Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Planificació i mitjans publicitaris (3108PB0011/2010)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2010
 • Descripció : En un entorn global, canviant i hiper-competitiu com l'actual, els mitjans de comunicació són una variable fonamental en tot pla de marketing. L'assignatura Planificació i mitjans publicitaris ens donarà una aproximació al pla de mitjans, que és una de les eines que ens permet fer arribar amb èxit els missatges publicitaris al nostre públic objectiu.
  En concret, l'assignatura aporta els conceptes bàsics de la planificació de mitjans i la identificació de les fonts d'informació específiques d'aquesta activitat. A més, tindrem una visió panoràmica dels mitjans de comunicació a Espanya i les seves tendències.
  És dóna una visió d'anàlisi, investigació i assessorament dels mitjans de comunicació com a vehicles per a transmetre un missatge publicitari, tot i donant molt d'enfasí a les noves eines que ens aporta la societat de la informació i el coneixement.
 • Crèdits : 12
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Poc (25%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Indistintament (50%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Anual

Professorat : SÍLVIA LLOVERAS PIMENTEL

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències

  Altres competències :

  1. El principal objectiu de l'assignatura és adquirir els coneixements bàsics relatius a la planificació de mitjans i les fonts d'informació relatius en aqauest àmbit.
  2. S'adquirirà els coneixements per tal de pendre decisions òptimes a l'hora de dissenyar una estratègia de mitjans.
  3. També s'adquirirà una visió panoràmica dels mitjans i suports de comunicació convencionals i les seves principals características.
  4. Capacitat per a identificar el rol de les tecnologies digitals i els mitjans de comunicació en la comunicació i el branding.
  5. Diagnosticar, planificar i gestionar les noves maneres de comunicació i dels nous perfils d'usuari en relació amb un context digital.
  6. Domini de les eines per a crear relacions amb els nostres públics. Investigació, monitoratge i gestió de la reputacio en línia.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Continguts

    1. Introducció a la planificació de mitjans: Els conceptes bàsics que estudiarem ens permetran valorar i comparar diferents mitjans i suports de comunicació i així poder seleccionar-ne uns o altres en funció dels resultats que aporten i dels objectius de mitjans establerts.
      1.1. Consideracions generals
      1.2. Conceptes quantitatius
      1.3. Conceptes qualitatius
      1.4. Conceptes de rendibilitat
      1.5. Conceptes d'internet

    2. El procés de la planificació de mitjans: Coneixerem els diferents agents que actuen en l'activitat de la planificació de mitjans. Ens familiaritzarem amb les estructures organitzatives de les agències de mitjans.
      2.1. Les campanyes de publicitat en els mitjans de comunicació
      2.2. El brifing
      2.3. Els pilars bàsics d'informació i coneixement
      2.4. Els objectius de mitjans

    3. Investigació de mitjans: L'objectiu de la investigació de mitjans és d'aportar el millor coneixement possible de totes les àrees claus en el disseny i la implementació d'un pla de mitjans.
      3.1. Evolució històrica
      3.2. Pilars bàsics (marca i mercat, públic objectiu i mitjans de comunicació)
      3.3. Fonts d'informació (ex. AIMC, TNS, Nielsen Netratings, Geomex, IOPE, IMOP, Infoadex, etc)

    4. Negociació, gestió i seguiment de les campanyes de mitjans: Coneixerem el procés de la negociació: fases i interlocutors. Aprofundirem en les últimes fases del pla de mitjans: gestió, seguiment i tancament de les campanyes. Ens familiaritzarem amb els models que s'apliquen per a valorar l'eficàcia de la publicitat.
      4.1. La negociació
      4.2. La planificació tàctica
      4.3. La gestió i el seguiment de les campanyes
      4.4. L'eficàcia publicitària

    5. Panorama de mitjans: Tindrem una visió panoràmica dels mitjans de comunicació que hi ha a Espanya, de la seva evolució i les seves tendències, sense oblidar-nos que estem immersos en un procés de fragmentacíó de les audiències que ens obliga a fer un seguiment exhaustiu d'aquest entorn: la TDT i noves plataformes de TV Digital, cadenes sense publicitat, nous diaris gratuïts, el boom d'Internet...
      5.1. Televisió: evolució de la publicitat televisiva, característiques, perfil de l'audiència i hàbits de consum
      5.2. Revistes: segmentació, grups editorials i característiques
      5.3. Ràdio: grups i característiques
      5.4. Premsa diaria i dominicals: grups i característiques
      5.5. Cinema: grups exclusivistes, modalitats publicitàries i característiques
      5.6. Exterior: modalitats, grups exclusivistes i característiques
      5.7. Internet i els mitjans interactius: modalitats i característiques
      5.8. Inversió publicitaria

    6. Aproximació a l'entorn 2.0: Entendre la web 2.0 i el seu impacte sobre les persones, les organitzacións i la manera que tenen de comunicar-se entre elles. Conèixer les eines per crear relacions amb els diferents públics

    7. Publicitat 2.0: Sabrem analitzar, comprendre les noves formes de comunicació i els nous perfils d'usuaris en relació amb un context crecientment digital de forma crítica. Conectarem comunicació, publicitat i tecnologia
      7.1. Nous perfils personals davant les marques
      7.2. Noves experiències dels usuaris
      7.3. Investigació, monitorització i gestió de la reputació online
    Activitats
  Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
  Anàlisi / estudi de casos30030
  Aprenentatge basat en problemes (PBL)12517
  Classes expositives2810
  Classes participatives60060
  Lectura / comentari de textos5813
  Prova d'avaluació41216
  Treball en equip72734
  Total 12060180

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Bibliografia

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Prova final 1er semestre25
  Prova final50
  Treball d'un Pla de mitjans25

   

  Qualificació

  Avaluació
  L’alumne serà avaluat a través d’un examen final i d’un treball individual de planificació d’una campanya.
  Al final del primer quadrimestre s’efectuarà una prova d’avaluació sobre el contingut de les matèries desenvolupades fins a aquell moment. La matèria d’aquest parcial s’alliberarà sempre que s’obtingui una nota igual o superior a 5, suposant, en aquest cas, un 25% de la nota (examen) final.
  La nota obtinguda del treball pràctic suposarà un 25 % de la nota final i l’examen un 50 %. Tots dos s’hauran d’aprovar amb un 5 com a mínim.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Observacions
  Objectius
  Aquesta assignatura ens permetrà conèixer més profundament els mitjans i els seus mecanismes operatius i a tractar d’optimitzar els recursos que una empresa anunciant destina a distribuir els missatges comercials publicitaris als mitjans de comunicació.
  També conèixer les variables d’anàlisis de les audiències dels diferents mitjans i els mètodes d’obtenció d’informació. Sense oblidar la importància que té en l'actualitat Internet, i més concretament les eines 2.0.
  Igualment, els diversos sistemes de comercialització dels mitjans així com la seva negociació i compra.
  Metodologia
  Es combinaran classes magistrals en les que s’impartiran conceptes teòrics de l’assignatura amb exercicis pràctics. Aquests exercicis tenen com a objectiu saber portar a la pràctica tota la teoria explicada. També realitzarem un joc de rol, basat en casos reals. S'haura d'analitzar cada mes articles actuals sobre els diferents temes tractats a classe.
  Tanmateix s’intentarà comptar amb l’assistència d’alguns destacats professionals del món dels mitjans.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top