Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Adquisició de segones llengües (3501MO2442/2013)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2013
 • Descripció : 'Adquisició i aprenentatge de llengües. Factors psicolingüístics en l'aprenentage de llengües. Característiques individuals en l'adquisició de segones llengües.
  La importància de l'entorn lingüístic. L'adquisició i aprenentatge de llengües en entorns multilingües. El tractament integrat de llengües.'

 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Poc (25%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : ISABEL SERRAT SELLABONACARINA SIQUES JOFRE

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. CG1 - Haver adquirit coneixements avançats i demostrat una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en el camp dels ensenyaments d'espanyol / català com a segones llengües.
 2. CG2 - Analitzar i avaluar amb sentit crític problemes i possibles solucions, i formular judicis de valor que derivin en una presa de decisions reflexiva, crítica i contextualitzada en entorns d'aprenentatge de segones llengües.
 3. CE1 - Conèixer i reflexionar sobre els factors individuals més rellevants que incideixen en l'aprenentatge d'una segona llengua.
 4. CE2 - Ser capaç d'abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos de diversitat lingüística.
 5. CE3 - Posseir estratègies per crear entorns i materials idonis per a l'aprenentatge i adquisició de segones llengües.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. INTRODUCCIÓ 1.1. Idees prèvies sobre l'adquisició de segones llengües 1.2. Conceptes bàsics i definicions 1.3. Els processos d'aprenentatge i les seves implicacions per a l'ensenyament 1.4. Aproximacions teòriques a l'adquisició de segones llengües.

  2. FACTORS PSICOLINGÜÍSTICS EN L'APRENENTATGE DE LLENGÜES 2.1. El paper de la llengua nativa 2.2. La interllengua

  3. LA IMPORTÀNCIA DE L'ENTORN LINGÜÍSTIC 3.1. Input comprensible 3.2. Modificacions lingüístiques i conversacionals 3.3. La necessitat d'expressió

  4. FACTORS PSICOLÒGICS EN L'ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES: LES CARACTERÍSTIQUES INDIVIDUALS. 4.1. Factors afectius 4.2. Personalitat i cognició 4.3. L'edat 4.4. Les estratègies en aprenentatge de llengües

  5. L'ADQUISICIÓ I APRENENTATGE DE LLENGÜES EN ENTORNS MULTILINGÜES 5.1. L'adquisició d'una nova llengua en entorns multilingües 5.2. La creació d'un entorn inclusiu d'aula 5.3. La creació d'un entorn inclusiu d'aprenentatge. Implicacions per a la pràctica educativa

  6. EL TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES 6.1. Reflexió teòrica 6.2. Anàlisi de la pràctica 6.3. La programació integrada de llengües al centre
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos7080150
Total 7080150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Larsen-Freeman, Diane; Long, Michael N. (1994). Introducción al estudio de la adquisición de segundas lenguas.. Madrid: Gredos.
 • Llibre Lightbown, P.; Spada, N. (2006). How languages are learned (3rd). Oxford: Oxford University Press.
 • Richards, Jack C., Rodgers, Theodore S. (2003). Enfoques y métodos en la (2nd). Madrid: Cambridge University press.
 • Ruiz Bikandi, U. (ed.) (2000). Didáctica de la segunda lengua en educación infantil y primaria. Madrid: Síntesis.
 • Santos Gargallo, I. (1993). Análisis contrastivo, análisis de errores e interlengua en el marco de la lingüí. Madrid: Síntesis.
 • Ellis, R. (2005). La adquisición de segundas lenguas en un contexto de enseñanza. AUCKLAND UNISERVICES LIMITED.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lectura i discussió d'articles sobre adquisició de segones llengües.Nivell de comprensió dels continguts de les lectures, qualitat de la discusió en grup i format de la presentació.30
Exercicis individuals i grupals sobre els continguts impartits.Correcció i qualitat en la realització de les activitats proposades -activitats d'aula i treball.70

 

Qualificació

Nivell de comprensió dels continguts de les lectures, qualitat de la discusió en grup i format de la presentació.
Correcció i adequació en la realització de l'activitat.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top