Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Màrqueting de les destinacions turístiques (3154G01027/2010)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2010
 • Descripció : L´objectiu d´aquesta assignatura és proveir els estudiants amb un marc general dels principis del màrqueting de destinacions turístiques.
  El turisme no existeix en el buit: només pot funcionar si comparteix, coopera i dialoga de manera efectiva amb molts altres sectors de l´economia i la societat.
  Per a assolir l´èxit, el màrqueting de destinacions hauria de trobar l´equilibri entre els objectius estratègics de tots els participants i la sostenibilitat dels recursos locals.
  Les destinacions necessiten diferenciar els seus productes i desenvolupar aliances estratègiques entre els sectors públic i privat per tal de co-ordinar l´entrega del producte / destinació.
  El màrqueting de destinacions hauria de conduir a la optimització dels impactes del turisme i la consecució dels objectius estratègics dels participants.
 • Crèdits ECTS : 6
 • Idioma principal de les classes : Castellà
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Indistintament (50%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Indistintament (50%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : JOSEP RITORT I FERRUS

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Grup B

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : JOSEP RITORT I FERRUS

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 2. 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 3. 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 4. 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 5. 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 6. 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Recopilació de conceptes de màrqueting
    1.1. Concepte de màrqueting
    1.2. Màrqueting i el seu entorn
    1.3. Les variables del màrqueting: producte, preu, distribució i comunicació comercial.
    1.4. El màrqueting de serveis
    1.5. El concepte de qualitat en els serveis
    1.6. El màrqueting de les destinacions turístiques: imatge i promoció.

  2. Recopilació de conceptes sobre destinacions turístiques
    2.1. Concepte de destinació turística
    2.2. Oferta turística d´una destinació: allotjament, restauració, oci i informació
    2.3. Tipologies de les destinacions turístiques
    2.4. Competitivitat i sostenibilitat en les destinacions turístiques

  3. El procés de compra en el turista
    3.1. El comportament del consumidor turístic
    3.2. Factors externs i interns de decisió
    3.3. Els procesos de compra dels productes turístics
    3.4. Factors motivants i condicionants de la decisió de compra
    3.5. Models de selecció de destinacions
    3.6. La segmentació dels turistes

  4. El Pla de màrqueting de les destinacions
    4.1. El procés de planificació del màrqueting
    4.2. Fases del pla de màrqueting
    4.3. El màrqueting mix en destinacions turístiques

  5. El diagnòstic de la situació actual en una destinació turística
    5.1. L´anàlisi interna i l´anàlisi externa
    5.2. Productes i mercats actuals
    5.3. L´anàlisi estratègica: l´anàlisi DAFO
    5.4. El cicle de vida dels productes turístics
    5.5. Capacitat de càrrega i desenvolupament sostenible

  6. Estratègies de màrqueting de les destinacions turístiques
    6.1. Selecció de productes i mercats: la matriu producte-mercat
    6.2. El posicionament estratègic
    6.3. Factors clau de diferenciació i creixement
    6.4. Les línies mestres de l´estratègia: producte i promoció
    6.5. Exemples de planificació de màrqueting de destinacions turístiques

  7. Sistemes d´informació de destinacions turístiques
    7.1. Sistema d´informació en una destinació turística
    7.2. Els sub-sistemes d´informació externa i interna
    7.3. El sub-sistema d´estudis de mercat
    7.4. Les noves tecnologies en l´obtenció d´informació de destinacions turístiques

  8. La gestió del pla de màrqueting de les destinacions turístiques
    8.1. Cooperació sector públic - privat
    8.2. Intervenció dels organismes turístics
    8.3. La gestió del pla: òrgans de gestió
    8.4. Les fonts de finançament
    8.5. El procés de control
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos21517
Classes expositives45045
Elaboració de treballs43034
Prova d'avaluació45054
Total 5595150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Ashworth, G.J. i Voogd, H (1990). Selling the City. West Sussex: Wiley.
 • Ashworth, G.J. i Goodal, B (eds) (1995). Marketing Tourism Places. New York: Routledge.
 • Bigné, E. i altres (2000). Marketing de destinos turísticos. Madrid: ESIC.
 • Blumberg, K (2005). Tourism Destination Marketing - a tool for destination management? . Asia / Pacific Journal of Tourism Research, 10(1), 45-57
 • Bosch, R.; Borja, L.; Casanovas, J.A. (2002). El comportamiento del consumidor turístico. Madrid: ESIC.
 • Crouch, G.J. i altres (2003). The Competitive Destination: a sustainable tourism perspective. London: Cable International.
 • Gold, J.R. i Ward, S. V. (eds) (1994). Place promotion: the use of publicity and marketing to sell towns and regions. Chichester: Wiley.
 • Heath, E. i altres (1992). Marketing Tourism Destinations: a strategic planning approach. Canada: Wiley & Sons.
 • Keller, K.L. (2003). Strategic Brand Management (2ona). Upper Saddle River: Prentice Hall.
 • Kotler, P. i altres (2007). Fundamentos de marketing. Madrid: Prentice Hall.
 • Kotler, P. i altres (2004). Marketing para turismo. Madrid: Prentice Hall.
 • Kotler, P. i altres (1997). Mercadotecnia para hostelería y turismo. Madrid: Prentice Hall.
 • Kotler, P. i altres (1994). Mercadotecnia de localidades. Mexico DF: Editorial Diana.
 • McIntosh i altres (2000). Turismo: Planeación, administración y perspectivas. Mexico DF: Editorial Limusa Wiley.
 • Morgan, N. i altres (2004). Destination branding: creating the unique destination proposition. London: Butterworth-Heinemann.
 • Pike, E (2008). Destination Marketing: an integrated marketing communication approach. Oxford: Butterworth-Heinemann.
 • Pike, E (2004). Destination Marketing Organizations. Queensland: Queensland University of Technology.
 • Reina Paz, M. (2009). La práctica de marketing en el sector turístico. Madrid: Sanz y Torres.
 • Valls, J.F. (1996). Las claves del mercado turístico. Bilbao: Ed. Deusto.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives en les quals la professora explicarà els diferents temes del programa.L´assistència val un 10% i s´ha de tenir un mínim del 80% d´assistència. 10
1er examen: temes 1 al 5.L´examen consta de dues preguntes de definicions, dues preguntes d´opció de resposta múltiple i una pregunta de desenvolupament.
S´avalua sobre 10 punts
25
2n examen: temes 6 al 8L´examen consta de dues preguntes de definicions, dues preguntes d´opció de resposta múltiple i una pregunta de desenvolupament.
S´avalua sobre 10 punts
25
Treball en grupL´elaboració del treball consisteix en la preparació del pla de màrqueting d´una destínació turística on han de tractar-se els diferents temes de l´assignatura amb l´objectiu de demostrar la comprensió i capacitat d´aplicació d´allò tractat.20
Anàlisi individual de casos pràcticsAnàlisi individual de cas pràctic d´accions promocionals de destinacions turístiques a classe, amb apunts, en data que s´annunciarà només el dia de realització de l´anàlisi, on s´haurà de respondre a una sèrie de preguntes bàsiques per a demostrar la comprensió i capacitat d´aplicació d´allò tractat.5
Anàlisi individual de casos pràcticsAnàlisi individual de cas pràctic d´accions promocionals de destinacions turístiques, a casa, on s´haurà de respondre a una sèrie de preguntes bàsiques per a demostrar la comprensió i capacitat d´aplicació d´allò tractat.5
Anàlisi individual de casos pràcticsAnàlisi individual de cas pràctic d´accions promocionals de destinacions turístiques, a casa, on s´haurà de respondre a una sèrie de preguntes bàsiques per a demostrar la comprensió i capacitat d´aplicació d´allò tractat.5
Anàlisi individual de casos pràcticsAnàlisi individual de cas pràctic d´accions promocionals de destinacions turístiques, a casa, on s´haurà de respondre a una sèrie de preguntes bàsiques per a demostrar la comprensió i capacitat d´aplicació d´allò tractat.5

 

Qualificació

Recordeu que en el grup d´anglès els únics aspectes avaluables són els referents al contingut de l´assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat» :

La nota "NO PRESENTAT" es té en compte com a convocatòria de qualificació. Aquesta NOTA FINAL de l´assignatura comptarà com a nota de qualificació i els estudiants que esgotin les tres convocatòries de qualificació a les que tenen dret, per a superar cadascuna de les assignatures o mòduls, podràn sol.lictar a la Direcció de CETA una quarta i última convocatòria.
Recordeu que no estem parlant de NP com a no presentació d´un treball, examen o exercici, ja que això equival a un 0, sino que estem parlant d´aquesta qualificació com a nota final de l´assignatura.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions
L´assignatura Màrqueting de Destinacions Turístiques s´imparteix a dos grups, un en llengua castellana i un en llengua anglesa. Els documents que es penjaran relatius a les diferents matèries corresponents a l´assignatura podran ser en ambdues llengües.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Assignatures recomanades
 1. Destinacions turístiques

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top