Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Canvi global (3501MO0028/2010)


Atenció: contingut provisional
Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2010
 • Descripció : Es presenten alguns dels problemes ambientals d'abast global, i molt especialment, el canvi climàtic. S'expliquen les causes, les conseqüències i les metodologies d'estudi d'aquests problemes.
 • Crèdits : 3
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Poc (25%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Majoritàriament (75%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : JOSEP CALBO ANGRILLJORDI COLOMER FELIULAURA LLORENS GUASCHMARIA ELENA ROGET ARMENGOL

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Capacitat d’anàlisi i síntesi
 2. Expressar-se en llengües estrangeres
 3. Treballar en un context internacional
 4. Reconèixer la diversitat i la multiculturalitat
 5. Raonar críticament
 6. Capacitat de buscar i analitzar informació procedent de diferents fonts
 7. Utilitzar Internet com a mitjà de comunicació i com a font d’informació
 8. Entendre el llenguatge i les propostes d’altres especialistes
 9. Fer una recerca bibliogràfica sobre un tema concret mitjançant l’ús de bases de dades.
 10. Considerar un problema ambiental de forma multidisciplinària.
 11. Reconèixer les dimensions temporals i espacials dels processos ambientals.
 12. Interpretar dades qualitativament

Altres competències :

 1. Analitzar les causes i les conseqüències del canvi climàtic, i les incerteses que hi ha en el seu estudi.
 2. Analitzar les interaccions que existeixen entre diversos problemes ambientals d’abast global.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. El creixement exponencial i el canvi global. L’antropocè

  2. Introducció al clima, balanç radiatiu, gasos d’efecte hivernacle

  3. El sistema climàtic. Els elements del sistema climàtic i el seu rol en el clima: atmosfera, hidrosfera, criosfera, litosfera, biosfera. La circulació general atmosfèrica

  4. Causes del Canvi Climàtic. Causes naturals (externes, geològiques, retroaccions) i antropogèniques (gasos d’efecte hivernacle, aerosols, incerteses, ozó).

  5. El clima del passat. Paleoclimatologia

  6. Els models de predicció del clima. Fonaments de modelització numèrica del clima. Models globals de circulació atmosfèrica i oceànica (AOCGM). Models de complexitat intermitja. Els models utilitzats en els informes IPCC

  7. Previsions del clima del futur. Previsions a escala global: temperatura, precipitació, fenòmens extrems, nivell del mar

  8. El clima a la Mediterrània occidental. Previsions a escala regional (Mediterrània, Península Ibèrica, Catalunya). Tècniques de regionalització

  9. Dinàmica dels components aquàtics del sistema climàtic. Processos de retroalimentació amb l’atmosfera.

  10. L'efecte del canvi global sobre els ecosistemes terrestres
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives211031
Elaboració de treballs22022
Exposició dels estudiants448
Lectura / comentari de textos066
Seminaris224
Visionat/audició de documents123
Total 304474

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Bryant, Edward Arndt (1997). Climate process and charge. New York: Cambridge University Press. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Schneider, Stephen Henry (cop. 1997). Laboratory earth : the planetary gamble we can't afford tolose. New York: Basic Books. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Hartmann, Dennis L. (1994). Global physical climatology. San Diego [etc.]: Academic Press. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Houghton, J. T. (1997). Global warming : the complete briefing. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Houghton, J. T., (2001). Climate change 2001 : the scientific basis. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Peixoto, José Pinto, Oort, Abraham H. (1992). Physics of climate. New York: American Institute od Physics. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Turco, Richard P. (cop. 1997). Earth under siege : from air pollution to global change. Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Llebot, Josep Enric (cop. 2005). El Temps és boig? : i 74 preguntes més sobre el canvi climàtic. Barcelona: Rubes. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Moreno. JM (2005). Principales conclusiones de la evaluación preliminar de los impactos en España... Madrid: Oficina Española del Cambio Climático, Ministerio de Medio Ambiente.
 • Dow, Kirstin, (cop. 2006 ). The Atlas of climate change : mapping the world's greatest challenge . Berkeley: University of California. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Morison, James Morecroft, Michael (cop. 2006 ). Plant growth and climate change . Oxford [etc.]: Blackwell. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Rozema, J. (cop. 2006 ). Plants and climate change . Dordrecht: Springer. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposició dels temes Comprensió dels temes i claredat d'exposició dels raonaments i les respostes
Exposició dels treballs de grupClaredat de l'exposició
Treball en grups sobre algun dels 6 temes proposats:
- El canvi del nivell del mar
- CC i zones polars
- Fenòmens extrems
- Evidències de l'impacte de CC sobre ecosistemes
- Mecanismes de mitigació i adaptació
- Percepció social del CG
Rigor científic, anàlisi crítica, informació i documentació emprada
Anàlisi d'un article científic Nivell de comprensió del text. Capacitat d'expressar-se en anglès.
Visionat de la pel.lícula "El dia de mañana"Raonament crític. Anàlisi del contingut.

 

Qualificació

1) Treball en grups de 3-4 persones:
- S’haurà de desenvolupar un tema, a escollir entre els següents, que es presentarà en unes darreres sessions dedicades expressament a aquestes presentacions. (40%)
o El canvi del nivell del mar
o CC i zones polars
o Fenòmens extrems
o Evidències de l’impacte del CC sobre ecosistemes
o Mecanismes de mitigació i adaptació
o Percepció social del CC
- S’haurà de analitzar un article i respondre a les preguntes plantejades. (20%)

2) Control individual: es demanarà una anàlisi crítica o la resposta a algunes qüestions sobre un parell de temes relacionats amb els continguts del curs. (40%)

Criteris específics de la nota «No Presentat» :

una prova no presentada equival a tenir un zero, que promitjarà amb la resta de notes de l'assignatura.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions
Oportunament s'indicaran els títols de les conferències addicionals i els noms dels conferenciants.

S'emprarà molt sovint el material generat per l'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Veure www.ipcc.ch

Es pot consultar també el Primer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Veure www.iec.cat/canviclimatic/indexamblinks.htm

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top