estudiants. Posteriorment els estudiants hauran de lliurar un document de reflexió entorn a les qüestions abordades. A les sessions presencials es valorarà la comprensió de les lectures realitzades i la capacitat de reflexió i d'argumentació entorn als temes de debat proposats30
Elaboració d'un treball a propòsit d'un tema relacionat amb l'assignatura i que haurà estat pactat prèviament pactat entre l'estudiant i el professorL'avaluació dels treballs tindrà en compte la qualitat de la informació obtinguda i treballada per l'estudiant, la seva capacitat d'anàlisi i síntesi i la claredat i correcció amb què l'alumne l'exposi en el document escrit que lliurarà al professor.70

 

Qualificació

L'assignatura es desenvoluparà en format de semipresencialitat. El professorat passarà textos que s'hauran de llegir i comentar a classe. Posteriorment s'haurà de lliurar al professorat un document de reflexió entorn als textos llegits i comentats a classe. L'avaluació de l'assignatura es farà en base a les intervencions fetes a classe i els comentaris escrits que s'hagin lliurat.

Criteris específics de la nota «No Presentat» :

El no lliurament dels comentaris escrits que s'encarreguin al llarg de l'assignatura comportarà una qualificació de "no presentat".

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions
Si algú no pot assistir a classe o no pot lliurar els comentaris dins dels terminis establerts, cal que ho comuniqui al professorat de l'assignatura.

El plagi (còpia més o menys literal de documents) comportarà la nota de "suspès" en l'avaluació final de l'assignatura

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top