Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Teoria i tècniques de les relacions públiques I (3108PB0012/2010)


Atenció: contingut provisional
Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2010
 • Descripció :
 • Crèdits : 12
 • Idioma principal de les classes : Sense especificar
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Sense especificar
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Anual

Professorat : EVA ARDERIU PI

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques d'aula2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències

  Altres competències :

  1. COMPETENCIES ESPECÍFIQUES 1.Vinculacions que s’estabeixen entre la comunicació interna i externa de l’empresa 2.Disposar dels coneixements ètics i bàsics necessaris per a la confecció i redacció correcta d’una nota de premsa i un dossier de premsa 3.Saber organitzar correctament i quan cal una roda de premsa 4.Disposar dels coneixements necessaris per a la confecció d’un pla de comunicació tan intern com extern Altres Capacitat d’organització i planificació en la confecció d’un Pla de comunicació externa i interna Considerar el canvi de model que ha implicat l’entorn virtual i les seves repercussions en el desplegament de les tècniques de relacions públiques Justificar i emfatitzar la importància creixent de la comunicació en les organitzacions i el present i futur prometedor de la comunicació interna, com a eina de gestió en les empreses institucions.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Continguts

    1. Les relacions públiques són una funció directiva que consisteix en ajudar a l’organització a aconseguir els seus objectius a l’hora de millorar i mantenir relacions mútuament beneficioses amb els públics interns i externs de l’empresa, institució o organització. En aquest sentit l’assignatura es desenvoluparà entorn als dos grans eixos que constitueixen les tècniques de les relacions públiques segons els públic al qual es dirigeixen: La relació amb els mitjans de comunicació i la comunicació interna. Metodologia L’assignatura combinarà en tot moment la teoria amb la pràctica i s’impartirà en modalitat presencial. En les sessions de classe el professor explicarà els coneixements teòrics de cadascun dels diferents temes per poder, posteriorment, resoldre els casos pràctics corresponents. La transmissió d’aquests coneixements teòrics estan dirigits a tot el grup. En les hores de treball dirigit és on es resoldran els casos pràctics de cadascun dels diferents temes.La professora explicarà el plantejament i el camí a seguir per resoldre els diferents exercicis. Segons el tipus de pràctica, aquests casos, es resoldran de forma individual o bé en grups de fins a quatre persones com a màxim. Es recomana als estudiants que dediquin unes hores de treball personal a aquesta assignatura per tal d’anar consolidant els coneixements adquirits en cadascun dels diferents temes. Aquest treball personal consistirà, básicament, en què l’alumne faci un repàs als aspectes teòrics i pràctics tractats a classe: resums i esquemes dels aspectes més importants, lectura d’articles recomenats a classe o bé publicats al campus virtual, la realització de comunicats o notes premsa, la confecció correcta d’una roda de premsa, l’elaboració del dossier o bé la redacció i confecció d’un pla de comunicació interna d’una empresa real. En definitiva, es persegueix que l’alumne es vagi preparant l’assignatura de cara a un examen final de cadascun dels dos grans eixos a partir dels quals es desenvolupa l’assignatura.

    2. CONTINGUTS (Són els conceptes que integren el programa de l’assignatura. Poden estar expressats d’una manera lineal o amb estructura jeràrquica i ser més o menys exhaustius.) Les relacions públiques. Definició i estratègia. Descripció de les tècniques principals i explicació dels dos grans eixos, l’intern (comunicació interna) i l’extern (relació amb els mitjans) Desenvolupament de la relació amb els mitjans de comunicació • Definició de gabinet de comunicació i agència de comunicació.Organigrama. La figura del DirCom. • Conèixer el sistema informatiu: el procés productiu de la notícia. • Concepte de noticiabilitat. • Les relacions informatives: nota de premsa, dossier de premsa, roda de premsa. • La comunicació en cas de crisi La Comunicació Interna (C.I) • Definició. • Funcions de la C.I. • Canals i tipus de C.I. • El responsable de la Comunciació Interna. • El futur de la Comunicació interna.La importància de la Comunicació Interna en la Gestió de la Qualitat total. La comunicació interna en la Intranet.
    Activitats
  Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
  Anàlisi / estudi de casos000
  Total 000

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Bibliografia
  • Xifra, Jordi (2007). Técnicas de la Relaciones Públicas. UOC.
  • L'Etang, Jacquie (2009). Relaciones Públicas. Conceptos, práctica y crítica. UOC Press.
  • Matilla, Kathy (2009). Conceptos fundamentales en la planificación estratégica de las RR.PP. UOC.
  • AL RIES Y LAURA RIES (2006). La caída de la publicidad y el auge de las relaciones públicas. Publishing.
  • Palau, Goretti (2002). Gabinets de Comunicació. Periodistes a l'altra banda.. Portic.
  • Benavides J, y otros (2001). Dirección de la Gestión empresarial e institucional. Gestión 2000, 2001.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  ACTIVITATS (són les estratègies amb les quals hem previst que l’estudiant aprengui els continguts. S’han de plantejar en relació al contingut. Aquestes poden ser de tipologia molt diversa, incloent l’activitat d’avaluació.)

  Activitats referents a la I Part: Relació amb els mitjans.
  • Visualització d’una pel.lícula relacionada amb el tema i les conseqüents pràctiques
  • Redacció de, com a mínim, 5 notes de premsa.
  • Identificació dels diferents mitjans de comunicació, premsa, ràdio i televisió generalistes i especialitzats.
  • Elaboració de Dossiers de premsa
  • Organització de Roda de premsa
  • Realització d’un Pla de comunicació, dirigit per la professora
  • Treball dirigit: Organitzar un esdeveniment i dur a terme la relació amb els mitjans de comunicació, lligada amb l’activitat de relacions públiques externa.
  • Examen final de la I Part

  Activitats referents a la II Part: Comunicació Interna

  • Visualització d’una pel.lícula relacionada amb el tema i les conseqüents pràctiques
  • Pràctica relacionada amb cadascuna de les funcions de la comunicaió interna.
  • Pràctica relacionada amb cadascun dels tipus comunicació interna.
  • Identificació de la comunicació interna en best-sellers actuals I la seva lectura corresponent, per documentar la importancia de la comunicació interna en la societat actual.
  • L’anàlisi de la comunicació interna d’una empresa real
  • Elaboració d’un Pla de comunicació interna.
  • Identificació dels passos a seguir a l’hora d’elaborar el Pla de Comunicació Interna
  Examen final de la II Part.
  Les pràctiques a classe equivaldran a un 30% de la nota final. Els treballs dirigits, també seran un 30% de la nota final i l'examen equivaldrà a un 40%

   

  Qualificació

  Avaluació continuada

  Tan la primera part com la segona tindran el mateix sistema d’avaluació. Es valorarà positivament l’avaluació continuada de manera que les pràctiques fetes a la classe constituiran un 30% del total de la nota. Els treballs de curs dirigits seran un 30% de la nota final i els exàmens teòrics-pràctics de cada part constituiran un 40% de la nota global. La mitjana entre l’examen i les notes de l’avaluació continuada es farà a partir del 4,5. Si a l’examen es treu un 4 no es farà mitjana i l’alumne haurà de repetir l’examen en qüestió.

  Avaluació NO continuada

  Si per algun cas excepcional l’alumne no pot fer l’avaluació continuada s’han de presentar igualment tots els treballs obligatoris de l’assignatura, o sigui:
  El treball de la primera part de l’assignatura: organitzar un esdeveniment i dur a terme la relació amb els mitjans de comunicació, lligada amb l’activitat de relacions públiques externa; els treballs de la segona part de l’assignatura: l’anàlisi de la comunicació interna d’una empresa real i l’elaboració d’un pla de comunicació interna.
  Per tant, els alumnes que no puguin assistir a les classes es presentaran directament a l’examen final després d’haver-se llegit els tres llibres recomenats i després d’haver presentat els treballs de curs, en el seu cas, no dirigits, de cada part de l’assignatura constituint, aquests, un 30% de la seva nota. No realitzar els treballs de curs suposarà que l’examen final serà només un 70% de la seva nota i de la resta tindran un 0. Per tant la mitjana es farà tenint en compte aquest 0. Els alumnes que no assiteixen a classe hauran de fer dues tutories presencials durant el curs, una per la primera part del curs i una altre durant la segona part del curs.

  D’altra banda, les revisions d’examen serveixen per saber el perquè del resultat de l’examen quant a contingut, no quant a resultat i, en el cas que l’alumne hagi suspès, per saber on ha estat l’error i poder-lo esmenar en la següent prova. En aquest sentit, la professora es reserva el dret a modificar, a la baixa, la nota de l’examen durant la revisió.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Observacions
  La professora recomana assistir a l'avaluació continuada, ja que els criteris d'aprenentatge d'una universitat pública i presencial així ho exigeixen. Només com a cas excepcional l'alumne es podrà acollir a la modalitat d'avaluació NO continuada. L'alumne que excepcionalment ho hagi de fer així haurà de tenir una entrevista amb la professora a l'inici del primer quatrimestre i no més enllà de 15 dies després del començament de les classes, o sigui, el 6 d'octubre de 2010.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top